Return to Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Клокар Н. І. Організація та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами регіону в умовах упровадження нових стандартів освіти

Клокар Н. І.,

директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, доктор педагогічних наук, професор

 

Організація та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами регіону в умовах упровадження нових стандартів освіти

 

Обґрунтовано організаційні засади науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах упровадження нових освітніх стандартів. Висвітлено теоретичні підходи до реформування системи освіти, підвищення її якості та конкуренто­спроможності в умовах сучасних суспільно-економічних змін,  забезпечення ефективної підготовки педагогічних працівників на рівні області, району, міста, навчального закладу до роботи за новими освітніми стандартами. Розкрито особливості реалізації обласного плану створення освітніх округів і модернізації мережі навчальних закладів.

Ключові слова: професійний розвиток, інформаційно-комунікаційна компетентність, функ­ціо­нування і змістове наповнення офіційних веб-сайтів органів управління освітою, навчальних закладів, обласний план створення освіт­ніх округів та модернізації мережі навчальних закладів.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Розбудова національної системи освіти в сучасних умовах з урахуванням змін у всіх сферах суспільного життя потребує осмислення досягнутого і зосередження зусиль на розв’язанні проблем, що перешкоджають забезпеченню нової якості освіти на рівні кращих вітчизняних, європейських і світових зразків.

Європейська інтеграція є визначальним чинником зовнішньої і внутрішньої політики України. Реалізація стратегічного курсу держави на інтеграцію до Європейського Союзу передбачає забезпечення всебічного входження України в європейський політичний, економічний, правовий, науковий, освітній і культурний простір. 

Виконання завдань щодо реалізації стратегії інтеграції України до Європейського Союзу [6; 7] забезпечує гарантії верховенства права, дотримання прав людини, розвиток в Україні громадянського суспільства і демократії, побудову соціально орієнтованої ринкової економіки.

Культурно-освітня та науково-технічна інтеграція охоплює середню, вищу, післядипломну освіту, науку, культуру, мистецтво, технічну і технологічну сфери. Євроінтеграційні процеси [6] полягають у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС, сприяють підвищенню в Україні європейської культурної ідентичності, входженню до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного середовища. Актуальним є здійснення спільних наукових, культурних, освітніх та інших проектів, залучення українських учених і фахівців до загальноєвропейських програм наукових досліджень. 

Основні положення державної політики у сфері освіти викладені в Національ­ній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та інших  документах, які визначають мету, стратегічні напрямки й основні завдання діяльності [8].

Стратегія розвитку національної системи освіти передбачає інтегрування національної системи освіти в європейський і світовий освітній простір, її відповідність сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам. Тому модернізація і розвиток освіти набувають випереджального безперервного характеру, передбачають гнучке реагування на всі процеси, що відбуваються в Україні та світі. Підвищення якісного рівня освіти спрямоване на забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства й економічного зростання держави, розв'язання соціальних проблем суспільства, неперервне навчання й розвиток особистості.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. Зусилля органів управління освітою, науково-методичних служб за підтримки всього суспільства та держави повинні бути зосереджені на реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти, подоланні наявних проблем, виконанні перспективних завдань. Київською обласною державною адміністра­цією та департаментом освіти і науки планомірно проводяться заходи, спрямовані на послідовне реформування системи освіти, підвищення її якості та конкуренто­спроможності в умовах сучасних суспільно-економічних змін.

Провідна роль у розбудові національної системи освіти належить змісту освіти, забезпеченню її інноваційного розвитку відповідно до європейських і світових стандартів. Показником європейського виміру освіти України, необхідною умовою підвищення її доступності та якості є модернізація змісту освіти, що передбачає впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти, нових державних стандартів початкової та загальної базової і повної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти на основі Національної рамки кваліфікацій та компетентнісно орієнтованого підходу в освіті [1; 2; 8].

На виконання Національного плану дій на 2012 та 2013 роки щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспіль­ство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затверджених від­по­відно Указами Президента України, розроблено Обласний план створення освіт­ніх округів та модернізації мережі навчальних закладів, схвалений розпорядженням голови Київської облдержадміні­стра­ції та затверджений рішенням Київської обласної ради.

 Формулювання цілей статті. В області за останні роки постійно збільшується кількість навчальних закладів з малою чисельністю учнів: з 121 у 2007 році до 181 у 2012 році. Кожен третій навчальний заклад сільської місцевості області є малокомплектним. Вирішити питання доступності якісної освіти для всіх дітей та молоді можливо за умови формування у районах оптимальної мережі навчальних закладів, що забезпечить надання учням якісної освіти, сприятиме підвищенню економічної ефективності роботи навчальних закладів, урізноманітненню освітніх послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів здійснюють моніторинг управління системою освіти регіону [3], що передбачає можливість не тільки збирати, зберігати, обробляти, аналізувати інформацію про діяльність регіональної освітньої системи, а й відстежувати динаміку результатів, вивчати тенденції і закономірності, цілеспрямовано, оперативно й обґрунтовано проектувати управлінські дії з метою вдосконалення функціонування системи, а також забезпечення її розвитку. У цьому аспекті йдеться про забезпечення ефективного планування роботи з педкадрами на рівні області, району, міста, навчального закладу з метою їхнього подальшого професійного розвитку.

У процесі планування роботи з педагогічними кадрами ураховуються висновки, сформульовані в результаті проведення моніторингу управління системою освіти регіону. Насамперед, питання, що потребують вирішення, є предметом розгляду під час заходів, які плануються і проводяться департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації, Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів, зокрема:

 • інструктивно-методичних нарад з начальниками відділів, управлінь освіти та завідувачами районними (міськими) методичних кабінетів, центрів, їхнього навчання;
 • інструктивно-методичних нарад, семінарів, конференцій, тренінгів, майстер-класів з методистами районних (міських) методичних кабінетів, центрів, їхнього навчання;
 • науково-методичних заходів з керівниками закладів освіти (за районами);
 • проведення системи курсів підвищення кваліфікації (за різними технологіями і формами), науково-методичних заходів у системі професійного розвитку педагогічних та управлінських кадрів, з керівниками районних, міських методичних об'єднань (у міжатестаційний період).

Особливе місце належить інформаційній підтримці професійного розвитку та змісту науково-методичної роботи з педагогами. Формування інформа­цій­но-навчального середовища освітньої системи регіону тісно пов’язане із функ­ціо­нуванням і змістовим наповненням офіційного веб-сайту департаменту освіти і науки Київської облдерж­адміністрації, освітнього порталу Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, сайтів Центру творчості дітей і юна­цтва Київщини, позашкільного обласного навчального закладу "Мала академія наук", відділів, управлінь освіти, методичних кабінетів як важливих інформаційно-комунікативних, контентних ресурсів для освітян області.

Варто зазначити, що інформа­цій­но-навчальне середовище освітньої системи регіону має значну роль у забезпеченні якості освіти в області. Так, кількість відвідувачів і цільових користувачів сайтів щорічно зростає. Наприклад, за п’ять років функціонування в мережі Інтернет освітнього порталу Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів кількість цільових користувачів зросла більш як у 22,5 рази, а саме: 2008-2009 роки – 11 319 відвідувачів, 2012-2013 роки –  50 335 відповідно. Портал інституту займає 40-50 позицію серед усіх зареєстрованих у мережі Інтернет-сайтів категорії "Освіта і наука" (інтернет-каталог Mycounter: http://mycounter.ua/catalog.php?category=22&top=2&id=14199) та постійно тримає перше місце в каталозі освітніх сайтів України в рубриці "Післядипломна освіта" (інтернет-каталог I.UA: http://catalog.i.ua/catalog/43). Він об’єднує чотири дочірні сайти: сайт наукового електронного фахового видання "Народна освіта", сайти "Електронні навчально-методичні комплекси" та "Мій кращий урок", а також програмно-інструментальний комплекс дистанційного навчання "Прометей" та Форум як ресурс для спілкування.

З метою входження у світовий та європейський освітній простір, популяризації досвіду і здобутків освітян Київщини на оновленій структурі освітнього порталу функціонують англомовні та російськомовні розділи. Так, протягом шести років функціонування порталу рахівник зафіксував відвідувачів із 103 зарубіжних країн. У 2012/2013 навчальному році цей показник становить 66 країн; серед країн-лідерів – США, Росія та Польща (понад 6 тис. відвідувачів).

Важливим є факт значної активізації роботи зі створення веб-сайтів закладів та установ освіти в області. Усі місцеві органи управління освітою та районні, міські методичні служби мають функціонуючі в мережі Інтернет веб-сайти, створено понад тисячу сайтів навчальних закладів, що  стовідсотково охоплює всі заклади освіти регіону.

З метою активізації діяльності відділів, управлінь освіти, подальшого розвитку інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону та формування інформаційної компетентності освітян області п'ятий рік поспіль проводиться обласний конкурс-захист Web-сайтів  відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів та навчальних закладів. У 2012/2013 році на конкурс було подано 166 Web-сайтів (для порівняння: у 2009/2010 н.р. учасниками конкурсу було 78 Web-сайтів, у 2010/2011 н.р. – 88, у 2011/2012 – 116 ).

Конкурс проводиться за номінаціями: "Web-сайти відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад", "Web-сайти районних, міських методичних кабінетів", "Web-сайти загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних об’єднань "Загаль­но­освітня школа І-ІІ (ІІІ) ступенів – дошкільний навчальний заклад", "Web-сайти ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл, навчально-виховних  комплексів", "Web-сайти дошкільних навчальних закладів", "Web-сайти позашкільних навчальних закладів", "Web-сайти професійно-технічних, вищих навчальних закладів", "Web-сайти дитячих будинків, шкіл-інтернатів, реабілітаційних центрів", що дає можливість глибше висвітлювати зміст діяльності закладів та сприяє формуванню їхнього іміджу у громади міст і районів області.

Зміст освіти відіграє провідну роль у розбудові національної системи освіти, забезпеченні її інноваційного розвитку, приведенні у відповідність до європейських і світових стандартів. Саме тому департаментом освіти і науки, обласним інститутом післядипломної освіти проводиться системна робота з підготовки педагогічних кадрів до роботи за новими стандартами, що, безперечно, сприяє їхньому професійному розвитку і передбачає:

 • глибоке вивчення змісту оновленого Базового компонента дошкільної освіти, нових державних стандартів початкової та загальної середньої освіти, оволодіння сучасними освітніми технологіями з метою їх ефективного впровадження;
 • оновлення змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  стимулювання їхньої самоосвіти і саморозвитку.

Поетапне впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм у початковій школі передбачає  суттєві зміни в організації навчально-виховного процесу учнів початкових класів: так, з 1-го класу розпочинається вивчення іноземної мови та природознавства, з 2-го класу – за рахунок годин інваріантної складової навчального плану – введено новий предмет "Сходинки до інформатики", у 3-4 класах новий предмет "Я у світі" забезпечуватиме реалізацію завдань освітньої галузі "Суспільствознавство". Таким чином, затвердження нового Держстандарту та введення нових навчальних програм зумовили нагальну потребу комплексної підготовки вчителів початкових класів до реалізації поставлених освітніх завдань.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", відповідно до наказів Міністерства освіти  і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 "Про Типові навчальні плани початкової школи" та від 12.09.2011 №1050 "Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів", з метою розвитку професійної компетентності  вчителів початкових класів розроблено й упроваджено обласну програму їхньої підготовки до реалізації нової редакції Державного стандарту й багатокомпонентного оновленого змісту навчальних програм [4]. Навчанням охоплено такі категорії освітян: методисти районних, міських методичних кабінетів, керівники районних, міських методичних об’єднань, практичні психологи та вчителі початкових класів.

Метою програми є підготовка вчителів початкових класів до реалізації багатокомпонентного змісту початкової освіти з урахуванням принципів особистісно орієнтованого навчання і виховання. Навчання за програмою передбачало реалізацію таких завдань: спрямованість праці вчителя на оновлення змісту початкової освіти, виконання вимог Державного стандарту, завдань нових навчальних програм; створення умов для переосмислення ролі вчителя початкових класів відповідно до концептуальних положень особистісно орієнтованої педагогіки; розвиток компетентності та професійної майстерності вчителя на основі збагачення знань із психології, методик викладання основ наук.

Відповідно до програми вчителі, які мали викладати в  майбутніх перших класах, навчалися за  очно-заочною формою протягом трьох місяців. Перший етап (січень 2012 року) передбачав підготовку вчителів початкових класів до оновлення змісту за мовно-літературним напрямом початкової освіти; протягом другого етапу (лютий 2012 року) здійснювалася підготовка вчителів початкових класів до оновлення змісту за природничо-математичним і технологічним напрямами початкової освіти, а третій етап (березень 2012 року) був розрахований на підготовку педагогів до оновлення змісту за художньо-естетичним і здоров’язбережувальним напрямом початкової освіти.

Для реалізації означених завдань програмою передбачено цикл лекцій, практичних і тренінгових занять із психології особистості, теорії та методик викладання основ наук [4]. Науковий супровід навчання забезпечували академік Національної академії педагогічних наук України Олександра Яківна Савченко, старші наукові співробітники Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Оксана Володимирівна Онопрієнко, Катерина Іванівна Пономарьова, науково-педагогічні працівники КОІПОПК, досвідчені вчителі-методисти області.

Протягом березня-травня 2012 року було проведено  "каскадні" семінари-практикуми на базі районних і міських методичних кабінетів для всіх учителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів області.

Отже, за результатами впровадження зазначеної вище обласної програми здійснено підготовку 949 педагогічних працівників, які одержали сертифікати про успішне завершення навчання.

До програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів також уведено спецкурси "Реалізація завдань Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", "Особливості реалізації нових навчальних програм для учнів початкової школи", "Особливості організації навчально-виховного процесу за новими навчальними програмами в 1-му класі", "Особливості викладання предмета "Сходинки до інформатики" в школі І ступеня", "Організація ігрової навчально-пізнавальної діяльності першокласників на заняттях з іноземної мови" та ін.

Викладання вчителями початкових класів предмета "Сходинки до інформатики" в 2-му класі здійснюється за наявності відповідного сертифіката, тому для усіх  учителів, які мали працювати з дітьми перших класів, протягом 2013/2014 н.р. було проведено навчання за відповідною програмою підготовки, розробленою спільно навчально-методичними кабінетами початкової освіти й інформатики. Отже, програма підготовки вчителів початкових класів до реалізації нової навчальної програми для учнів 2-4 класів "Сходинки до інформатики" спрямована на розвиток професійної компетентності та підготовку вчителів початкових класів до реалізації нової навчальної програми для учнів 2-4 класів "Сходинки до інформатики" відповідно до вимог освітньої галузі "Технології" Державного стандарту початкової загальної освіти та рекомендацій ЮНЕСКО "Інформатика в початковій освіті" [5].

Програма передбачає підготовку вчителів, які знають технічні можливості комп'ютера, дотримуються санітарних норм і правил використання комп'ютерів, орієнтуються в комп'ютерних програмах, розроблених спеціально для школярів, знають етичні правила їх застосування, володіють методикою використання ІКТ.

У контексті підготовки вчителів початкових класів до впровадження навчальної програми для учнів 2-4 класів "Сходинки до інформатики" в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційна компетентність учителя розглядається як здатність педагога актуалізувати, відбирати, інтегрувати й застосовувати в конкретних навчальних ситуаціях здобуті знання, набуті вміння, навички, способи й досвід діяльності з використання ІКТ. Діяльнісний вимір ІКТ-компетентності вчителя початкових класів визначається сформованістю технологічних, телекомунікаційних та алгоритмічних умінь.

Навчання за програмою забезпечує реалізацію таких завдань: спрямованість професійної діяльності вчителя в умовах інформатизації сучасного суспільства на оновлення змісту початкової освіти, виконання вимог освітньої галузі "Технології" Державного стандарту та завдань нової навчальної програми "Сходинки до інформатики"; створення умов для розвитку інформаційної культури  вчителя початкових класів; розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності та професійної майстерності  вчителя.

Для реалізації означених завдань програмою передбачено цикл тренінгових занять з формування базового рівня інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів початкових класів. Тематика занять розроблена відповідно до завдань освітньої галузі "Технології" Державного стандарту початкової загальної освіти та з урахуванням вимог програми "Сходинки до інформатики". Загалом програма розрахована на досягнення вчителями початкових класів достатнього й високого рівнів інформаційно-комунікаційної компетентності.

Навчально-виховний процес викладання іноземної мови в початковій школі в основному забезпечують учителі основної та старшої школи. Ці педагоги навчалися на проблемно-тематичних курсах "Особливості вивчення іноземної мови у школі І ступеня". У програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов уведено спеціальні навчальні модулі й заняття: "Урахування індивідуально-типологічних особливостей школярів у навчально-виховному процесі з іноземних мов", "Опрацювання лексичного матеріалу з іноземної мови за комунікативною методикою", "Ігри у вивченні іноземної мови", "Особливості організації занять з іноземної мови в школі I ступеня" та ін. Для методичних працівників і вчителів іноземних мов проведено також семінари-практикуми та інструктивно-методичні наради з метою ознайомлення їх зі змістом нових Державних стандартів початкової загальної освіти та новими навчальними програмами.

З метою підвищення якості освіти в початкових класах у районах, містах області було організовано навчальні семінари з авторами підручників для учнів 1 класу, у ході яких учителі початкових класів активно обговорювали актуальні питання нового програмного і навчально-методичного забезпечення школи І ступеня, оновленого змісту методики навчання грамоти та математики з авторами підручників М.Д. Захарійчук, В.О. Науменко, О.В. Онопрієнко, С.О. Скворцовою.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отже, успішне впровадження нових державних стандартів освіти можливе за умови чіткої організації навчально-методичної роботи з різними категоріями педагогічних працівників на рівні області, району, школи, а також  на основі забезпечення сучасного змісту навчальних занять відповідно до нових  стандартів. Такий підхід дасть змогу готувати нове покоління педагогічних кадрів, здатних адаптуватися й успішно працювати в умовах системних змін, сприятиме особистісно-професійному зростанню кожного педагога.

 

Список використаних джерел

 1.  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів  України від 23.11.2011 №1392 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://guonkh.gov.ua/reforma _osviti/zagal_os/2144.html.
 2.  Державний стандарт початкової освіти : постанова Кабінету Міністрів  України від 20.04.2011 №462 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/.
 3.  Клокар, Н.І. Управління підвищенням кваліфікації педаго­гічних праців­ни­ків в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу : дис. доктора пед. наук : 13.00.06 [Рукопис] / Клокар Наталія Іванівна. – К., 2011. – 605 с.
 4.  Програма підготовки вчителів початкових класів до реалізації нових навчальних програм у 2012/2013 навчальному році : навчальна програма / А.О.Седеревічене, Л.П.Ткачен­ко, І.М.Дишлева / за ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 20 с.
 5.  Програма підготовки вчителів початкових класів до реалізації нової навчальної програми для учнів 2-4 класів "Сходинки до інформатики" : навчальна програма / А.О. Седеревічене / за ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 12 с.
 6.  Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України : указ Президента України від 12.03.2013 № 127/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001525-13.
 7.   Про Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу : указ Президента України від 27.09.2011 №929/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615/98.
 8.  Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

 

Клокарь Н.И. Организация и содержание научно-методической работы с  педагогическими работниками региона в условиях внедрения новых стандартов образования

Определены организационные основы научно-методической работы с  педагогами региона в условиях внедрения новых стандартов образования. Раскрыты теоретические основы реформирования системы образования, повышения ее качества и конкуренто­способности в условиях  современных социально-экономических изменений, обеспечения  эффективной подготовки педагогов к работе по новым образовательным стандартам на уровне области, района, города, учебного учреждения; особенности реализации областного плана создания образовательных округов и модернизации сети учебных учреждений.

Ключевые слова: профессиональное развитие, информационно-коммуникационная компетентность, функ­цио­нирование и содержание официальных веб-сайтов органов управления образованием, учебных учреждений; областной план создания образовательных округов и модернизации сети учебных учреждений.

 

Klokar, N.І. Organization and Content of Scientific and Methodological Work with Teaching Staff in the Region under the Introduction of New Educational Standards

Organizational principles of scientific and methodological work of teaching staff in terms of introduction of new educational standards are determined. Theoretical approaches to educational reform, improving of quality of education and competitiveness in modern social and economic changes, providing effective training of pedagogical staff to work with new educational standards at the regional, district, city and school level, are described. The features of the implementation of the regional plan for development of educational districts and upgrade of the network of educational institutions are shown in the article.

 Key words: professional development, information and communication competence, functioning and content of official websites of education authorities and schools, regional educational plan for development of educational districts and upgrade of the network of educational institutions.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1581