Return to К

КЛОКАР Наталія Іванівна

Клокар Наталія Іванівна, закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна за спеціальністю "Англійська мова".

Кандидат педагогічних наук з 1997 року.

У 2011 році успішно захистила докторську дисертацію з теми: «Управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу» та отримала диплом доктора педагогічних наук.

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

З 1.07.1999 р. по 31.08.2012 – ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

З 1.09.2012 – начальник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Науковий ступінь – доктор педагогічних наук; вчене звання – професор.

Н.І.Клокар розроблено, науково обґрунтовано й апробовано:

– теоретико-методологічні основи концепції системи неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти регіону на засадах диференційованого підходу; модель управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників регіону в умовах диференціації; проблемно-модульну технологію підвищення кваліфікації різних категорій педагогічних працівників як базову; особистісно зорієнтовані педагогічні технології підвищення кваліфікації педагогічних, управлінських і методичних кадрів; теоретичні засади управління регіональним закладом післядипломної педагогічної освіти; діагностичний інструментарій для застосування в системі післядипломної педагогічної освіти регіону;

– нормативні документи з питань функціонування та розвитку системи післядипломної педагогічної освіти, а саме: Концепція діяльності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів; Програми розвитку Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2007-2012 рр.; Концепції розвитку інформаційно-навчального середовища системи освіти Київської області; Концепції створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів; Положення про організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних, управлінських і методичних кадрів у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів; Положення про навчальні плани, навчально-тематичні плани та програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних, управлінських і методичних кадрів; Положення про обласну педагогічну виставку «Освіта Київщини»; Положення про наукову лабораторію Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів; Положення про очно-дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників Київської області; Положення про електронні програмно-методичні комплекси освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за очно-дистанційною формою навчання; Положення про електронні навчально-методичні комплекси для учнів; Положення про проведення щорічного обласного конкурсу-захисту Web-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів, навчальних закладів; Положення про наукову лабораторію Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів; Положення про обласні опорні заклади освіти; Положення про обласну школу передового педагогічного досвіду;програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації директорів шкіл, заступників директорів шкіл з науково-методичної, навчально-виховної роботи.

Спрямовує роботу на проведення практико зорієнтованих наукових досліджень, розвиток наукового потенціалу закладу післядипломної педагогічної освіти, підготовку методичних, управлінських і педагогічних кадрів закладів освіти області до активного використання сучасних засобів навчання, нових управлінських і педагогічних технологій.

Враховуючи потреби часу, запити педагогічних і керівних кадрів системи освіти регіону як керівник авторських колективів розробила програмно-методичні комплекси із 39 спеціальностей для підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання, які схвалені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України й рекомендовані до використання в закладах післядипломної педагогічної освіти України.

Здійснює наукове керівництво розробленням електронних навчально-методичних комплексів для учнів. Забезпечує організаційно-управлінський і науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності закладів освіти області за 52 напрямами.

Організовує співпрацю інституту з науковими установами НАПН України, зарубіжними закладами післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями, як-от: ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Інститут проблем виховання НАПН України; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського; Бакинський інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних кадрів (Азербайджанська Республіка); Мінський обласний інститут розвитку освіти (Республіка Білорусь); Педагогічна академія післядипломної освіти (Московська область Російської Федерації); Санкт-Петербурзька академія постдипломної педагогічної освіти (Російська Федерація); Автономний заклад «Інститут розвитку освіти Іванівської області» (Російська Федерація); Державний бюджетний освітній заклад додаткової професійної освіти Свердловської області «Інститут розвитку освіти»; Всеукраїнський благодійний фонд «Освіта України»; Білоцерківський національний аграрний університет; Фізико-математичний інститут Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди; Інститут моніторингу якості освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Білоцерківський професійний ліцей; Всеукраїнська громадська організація «Міжнародний шкільний проект»; Представництво благодійної організації «Кожній дитині» в Україні; Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області та інші.

У контексті поліпшення якості післядипломної освіти особливого значення надає розвитку міжнародного співробітництва в галузі освіти. З метою входження в міжнародний освітній простір та створення міжнародної системи безперервної освіти вчителів здійснює управління реалізацією понад 40 міжнародних освітніх проектів і програм, у тому числі – українсько-швейцарського проекту «Сприяння розвитку освіти для демократичного громадянства в Україні», українсько-польського освітнього проекту «Лідери освітніх ініціатив» та інші.

Спрямовує діяльність на розвиток змісту, форм і технологій післядипломної педагогічної освіти, організаційно-управлінський і науково-методичний супровід професійної діяльності педагогічних, управлінських і методичних кадрів регіону, проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в навчальних закладах області.

Коло наукових інтересів – післядипломна педагогічна освіта, освітній менеджмент, підготовка директорів навчальних закладів до роботи в нових соціально-економічних умовах, навчання резерву управлінських кадрів для освіти, створення інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону.

Відзначена державними нагородами, зокрема: Знаком Міністерства освіти і науки України "Відмінник освіти України", "Заслужений працівник освіти України", Грамотою Академії педагогічних наук України, Почесною грамотою Верховної Ради України, нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України "Василь Сухомлинський", визначена лауреатом Громадської акції "Ділова Київщина", Знаком Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України "Заслужений працівник освіти України".

Результати наукової роботи представлені у понад 200 публікаціях наукового та  навчально-методичного характеру, в тому числі:

Монографія

1. Клокар Н. І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу : монографія / Н. І. Клокар. – К., 2010. – 528 с.

Навчально-методичні посібники та комплекси

2. Клокар Н. І. Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навч.-метод. комплекс / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 664 с. + СD-диск. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України : лист № 1/11-52-08 від 09.07.2009).

3. Клокар Н. І. Управління обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти: теорія і практика : наук.-метод. посіб. / Н. І. Клокар. – К. : Міленіум, 2004. – 218 с.

4. Післядипломна педагогічна освіта України : сучасність і перспективи розвитку : наук.-метод. посіб. / за заг. ред. : В. В. Олійника, Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2005. – 230 с. – (Авторським є параграф “Регіональне управління системою післядипломної освіти як наукова проблема”, розд. 1, параграф 1.6. – С. 39–46).

5. Клокар Н. І. Методика вивчення професійних запитів педагогів у міжатестаційний період : наук.-метод. посіб. / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – 82 с.

Статті у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

6. Клокар Н. І. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації / Н. І. Клокар // Шлях освіти. – 2007. – № 4 (46). – С. 38–41.

7. Клокар Н. І. Характеристика моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу / Н. І. Клокар // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 4 (57). – С. 53–61.

8. Клокар Н. І. Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2008. – Вип. 3 (6). – Режим доступу :  http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.

9. Клокар Н. І. Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти /    Н. І. Клокар // Актуальні проблеми психології / ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) [та ін.]. – К. : Наук. світ, 2007. – Т. 1, ч. 21 / 22 / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, 2008. – С. 169–173.

10. Клокар Н. І. Проектування дистанційного навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону [Електронний ресурс] /    Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2009. – Вип. 2 (8). – Режим доступу : http://www. www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.

11. Клокар Н. І. Проблемно-модульна технологія підвищення кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу / Н. І. Клокар // Обрії. – 2010. – № 1. – С. 7–11.

12. Клокар Н. І. Соціально-педагогічний аналіз професійних потреб педагогів у міжатестаційний період / Н. І. Клокар // Освіта на Луганщині. – 2010. – № 2 (33). – С. 21–25.

13. Клокар Н. І. Методика експериментального дослідження професійного розвитку педагогів у міжатестаційний період на засадах диференційованого підходу [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2010. – Вип. 3 (12). – Режим доступу : http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.

14. Клокар Н. І. Підвищення кваліфікації педагогічних, методичних та управлінських кадрів засобами дистанційного навчання / Н. І. Клокар // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2010. – № 2 (7). – С. 47–54.

15. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади побудови моделі управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Клокар // Гуманіт. вісн. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2010. – № 19. – С. 61–66.

16. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади та організаційно-управлінські механізми очно-дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів регіону / Н. І. Клокар // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2010. – № 5. – С. 25–38.

17. Клокар Н. І. Організаційно-педагогічні засади створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів [Електронний ресурс] / Н.І.Клокар // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – 6 (20). – Режим доступу :http://www.ime.edu-ua.net/em20/emg.html. – Назва з екрану.

18. Клокар Н. І. Проектування дистанційного навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону / Н. І. Клокар // Постметодика. – 2010. – № 5 (96). – С. 17–24.

19. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади побудови моделі управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу в системі післядипломної педагогічної освіти регіону / Н. І. Клокар // Педагогічний альманах : зб. наук. праць / ред. кол. : В. В.Кузьменко (голова) [та ін.]. – Херсон : РІППО. – 2010. – Вип. 8. – С. 131–138.

20. Карамушка Л. М. Актуальні проблеми психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій до забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій [Електронний ресурс] / Л. М. Карамушка, О. А. Філь, Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2008. – Вип. 3 (6). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita. kiev.ua – Назва з екрану.

21. Клокар Н. І. Музей історії освіти Київщини  як просвітницький і культурно-освітній центр [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар, О. Д. Рокицька // Народна освіта. – 2008. – Вип. 1 (4). – Режим доступу : http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua – Назва з екрану.

22. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону / Н. І. Клокар // Рідна школа. – 2011. – №1–2 (973–974). – С. 23–29.

23. Клокар Н. І. Організаційно-педагогічні засади створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів / Н. І. Клокар // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 1 (89). – С. 34-37.

24. Клокар Н. І. Інформаційно-навчальне середовище системи освіти регіону як чинник професійного розвитку педагогічних, управлінських і методичних кадрів /  Н. І. Клокар // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1(18). – С. 72-75.

25. Клокар Н. І. Концепція підвищення кваліфікації педагогічних працівників у післядипломній освіті регіону на засадах диференційованого підходу [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2011. Вип. 2 (14). Режим доступу :http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.

26. Klokar N. Model of the Regional System of Distance In-service Teacher Training in Ukraine and Its Implementation / Natalia Klokar, Natalia Benderets, Alla Borbit // Journal of  Research in Innovative Teaching. – 2011 (March). – Volume 4, Issue 1. – P. 93-105.

27. Клокарь Н. И. Дифференциация технологий повышения квалификации педагогических кадров в условиях трансформации системы образования Украины / Н.И. Клокарь //  Педагогическая академия. [Москва]. – 2011. – № 2. –  С.  53-58.

28. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади стратегії розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Н.І. Клокар // Народна освіта. – 2011. Вип. 3 (15). Режим доступу :http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.

29. Клокар Н. І. Основні напрями та перспективи розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів регіону // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 2 (19). – С. 22-28.

30. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади управління післядипломною педагогічною освітою регіону // Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти : тези Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2011 р., м. Біла Церква) / за науковою редакцією В.В.Олійника, Н.І.Клокар, Л. М. Карамушки, В. В. Лапінського. – Біла Церква, 2011. – С. 86-90.

31. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні основи розроблення та впровадження технологій підвищення кваліфікації педагогічних кадрів регіону на засадах диференційованого підходу / Н.І. Клокар // Освіта на Луганщині. – 2011. – № 2 (33). – С. 146-151.

32. Клокар Н. І. Теорія і практика моніторингового супроводу управління підвищенням кваліфікації педагогічних кадрів регіону Н.І. Клокар // Педагогічний альманах. – 2011. – №12. – Ч. 3. – С. 212-221.

33. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади управління професійним розвитком педагогічних кадрів регіону / Н.І. Клокар // Витоки. – 2012. –  №1(10). – С. 60-64.

34. Клокар Н. І. Впровадження моделі управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу / Н. І. Клокар. – Обрії. 2012. – №1 (34). – С. 24-32.

35. Клокарь Н.И. Развитие профессиональных компетентностей педагогических кадров в условиях евроинтеграции [Электронный ресурс] / Наталия Ивановна Клокарь // Народна освіта. – 2012. – №2 (17). – Режим доступа :http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua. – Название с экрана.

Статті в журналах та збірниках наукових праць

36. Клокар Н. І. Управління системою післядипломної педагогічної освіти в регіоні як наукова проблема / Н. І. Клокар // Післядипломна освіта в Україні. – 2004. – № 1. – С. 48–51.

37. Клокар Н. І. Регіональне управління системою післядипломної педагогічної освіти як наукова проблема / Н. І. Клокар // Післядипломна педагогічна освіта України: сучасність і перспективи розвитку : наук.-метод. посіб. / за заг. ред. : В. В. Олійника, Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2005. – С. 39–46.

38. Клокар Н. І. Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу / Н. І. Клокар // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 2 (13). – С. 23–28.

39. Клокарь Н. И. Технологии повышения квалификации педагогических, управленческих и методических кадров / Н. І. Клокарь // Педагогическая академия. – 2010. – № 1. – С. 52–57.

40. Клокар Н. І. Інноваційна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти України / Н. І. Клокар // Каталог матеріалів Другої національної виставки навчальних закладів “Інноватика в освіті України”. – К., 2010. – С. 17–19.

41. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади побудови моделі підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти / Н.І.Клокар // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 14–21.

42. Клокар Н. І. Розвиток інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону як фактор ефективного управління закладом післядипломної педагогічної освіти / Н.І. Клокар // Матеріали науково-методичної конференції «Актуальні проблеми створення інформаційно-комунікативного освітнього простору для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників». / упор. Г.А. Назаренко – Черкаси : ЧОПОПП, 2012. – С. 9-16.

Навчально-методичні посібники, програмно-методичні комплекси, електронні навчально-методичні комплекси (у співавторстві)

43. Програмно-методичні комплекси освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання (із 39 спеціальностей) : електрон. наук.-метод. посіб. / кер. авт. кол. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2005–2008. – (Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України : лист № 1.4/18-Г-2002 від 01.08.2008).

44. Нормативне забезпечення діяльності колегіальних органів Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів : зб. матеріалів / за ред. : Н. І. Клокар, Л. В. Кабан. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – 24 с.

45. Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту : наук.-метод. посіб. / за ред. : Н. І. Клокар, О. О. Дем’яненко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – 136 с.

46. Вітюк О. П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу : навч.-метод. посіб. / О. П. Вітюк, В. М. Захлюпаний, В. М. Радченко ; за ред. : Н. І. Клокар, О. В. Чубарук – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 104 с.

47. Карамушка Л. М. Технологія підготовки керівників освітніх організацій до управління змінами : навч.-метод. посіб. / Л. М. Карамушка, Н. І. Клокар, О. В. Чубарук ; за ред. Л. М. Карамушки. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 120 с.

48. Карамушка Л. М. Технологія підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін : навч.-метод. посібн. / Л. М. Карамушка, Н. І. Клокар, О. І. Бондарчук та ін. ; за ред. Л. М. Карамушки. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 100 с.

49. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2009–2010 навчальному році / за заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – Ч. І. – 264 с.

50. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2009/2010 навчальному році / за заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – Ч. ІІ. – 340 с.

51. Організація та зміст психологічного супроводу допрофільного і профільного навчання // Вісн. психол. служби Київщини : спецвипуск / за ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 160 с.

52. Освіта Київщини : анот. каталог м-лів Дванадцятої міжнар. виставки навч. закл. “Сучасна освіта в Україні – 2009” / за ред. Н. І. Клокар, О. В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 106 с.

53. Електронні навчально-методичні комплекси для учнів (із 20 предметів) : електр. навч.-метод. комплекс / кер. авт. кол. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010.

54. Збірник навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором і факультативів для допрофільної підготовки та профільного навчання : філологічний, суспільно-гуманітарний напрями / за заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 184 с.

55. Збірник навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором і фа культативів для допрофільної підготовки та профільного навчання: природничо-математичний напрям / за заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 152 с.

56. Збірник навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором і факультативів для допрофільної підготовки та профільного навчання : художньо-естетичний, технологічний, спортивний напрями / за заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 72 с.

57. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2010/2011 навчальному році / за заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 328 с.

58. Освіта Київщини : анот. каталог матеріалів Другої нац. виставки навч. закл. “Інноватика в освіті України” / за ред. : Н. І. Клокар, О. В. Чубарук, А. М. Шевченко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 106 с.

59. Клокар Н. І. Використання засобів інформаційно-комунікаційних тех.нологій у професійній діяльності педагогічних, управлінських і методичних кадрів / Клокар Н. І., Чубарук О. В., Шевченко А. М. : науково-методичний посібник / за ред. О. В. Чубарук. – Біла Церква, КОІПОПК, 2012. – 88 с.

60. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2012/2013 навчальному році : інформаційно-методичний збірник / за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – Ч.ІІ. – 180 с.

61. Формування життєвих компетентностей вихованців інтернатних закладів: навчально-методичний посібник / автори-укладачі: М.В. Булах, Т.В. Пивовар, Я.С. Шульгач, М.П. Гончарук та ін. / за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. –  98 с.

62. Уроки математики в 1 класі. Тема "Рівняння" (за науково-педагогічним проектом "Росток") : навчально-методичний посібник / упорядники: Н.І. Клокар, Л.П.Ткаченко / за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – 100 с.

63. Сучасний урок інформатики: за матеріалами роботи слухачів обласної школи передового педагогічного досвіду Остапця В.С. : навчально-методичний посібник / упоряд: Остапець В.С., Федорчук В.А., Гончарук М.П. / за заг.ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 146 с.

64. Обдаровані діти – майбутнє України : інформаційно-методичний вісник. Випуск 4 / упорядники : Н.І. Клокар, Є.М. Бачинська, І.І. Сотніченко, М.О. Прохацька, А.А. Беженар / за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 100 с.

65. Музей історії освіти Київщини : путівник / автори-укладачі : Н.І. Клокар, О.Д. Рокицька / за ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 114 с.

66. Психологічний супровід навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів / автори-укладачі А. В. Аносова, Н. А. Максимова, Л. А. Пєтушкова / за редакцією Н.І. Клокар // Вісник психологічної служби Київщини. Випуск 5. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 208 с.

67. Мірошник С.І., Рудницька О.А. Навчальна проектна діяльність учнів (на прикладі української літератури) : методичний посібник. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 102 с.

68. Анотований каталог ХІІІ обласної виставки "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" / за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 72 с.

69. Зерна досвіду : збірник навчально-методичних матеріалів. Випуск 3 / упоряд. : О.С. Бобкова, І.П. Бондарук, В.С. Качуровський, О.М. Лакіза, Т. А. Матущенко, С.І. Мірошник, Т.В. Редченко / за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 188 c.

70. Модель інформаційно-навчального середовища спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформаційних технологій  / укл. Вітюк О.П., Бодрик О.О., Шевченко А.М.; за наук. ред. Н.І. Клокар, О.В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. –  95 с.

71. Захлюпаний В.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі : навчально-методичний посібник / за ред. Н.І. Клокар, О.В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 124 с.

72. Анотований каталог матеріалів учасників Третьої міжнародної виставки «Сучасні на заклади освіти – 2012» / за  ред. Н. І. Клокар, О. В. Чубарук,           А.М. Шевченко, О.І. Вакулюк. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2012. –  92 с.

Концепції, положення та програми (одноосібні)

73. Клокар Н. І. Концепція діяльності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів / Н. І. Клокар // Інформ.-метод. зб. управління освіти Київ. облдержадміністрації та КОІПОПК. – 1999. – № 1. – С. 11–24.

74. Клокар Н. І. Положення про наукову лабораторію Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2004. – 8 с.

75. Клокар Н. І. Положення про електронні програмно-методичні комплекси освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2006. – 30 с.

76. Клокар Н. І. Положення про очно-дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників Київської області / Н.І.Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – 12 с.

77. Клокар Н. І. Програма розвитку Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2007–2012 рр. / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – 30 с.

78. Клокар Н. І. Положення про обласну педагогічну виставку “Освіта Київщини” / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – 8 с.

79. Клокар Н. І. Концепція розвитку інформаційно-навчального середовища системи освіти Київської області / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – 12 с.

80. Клокар Н. І. Концепція створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 12 с.

81. Клокар Н. І. Положення про електронні навчально-методичні комплекси для учнів / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 8 с.

82. Клокар Н. І. Положення про навчальні плани, навчально-тематичні плани та програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних, управлінських і методичних кадрів / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 12 с.

83. Клокар Н. І. Положення про організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних, управлінських і методичних кадрів у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 36 с.

84. Клокар Н. І. Положення про проведення щорічного обласного конкурсу-захисту Web-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів, навчальних закладів / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 8 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=759