Return to Г

ГОРАШ Катерина Вікторівна

Катерина Вікторівна Гораш – старший науковий співробітник лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: освітня інноватика, інноваційний менеджмент, інноваційні технології в освіті.

Катерина Вікторівна є автором та співавтором таких публікацій упродовж останнього часу:

  1. Інтеграція освітньої інноваційної програми "Intel® Навчання для майбутнього" в освіту України : стан та перспективи / Катерина Вікторівна Гораш //  Наук. зап. Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Серія  "Педагогічні. Науки". – Кіровоград :  РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2009.  – Вип. 82. – Ч. 1. – С. 33-37.
  2. Компетентнісний підхід до впровадження освітніх інновацій в інституті післядипломної педагогічної освіти / К. В. Гораш // Технологія фахової майстерності: компетентнісний підхід в освіті : матеріали V обл. Хмурівських метод. читань. – Кіровоград : КІППО ім. В. Сухомлинського, 2010. – С. 21-23.
  3. Застосування моделі інформаційного забезпечення впровадження освітніх інновацій до системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників / К. В. Гораш // Педагогічний альманах : зб. наук. праць / редкол. В. В. Кузьменко. – Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 12. – Частина 1. – С. 106-112.
  4. Концепція інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (проект) / Г.Д. Щекатунова, А.Д. Цимбалару, О.І. Красота, Д.О. Пузіков, К.В. Гораш // Рідна школа. – 2011. – № 6 (978). – С. 28 – 38.
  5. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом : монографія / В.І. Маслов, О.В. Боднар, К.В. Гораш.  – Тернопіль : Крок, 2012. – 320 с.
  6. Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Г. Д. Щекатунова, В. В. Тесленко, А. Д. Цимбалару, К. В. Гораш та ін. ] ; за наук. ред. Г. Д. Щекатунової, – К. : Педагогічна думка, 2013. – 264 с.
  7. Інформаційне забезпечення впровадження інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах   [Текст] / К.В. Гораш : Інновації в сучасній освіті у контексті діалогу педагогічних культур : прак. зорієнт. посіб. – К : ПП «Р.К. Майстер-прінт», 2012 – С. 44–58.
  8. Інноваційні підходи до організації навчально-дослідницької діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів / К. В. Гораш // Наукові записки Малої академії наук України : зб. наук. праць. Серія  "Педагогічні науки" . – Вип. 1. – К. : МАН, 2012.  – С. 137-146.
  9. Навчально-дослідницька робота учнів ЗНЗ в умовах інноваційних змін сучасної школи         [Текст] / К.В. Гораш // Наукові записки Малої академії наук України : зб. наук. праць. Серія:  „ Пед. науки “ . – Вип. 3. –Київ : МАН, 2013.  – С. 195 – 203.
  10. Суб’єктно-об’єктний підхід до комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів  / К.В. Гораш // Анотовані результати НДР Інституту педагогіки за 2013 р. : наукове видання.  – К : Інститут педагогіки, 2014. – С. 26 – 27. 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2178