↑ Return to К

Print this Сторінка

КНЯЖЕВА Ірина Анатоліївна

Ірина Анатоліївна Княжева – професор кафедри дошкільної педагогіки Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського", доктор педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: Підготовка майбутніх викладачів вищої школи, розвиток методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта».

Ірина Анатоліївна є автором таких публікацій:

  1. Княжева І. А. Теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури : [монографія] / І. А. Княжева. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2014. – 328 с.
  2. Княжева І. А. Особливості педагогічної діяльності викладачів вищої школи: теоретичний аналіз / І. А. Княжева // Наука і освіта, 2011. – № 6/СII. – С. 113–116.
  3. Княжева І. А.  Методична культура педагога як інтегрована характеристика його загальної та професійно-педагогічної культури / І. А. Княжева // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи  зб наук. праць Уманського державного педагогічного ун-ту ім. Павла Тичини /[ред.. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред. та ін.]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – Випуск 39. – Ч. 1 – С. 44–51..
  4. Княжева І. А. Визначення поняття «методична культура викладача вищої школи» / І. А. Княжева // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського :  зб. наук. праць. — Вип.1.37., т. 1. — Миколаїв : МНУ іме-ні В. О. Сухомлинського, 2012. — С. 167—171. — (Сер. : Педагогічні науки).
  5. Княжева І. А. Методична культура як соціокультурний феномен / І. А. Княжева // «Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічна наука»). – Луганськ : ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».–№ 3. – С. 32–37.
  6. Княжева І. А. Міждисциплінарний спецсемінар як засіб формування методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін / І. А. Княжева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 10(269). – Ч. IV. Педагогічні науки – С. 244–250.
  7. Княжева І. А. Обоснование уровней развития методической культуры будущего преподавателя высшей школы / І. А. Княжева // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4; URL: http://www.science-education.ru/110-9630 (дата обращения: 11.07.2013).
  8. Княжева І. А.  Організація самостійної роботи магістрантів у межах курсу «Методика викладання педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах» / І. А. Княжева // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ, 2013. – № 5(31). – С. 246–256.
  9. Княжева І. А. Кластерний аналіз результатів діагностики рівнів розвитку методичної культури майбутніх викладачів / І. А. Княжева // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, I(7), Issue : 14, 2013. – С. 132–135.

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2227