Return to Ч

ЧИКАЛОВА Марина Миколаївна

Марина Миколаївна Чикалова – доцент кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: педагогічні умови підготовки менеджерів міжнародного туризму у вищих навчальних закладах.

Марина Миколаївна Публікації та видання:    

  1. Чикалова М. М. Педагогічні умови перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери туризму (з урахуванням досвіду Туреччини) [Електронний ресурс] / М. М. Чикалова // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані (1 файл). – 2014. – Вип. № 2 (23). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2375.
  2. Чикалова М. М. Вплив іноземної мови на формування професійної компетентності студентів немовних спеціальностей [Електронний ресурс] / М. М. Чикалова, Л. С. Левченко // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані (1 файл). – 2015. – Вип. № 2 (26). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2837.
  3. Чикалова М. М. Лингвистический контекст полисемантичных слов в сфере туристической деятельности (на примере английского слова "foreign") / М. М. Чикалова // Universum : Филология и искусствоведение : электронный научный журнал. –  2015. – № 3-4 (17). – Режим доступа : http://7universum.com/ru/philology/archive/item/2085.
  4. Чикалова М. М. Тестування як один із видів моніторингу при вивченні іноземної мови (на прикладі спеціальності "туризм") : переваги й недоліки / М. М. Чикалова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 6 (50). – С. 320–325.
  5. Чикалова М. М. Лексико-семантичні відповідності перекладу понятійного апарату у сфері туристичної діяльності / М. М. Чикалова // Філологічні науки : збірник наукових праць – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. – Вип. 20. – С. 92–96.
  6. Чикалова М. Доцільність використання автентичних фахових текстів під час аудиторних та самостійних занять зі студентами фізико-математичних спеціальностей / М. М. Чикалова // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород : УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 2 (34). – (Серія "Філологія"). – С. 19–23.
  7. Чикалова М. М. Основні труднощі при роботі з англомовними рекламаціями в туристичному бізнесі  / М. М. Чикалова //  Розвиток науки у вік інформаційних технологій : збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції. – К. : Центр наукових публікацій, 2016. – С. 47–52.
  8. Чикалова М. М.  Professional English (for the students majoring in Mathematics, Physics and Information Technologies) : навчальний посібник [з вивчення фахової лексики для студентів фізико-математичних спеціальностей] / М. М. Чикалова. – Суми : СДПУ, 2017. – 120 с.
  9. Коваленко С. М. Роль коледжів у реалізації концепції освіти дорослих (британський досвід) / С. М. Коваленко, М. М. Чикалова // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2018. – Випуск 37. – С. 157–162.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2373