Return to Автори

Ч

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=264

ЧАЛІЙ Людмила Володимирівна

Людмила Володимирівна Чалій – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: професійна освіта, проблеми підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр» та «магістр»). Людмила Володимирівна є автором та співавтором таких публікацій за останні 5 років: Кіндрат В.К. Основи лижної підготовки: Навчально-методичний посібник / В.К. …

ЧАСНІКОВА Олена Володимирівна

Олена Володимирівна Часнікова – доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій  КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: професійний розвиток педагогів  у системі післядипломної освіти, дослідження якості природничо-математичної освіти, сучасні технології навчання, зміст та методика шкільної економічної освіти. Має дві вищі освіти зі спеціальностей "Учитель географії" (Луганський державний педагогічний інститут), "Менеджмент організацій" …

ЧЕПУРЧЕНКО Олена Вікторівна

Олена Вікторівна Чепурченко – завідувач бібліотеки Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Коло наукових інтересів – бібліотечна справа, риторика, культура мовлення. Олена Вікторівна є автором таких публікацій: 1. Чепурченко О. Андрагогічні засади розвитку професіоналізму шкільних бібліотекарів у системі післядипломної педагогічної освіти  / О. Чепурченко // Dil 6 Pedagogika : Praha. Publishing House "Education and Science" s.r.o. – …

ЧЕРЕВКО Тетяна Володимирівна

Тетяна Володимирівна Черевко – заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №35" Дніпропетровської міської ради, учитель географії вищої категорії,  старший учитель. Тетяна Володимирівна нагороджена грамотою Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2008, 2009), грамотою Міністерства освіти і науки України  (2010).

ЧЕРНИШОВ Дмитро Олексійович

Дмитро Олексійович Чернишов – завідувач кафедри педагогіки, психології і філології Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту, докторант Донецького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент.   

ЧЕРНИШОВА Анна Михайлівна

Анна Михайлівна Чернишова – старший викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: удосконалення системи професійно-педагогічної підготовки студентів, майбутніх учителів хореографії, у загальноосвітній школі; модернізація практичних занять із методики викладання хореографічних дисциплін та впровадження інноваційних технологій в освітній  процес вищої школи. Анна Михайлівна є автором …

ЧЕРНОБАЙ Ксенія Юріївна

Ксенія Юріївна Чернобай – аспірантка кафедри правознавства Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Наукові інтереси – моніторинг якості освіти педагогічних ВНЗ. Публікації К.Ю. Чернобай: Чернобай К.Ю. Розуміння моніторингу якості професійної освіти як наукової дифеніції : теоретичний аспект [Електронний ресурс] / К.Ю. Чернобай // Науковий вісник Донбасу.

ЧЕСЬКА Таміла Юріївна

Таміла Юріївна Чеська – асистент кафедри медичної фізики та інформатики державної  установи  "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського" (м. Сімферополь). Коло наукових інтересів: педагогіка, психологія. Таміла Юріївна є автором та співавтором таких публікацій: 1. Ческая Т.Ю. Повышение качества высшего медицинского образования  в связи с внедрением современных информационно-компьютерных образовательных технологий / [Ческая Т.Ю., Гнатова Т.А., Ерошенко О.А., Дмитриев Н.А.] …

ЧИКАЛОВА Марина Миколаївна

Марина Миколаївна Чикалова – доцент кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: педагогічні умови підготовки менеджерів міжнародного туризму у вищих навчальних закладах. Марина Миколаївна Публікації та видання:     Чикалова М. М. Педагогічні умови перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери туризму (з урахуванням досвіду Туреччини) [Електронний ресурс] / М. М. Чикалова // …

ЧИРВА Андрій Сергійович

Андрій Сергійович Чирва – доцент кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка (інтернаціоналізація, вища освіта). Авторські публікації та видання: Чирва А.С. Інтернаціоналізація змісту вищої освіти України: нормативно-правова база та перспективи розвитку (на основі досвіду Канади) / А. С. Чирва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал – …

ЧИРВА Галина Миколаївна

Галина Миколаївна Чирва – завідувач відділу аспірантури і докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ЧМИР Віктор Миколайович

  Віктор Миколайович Чмир – доцент кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, кандидат технічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: автомобілебудування, автомобільні двигуни, інноваційні підходи до навчання майбутніх інженерів. Віктор Миколайович є автором та співавтором таких публікацій і видань: 1. Чмир В.М. Обгрунтування організаційних рішень щодо удосконалення системи технічного …

ЧУБАРУК Олена Василівна

Чубарук Олена Василівна – завідуюча кафедрою управління освітою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Завершила навчання в аспірантурі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти. Працює над дисертаційним дослідженням "Організаційно-методичні умови підвищення кваліфікації вчителів гуманітарного профілю". Автор та керівник авторського колективу науково-методичних посібників  "Тестові завдання з української мови: теорія і практика", "Організація та зміст діяльності наукових …

ЧУДІНА Ольга Леонідівна

Ольга Леонідівна Чудіна –  асистент кафедри фізичної і економічної географії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Коло наукових інтересів О.Л. Чудіної – формування океанологічних понять у майбутніх географів. Ольга Леонідівна має такі авторські публікації та видання за останні 5 років: 1. Чудіна О. Л. Океанологія як погранична наука в уявленнях студентів / О.Чудіна // Вісник …

ЧУМАК Оксана Володимирівна

Оксана Володимирівна Чумак – науковий співробітник відділу статистики і аналітики вищої освіти Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики», кандидат економічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: реформування вищої освіти. Оксана Володимирівна є автором і співавтором таких видань і публікацій: Освітньо-культурний простір України : філософські, історичні, культурологічні абриси : монографія / за заг. ред проф. О.Ю. Панфілова. …