Return to Ч

ЧАЛІЙ Людмила Володимирівна

chaliy

Людмила Володимирівна Чалій – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: професійна освіта, проблеми підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр» та «магістр»).

Людмила Володимирівна є автором та співавтором таких публікацій за останні 5 років:

  1. Кіндрат В.К. Основи лижної підготовки: Навчально-методичний посібник / В.К. Кіндрат, Л.В. Чалій, А.П. Панчук.– Рівне: Волин. Обереги, 2016.– 252с. ISBN 978-966-416-431-0;
  2.  Чалій Л.В. Рекреаційне спрямування занять спортивно-масовим туризмом з шкільною та студентською молоддю / Л.В. Чалій // Вісник інституту педаг.освіти. серія географічна. Випуск 1 (2012): Матеріали Четвертої Міжн. наук.-практ. конф. «Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівнях». – Рівне: Червінко А.В., 2012. – С.40-44;
  3. Чалій Л.В. Аналіз варіативного модуля «Туризм» нової програми «Фізична культура. 5-9 класи» / Л.В. Чалій // ТУРИЗМ І КРАЄЗНАВСТВО: Зб. наук. праць – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія сковороди. – П.-Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М., 2014. – С.185-189;
  4. Чалій Л.В. Сучасні підходи до складання моделей підготовки фахівців із фізичної культури / Л. В. Чалій // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 3 (27) – С. 18-21;
  5. Чалій Л.В. Оцінювання сформованості туристських умінь та навичок у майбутнього вчителя фізичної культури / Л. В. Чалій // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки,  2015. – № 2. – С. 39-42;
  6. Чалій Л.В. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму / Л.В. Чалій // збірник матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» (24 березня 2016р.). – К.-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2016. – С.181-184:
  7. Чалій Л.В. Сучасний стан проблеми формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму [Електронний ресурс] / Л.В. Чалій // Електронне наукове фахове видання «Народна освіта». − № 3(30). − 2016. Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3304.
  8. Chalii L. The theoretical model of formation of readiness of future teachers of physical education in the organization of extracurricular activities on tourism / L. Chalii // Pedagogy and Psychology of Sport, Vol. 3 / No 1, 2017, p. 24 – 32 Received: 11.03.2017. Revised: 16.03.2017. Accepted: 18.03.2017. DOI:http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2017.003
  9. Liudmyla Chalii, Vadym Kindrat.  The Place of Sports and Recreation Tourism in Physical Activity of  Students of  Higher Education Institutions // Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society : Collected Research Papers of Lesya Ukrainka Eastern EuropeanNational University / compiled by A. V. Tsos s.I/ Indyka. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2018.– № 2 (42).– С. 91–95.
  10. Чалій Л.В. Формування організаторських здібностей майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної підготовки / Науковий часопис Національного пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури ( фізична культура і спорт) : зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019.– Випуск 5 К (113)19.– С. 324–329.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4201