↑ Return to Ч

Print this Сторінка

ЧИРВА Андрій Сергійович

92

Андрій Сергійович Чирва – доцент кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка (інтернаціоналізація, вища освіта).

Авторські публікації та видання:

  1. Чирва А.С. Інтернаціоналізація змісту вищої освіти України: нормативно-правова база та перспективи розвитку (на основі досвіду Канади) / А. С. Чирва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 132-142
  2. Чирва А. С. Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в університетах Канади: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Чирва Андрій Сергійович. – Суми, 2012. – 269 с.
  3. Чирва А.С. Пріоритетні завдання інтернаціоналізації змісту вищої освіти Канади в контексті сучасних інституційних стратегій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2012. – № 4. – С. 137–145.
  4. Чирва А.С. Полікультурна компетентність викладачів – як умова інтернаціоналізації змісту вищої освіти Канади // Збірник наукових праць Уманського держаного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. : М. Т. Мартинюк. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – Ч. 1. – С. 352–359.    
  5. Чирва А.С. Підходи до інтернаціоналізації вищої освіти Канади на національному рівні // Педагогічні науки : зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Полтавський НПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – Випуск 1 (57). – С. 55-60.
  6. Чирва А.С. Інтернаціоналізація змісту освіти в університетах Канади [Електронний ресурс] / А.С. Чирва // Народна освіта. Освіта за кордоном. – електронне фахове видання. – Біла Церква 2013. – Випуск №2 (20). – Розділ 5. – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita /vupysku /20/index20.htm
  7. Чирва А. С. Вимірювання інтернаціоналізації вищої освіти [Електронний ресурс] / А. С. Чирва // Scienceand Education a New Dimension. Pedagogyand Psychology, Budapest 2014, IІ (10), Issue: 20, р.р. 99–102. – Режим доступу : www.seanewdim.com.
  8. Чирва А. С. Інклюзивне навчання в університетах та коледжах Канади / А. С. Чирва // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С.27-35
  9. Чирва А. С. Соціально культурна адаптація міжнародних студентів в Україні / А. С. Чирва // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3  (47 ). – С. 490–495.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=628