Return to А

АЛЕКСАНДРОВА Наталія Миколаївна

Наталія Миколаївна Александрова – доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації факультету Міжнародної економіки та менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: формування управлінської культури викладача університету, формування міжкультурної компетентності майбутніх економістів-міжнародників, управлінські техніки викладача, форми й методи інтерактивної взаємодії викладача і студента в аудиторії.

Наталія Миколаївна є автором низки публікацій за останні  роки:

 1. Сутність та структура управлінської культури викладача / Н. М. Александрова // Проблеми освіти : наук. зб. Ін-ту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – У 2 ч. – К. [б. в.], 2013. – Вип. 77. – Ч. 1. – С. 114–119.
 2. Дослідження стану формування управлінської культури викладача в економічному університеті / Н. М. Александрова // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 30. – С. 18–24.
 3. Основні передумови виникнення й становлення феномена "управлінська культура" як особистісно-професійної характеристики педагога / Н. М. Александрова // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.Сковороди". – Дод. 1 до вип. 27. – К. : Гнозис,  2013. – Т. IX (42). – (Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"). – С. 636–643.
 4. Формування управлінської культури особистості як педагогічна проблема / Н. М. Александрова // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.Сковороди". – Додаток 1 до вип. 29. – К. : Гнозис, 2013. – Том II. –  (Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання"). – С. 180–188.
 5. Підготовка викладачів економіки у вищих непедагогічних навчальних закладах : зарубіжний досвід США та європейських країн / Н. М. Александрова  // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. –  Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 2. – (Серія "Педагогіка і психологія"). – С. 222–228.
 6. Концептуальні підходи до формування управлінської культури / Н. М. Александрова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – № 3. – (Серія "Психолого-педагогічні науки"). – С. 13–18.
 7.  Зарубіжний досвід підготовки майбутніх викладачів до управлінської діяльності / Н. М. Александрова // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.Сковороди".  – Додаток 1 до вип. 31. – К. : Гнозис, 2013. – Т. 3 (45). – (Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"). – С. 6–13.
 8. Досвід підготовки майбутніх викладачів економіки до управління навчальною діяльністю студентів / Н. М. Александрова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – № 21(31). – (Серія 16. "Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики"). – С. 91–95.  
 9. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів економіки до управління навчанням у непедагогічному університеті / Н. М. Александрова // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – Вип. 16. – С. 9–14.
 10. Запровадження спецкурсу "Управлінська культура викладача" як чинника удосконалення процесу психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті [Електронний ресурс] / Н. М. Александрова // Народна освіта : електрон. фах. вид. – 2014. – Вип. 2 (23). – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2452.
 11. Функції викладача з управління навчальною діяльністю студентів / Н. М. Александрова // Проблеми освіти : наук. зб. Ін-ту інновац. технологій і змісту освіти МОН України : У 2 ч. – К. [б. в.], 2014. – Вип. 78. – Ч. II. – С. 37–44.
 12. Організаційний аспект формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки у процесі їхньої психолого-педагогічної підготовки в економічному університеті / Н. М. Александрова // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.Сковороди". – Додаток 4 до вип. 31. – К. : Гнозис, 2014. – Т. IV (12). – (Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання"). – С. 13–19.
 13. The technique of forming the lecturer’s governance culture in the process of their professional preparation at the economic university / N. Aleksandrova // Fundamental and applied sciences today III. Vol. 3. Proceedings of the Conference. – North Charleston, USA. : [s. n.], 2014. – P. 91–95.
 14. Когнітивна складова управлінської культури майбутніх викладачів економіки // Вища освіта України : теоретичний та наук.-методичн. часопис. – № 3. – К., 2015. – (Додаток 1. "Інтеграція вищої освіти і науки"). – 300 с.
 15. Модель викладача, що володіє управлінською культурою // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.Сковороди". – Додаток 2 до вип. 35. – К. : Гнозис, 2015. – Т. IV (16). – (Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання"). – 410 с.
 16. Формування управлінських якостей у майбутніх економістів- міжнародників у процесі вивчення англійської мови (організаційні форми й методи) // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.Сковороди". – Додаток 2 до вип. 36. – К. : Гнозис, 2015. – (Тематичний випуск "Проблеми емпіричних досліджень у психології"). – 374 с.
 17. Н. М. Критерії та рівні сформованості управлінської культури майбутніх викладачів економіки / Н. М. Александрова, В. В. Сгадова // Народна освіта : електронне фахове видання. – 2016. – Випуск №2(29). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4024.
 18. Н. М. Організаційні форми і методи інтерактивної взаємодії викладача і студента в процесі формування міжкультурної компетенції / Н. М. Александрова, В. В. Сгадова // Молодий вчений. – 2016. – №7 (34).
 19. Н. М. Методика формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки в процесі психолого-педагогічної підготовки в економічному університеті / Н. М. Александрова, В. В. Сгадова // Scientific journal Virtus. – 2017. – № 12, March.
 20. Educating managerial culture of future lecturers of economics in the process of professional and pedagogical training // Educational forum. Online journal. – 2017. – №1. – Режим доступу : http://www.dipku-sz.net/node/160
 21. ultivating phronetic leadership skills in future economists // Topical issues of science and education // Proceeding of the International Scientific Conference. Vol.5, July 17, 2017, Warsaw, Poland.
 22. Александрова Н. М. Професійно-педагогічна діяльність викладача університету у контексті формування його управлінської культури / Н. М. Александрова // Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 14 листопада 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 4. – 284 с. 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2451