Return to С

СГАДОВА Валентина Василівна

Валентина Василівна Сгадова – професор кафедри педагогіки та психології Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів: управлінська діяльність викладача, педагогічне управління, освітній менеджмент, психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів економіки в економічному університеті.

Валентина Василівна є автором таких останніх публікацій:

 1. Сгадова В.В. Проблема підготовки майбутнього викладача до управління навчальною діяльністю учнів // Проблеми освіти : наук. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2011. – Ч. 1. – Випуск № 66. – С. 205–210. 
 2. Сгадова В.В. Формування у майбутнього вчителя управлінських умінь // Історико-педагогічні студії : науковий часопис. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 5. – С. 220–222.
 3. Сгадова В.В. Управління навчанням студентів як вид професійно-педагогічної діяльності викладача // Теоретичні питання культури, освіти і виховання : збірник наукових праць. – Випуск 46. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 16–9.
 4. Сгадова В.В. Професійна діяльність викладача як творчий процес // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 220–225.
 5. Сгадова В.В. Основні функції організаційної культури учителя // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – Додаток 1 до вип. 27. –  К. : Гнозис, 2012. – Том VII (41). – С. 714–721.
 6. Сгадова В.В. Змістовий аспект управління викладачем навчальною діяльністю студентів // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 364–371.
 7. Сгадова В.В. Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача до професійної творчої діяльності // Педагогіка вищої та середньої школи. – Випуск 37. – Кривий Ріг, 2013. – С. 151–156.
 8. Сгадова В.В. Самостійна робота студентів як важливий напрям управлінської діяльності викладача // Проблеми освіти : наук. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Випуск 77. – Ч. 1. –  С. 171–175.
 9. Сгадова В.В. Проблема формування творчого ставлення до педагогічної діяльності у майбутніх викладачів економіки // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – Вип. 28. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Т. 2. – С. 316–320.
 10. Сгадова В.В. Самореалізація і саморозвиток майбутніх учителів як важлива умова їхньої професійної підготовки // Гуманітарний вісник  ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.Сковороди". – Додаток 1 до вип. 31. – К. : Гнозис, 2013. – Том III (45). – (Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"). – С. 456–463.
 11. Сгадова В.В. Комунікативна культура викладача як умова гуманізації педагогічної взаємодії у навчальному процесі // Наукові записки. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – № 3. –  (Серія "Психолого-педагогічні науки"). – С. 65–68.
 12. Сгадова В.В. Моделювання управління процесом розвитку творчих здібностей студентів // Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка, 2014. – Вип. 17. – С. 95–102. 
 13. Сгадова В.В. Організація у школі творчого пошуку вчителів як умова її інноваційного розвитку // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – 2014. – Вип. № 2 (23). – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2458
 14. Сгадова В. В. Характеристика педагогічної взаємодії викладача і студента / В. В. Сгадова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.Сковороди». – Додаток 4 до Вип. 31. – К. : Gnosis, 2014. – (Том IV (12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання»). – С. 13–19.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2459