Return to Ш

ШЕВЧЕНКО Антоніна Михайлівна

Антоніна Михайлівна Шевченко – завідувач кабінету педагогічних інновацій Київ­ського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат психологічних наук.

Коло інтересів А. М. Шевченко: організаційна та економічна психологія, дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів.

Антоніна Михайлівна – автор і співавтор понад 60 публікацій, навчально-методичних посібників для директорів, заступників директорів, педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів, зокрема й таких:

 1. Управління розвитком організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів :  науково-методичний посібник / за ред. Л. М. Карамушки,    А. М. Шевченко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2014. – 138 с.
 2. Карамушка Л. М. Діагностика організаційної культури освіт­ніх організацій : методичні рекомендації для слухачів очно-дистанційної фор­ми на­вчан­ня в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. М. Карамушка,  А.М. Ше­вчен­ко. –  К., 2014. – 40 с.
 3. Карамушка Л. М. Організаційна культура загально­ос­віт­ніх на­вчаль­­­них за­кла­­дів: науково-методичний посібник / Л. М. Карамуш­ка, А.М. Ше­вчен­ко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2014. – 102 с.  
 4. Шевченко А. М. Концептуальні засади розвитку організаційної культури за­галь­ноосвітніх навчальних закладів / А. М. Шев­ченко //  Ак­­­ту­аль­­ні проб­ле­ми психо­ло­­гії / [ред. кол. : С. Д. Мак­­си­мен­­­ко (гол. ред.) та ін.]. – К. : "А.С.К.", 2014. – Т. 1. – Ч. 31/32. – 2014. – С. 24–36.
 5. Шевченко А. М. Організаційно-методичні засади реалізації інно­ва­ційної діяльності на основі використання інформаційно-комуніка­ційних технологій // А. М. Шевченко, О. В. Чубарук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 2 (114). – С. 24–30.
 6. Шевченко А. М. Психологічні умови підготовки керівників та педаго­гіч­них працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх на­вчальних закладів / А. М. Шевченко // Сучасні тенденції розвитку організаційної куль­тури та її вплив на ефективність роботи загальноосвітніх навчальних за­кла­дів : матеріали Всеукраїнської  науково-прак­­тичної конференції ; 10 квітня 2014 року, м. Біла Церква. – К. : АртЕкономі, 2014. – С. 145–150.
 7. Шевченко А. М. Тренінг "Психологічна підготовка педагогічних праців­ни­ків до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів": дизайн та ефективність упровадження / А. М. Шевченко  // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : матеріали X  ювілей­ної  Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології ; 24-25 квітня 2014 року, м. Київ. – К., 2014. – С. 96–99.
 8. Shevchenko A. M. Organizational culture of secondary educational institutions: staff’s’ assessment of real and desirable types of culture / A. M. Shevchenko, L. M. Karamushka, V.M. Ivkin // Collection of scientific works “Theoretical and applied problems of psychology". – 2013. – №1 (30). –  p. 138–143.
 9. Шевченко А. М. Зміст і структура тренінгу "психологічна підготовка педа­го­гічних працівників до розвитку організаційної культури за­галь­ноосвітніх на­вчальних закладів" / А. М. Шев­ченко, Л. М. Карамушка //  Ак­­­ту­аль­­ні проб­­ле­ми пси­­хо­ло­гії / ред. кол. : С. Д. Мак­­си­мен­­­ко (гол. ред.) та ін. – К. : "А.С.К.", 2010. – Т. 1. – Ч. 29/30 / за ред. С. Д. Мак­сименка, Л. М. Кара­муш­­ки, 2013. – С. 80–92.
 10. Шевченко А. М. Аналіз ефективності тренінгу "Психологічні умови підго­тов­ки педагогічних працівників до розвитку організаційної культури загаль­но­освітніх  навчальних закладів" / А. М. Шев­ченко //  Ак­­­ту­аль­­ні проб­ле­ми пси­­хо­ло­гії / ред. кол. : С. Д. Мак­­си­мен­­­ко (гол. ред.) та ін. – К. : "А.С.К.", 2013. – Т. 1. Ч. 29/30 / за ред. С. Д. Мак­сименка, Л. М. Кара­муш­ки, 2013. – С. 104–118.
 11. Шевченко А. М. Концептуальні підходи до розвитку організаційної культу­ри загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Шевченко // Zbior raportow naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji 28.09.2013 – 30.09.2013 roku. Wrocław. – С. 43–52. 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2469