Return to К

КОЗИНЕЦЬ Інна Іванівна

78Інна Іванівна Козинець – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: методична підготовка викладача, методика викладання дисциплін.

Авторські публікації та видання:

  1. Козинець І. І. Шляхи підвищення педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін / І. І. Козинець // Духовність особистості : методологія, теорія, практика : зб. наук. праць. – Луганськ : Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – №5 (46). – С. 62–72.
  2. Козинець І. І. Педагогічний напрям організації методичної роботи у ВНЗ / І. І. Козинець // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. – Запоріжжя : Вид-во ЗНУ. – 2012. – №1(17). – С. 128–132. – (Серія "Педагогічні науки").
  3. Козинець І. І. Вхідні та вихідні потоки процесу "Формування змісту освітніх послуг" як складники науково-методичного забезпечення і результат підготовки викладача до педагогічної діяльності / І. І. Козинець // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Вип. 9. – Полтава, 2012. –  (Серія "Педагогічні науки"). – С. 96–101.
  4. Козинець І. І. Якість у вищій освіті в умовах трансформації українського суспільства / І. І. Козинець // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – №2. – С. 156–160. – (Серія "Педагогічні науки").
  5. Козинець І. І. Кредитно-модульна система : поняття "модуль" / І. І. Козинець, О. А. Рядно // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы VIІ Международной. конф. (Варна, 03–10 июня 2011 г.) / Технический университет. – Варна : Технічний університет, 2011. –  Т. 2. –  С. 440–444.
  6. Козинець І. І. До питання моніторингу організації навчальної діяльності студентів у умовах кредитно-модульної системи / І. І. Козинець, О. А. Рядно // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы VIІ Международной. конф. (Варна, 03–10 июня 2011 г.) / Технический университет.  – Варна : Технічний університет, 2008. – Т. 2. – С. 185–188.
  7. Козинець І. І. Педагогічний такт [Електронний ресурс]/ І. І. Козинець // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування державних фінансів : тези Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (29–30 березня 2012 р., Дніпропетровськ) / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2012. – Режим доступу : http://www.dsfa.dp.ua/org_navch_proc.html.
  8. Козинець І. І. Педагогічні умови методичної підготовки викладачів економічних дисциплін [Електронний ресурс] / І. І. Козинець // Науковий вісник Донбасу (педагогічні науки) : електронне видання. – Режим доступу : http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN8 /titul.htm..
  9. Козинець І. І. Педагогічна культура як невід’ємний складник педагогічної майстерності викладача / І. І. Козинець // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – Вип. 36. – С. 150–154.
  10. Козинець І. І. Компетентісний підхід у вищій освіті / І. І. Козинець, Я. М. Тригуб // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – Вип. 37. – С. 161–167.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2672