↑ Return to Д

Print this Сторінка

ДЕМЕШКАНТ Наталія Андріївна

79Наталія Андріївна ДЕМЕШКАНТ – професор кафедри інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: екологічна освіта майбутніх фахівців аграрної галузі в Україні та за кордоном, професійний розвиток науково-педагогічних працівників.

Наталія Андріївна – автор таких публікацій і видань за останні 5 років:

  1. Демешкант Н.А. Екологічна освіта майбутніх фахівців аграрної галузі в університетах Польщі : теоретичні і методичні засади : монографія / Н.А. Демешкант. – Херсон : Грінь Д.С., 2012. – 500 с.
  2. Demeshkant N. Świadomość środowiskowa studentów wyższych uczelni rolniczych Polski i Ukrainy oraz ich gotowość do podejmowania proekologicznych działań zawodowych: мonografia / N. Demeshkant. – Wrocław : Wyd. UP, 2011. – 192 s.
  3. Демешкант Н.А. Екологічна складова професійної підготовки фахівців-аграріїв / Н.А. Демешкант // Наук. вісник НУБіП України. –   К., 2011. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – Вип. 159. – Ч. 4. – С. 53–59.
  4. Демешкант Н.А. Екологічна освіта в контексті досліджень польських учених / Н.А. Демешкант // Наук. записки Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя. –Ніжин, 2012. – (Серія "Психолого-педагогічні науки"). – № 1. – С. 210–212.
  5. Демешкант Н.А. Порівняльний аналіз програм підготовки бакалаврів і магістрів Вагенінгенського університету (Нідерланди) та НУБіП України / Н.А. Демешкант, Л.П. Кліх, В.П. Лисенко // Вища школа. – 2012. – № 7. – С. 19–30.
  6. Demeshkant N. Postawy prośrodowiskowe jako wynik edukacji / N. Demeshkant // Komunikacja jako natzędzie (po)rozumienia we wspólnotach społecznych; red. nauk. A. Mitręga, I. Jagoszewska. – Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2011. – S. 286–295.
  7. Demeshkant N. Comparative analysis (characteristics) of student’s readiness to engage in environmental activities / N. Demeshkant // Science Society Didactics / scient. edit. K. Potyrała, E. Rożej-Pabijan. – Wyd. Zespół Poligraficzny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2013. – S. 186–197.
  8. Демешкант Н.А. Еколого-педагогічна компетентність викладача сучасного вищого навчального закладу в дослідженнях польських вчених / Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова / кол. авт. – К. : Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2014. – (Серія 16). – Вип. 23 (33). – С. 46–49.
  9. Демешкант Н.А. Роль Національної Стратегії сталого розвитку Польщі в екологічній освіті фахівців / Науковий вісник НУБіП України / ред. кол. : Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін. – К. : Вид. центр НУБіП України, 2014. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – Вип. 199. – Ч. 2. – С. 81–86.
  10. Demeshkant N. Environmental awareness of the students of agricultural universities in Poland and Ukraine / Western Anatolian Journal of Educational Sciences (WAJES), Dokuz Eylul University Institute, Izmir, Turkey. – P. 63-68. ISSN 1308-8971. – (Оnline : http://web.deu.edu.tr/baed/giris/baed/7_5.pdf).

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2690