Return to С

СЕМЕНОВА Алла Василівна

81Алла Василівна Семенова – професор кафедри політології Одеського національного політехнічного університету, доктор педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: питання теорії і практики професійної освіти з позицій постнеокласичної методології; парадигмальне моделювання у професійній підготовці на ґрунті ідей синергетики, цілісного методологічного підходу; персоналізація професійної підготовки; формування професійної мобільності, компетентності фахівців; розвиток креативності, критичного мислення студентів, методологія вищої освіти; розвиток професійної майстерності фахівців.

Алла Василівна є автором таких публікацій за останні роки:

  1. Семенова А.В. Вивчення Статутів Великого князівства Литовського у процесі професійної підготовки як засіб формування критичного мислення у майбутніх правознавців / А.В. Семенова / Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 49. – С. 88–92. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2009_49_16.pdf.
  2. Семенова А.В. Парадигмальное моделирование в профессиональной подготовке будущих учителей / А.В. Семенова // Приднестровье в современном политическом и социально-экономическом пространстве : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (ПМР, Тирасполь, 7–8 февр. 2009 г.) / Верховный совет Приднестровской молдавской республики. – Тирасполь, 2010. – С. 134–142.
  3. Семенова А.В. Аналіз психолого-педагогічних, історичних передумов парадигмального моделювання в контексті теорії і методики педагогічної освіти / А.В. Семенова / Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна" . – 2010. – № 2. – С. 41–45.
  4. Семенова А.В. Сучасний освітній простір : постнекласичний погляд / А.В. Семенова // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2011. – № 61. – С. 88–92.
  5. Семенова А.В. Роль педагогического мастерства в профессиональной подготовке будущих специалистов / А.В. Семенова / Педагогическая деятельность и педагогическое образование в инновационном обществе. – Волгоград : Издательство ВГСПУ "Перемена", 2013 – С.132–137.
  6. Семенова А.В. Теоретико-методологічні засади розвитку професійної майстерності суддів / А.В. Семенова / Слово Національної школи суддів України – 2014. – № 3 (8). – С. 127–135.
  7. Семенова А.В. Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів : психопедагогічний підхід / А.В. Семенова // Теорія і практика управління соціальними системами. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – № 4. – С. 58–68.
  8. Семенова А.В. Сучасні тенденції формування педагогічної майстерності фахівців інженерних спеціальностей / А.В. Семенова / Вища школа. – 2014. – № 11–12. – С. 52–62.
  9. Семенова А.В. Професійна майстерність у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Англії та Україні. Передмова редактора / А.В. Семенова // Старостіна О. В. Професійна майстерність у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Англії та Україні : монографія / за заг. ред. Семенової А. В. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2015. – С. 6–12.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2768