Return to Г

ГРИЦЕНКО Андрій Петрович

87Андрій Петрович Гриценко – директор Слоутського навчально-виховного комплексу Глухівської районної ради Сумської області, аспірант Бердянського державного педагогічного університету.

Коло наукових інтересів: теорія і методика навчання історії, упровадження  ІКТ та використання інформаційних ресурсів у навчальному процесі.

Андрій Петрович є автором таких публікацій за останні роки:

  1. Гриценко А.П. Механізм формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії / А. П. Гриценко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць / [редкол. : О.І.Курок (відп. ред.) та ін.]. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка. – 2013. – (Серія "Педагогічні науки"). – Вип. 23. –  С. 61–68.
  2. Гриценко А.П. Усі уроки до курсу "Всесвітня історія". 10 клас. Стандартний та академічний рівні / А. П. Гриценко. – Харків : Основа, 2012. – 239 с.
  3. Гриценко А.П. Хрестоматія з історії України. 11 клас : в 2 ч. / А. П. Гриценко / [голов. ред. Н. І. Харківська; ред. О. О. Івакін; відп. за видання Ю. М. Афанасенко]. – Харків : Основа, 2011. – 127 с.
  4. Гриценко А.П. Хрестоматія зі всесвітньої історії. 11 клас : в 3 ч. / А.П.Гриценко. – Харків : Основа, 2012. – 124 с.
  5. Гриценко А.П. Методика формирования в старшеклассников умений использовать информационные ресурсы в процессе обучения истории / А. П. Гриценко // Актуальные вопросы методики преподавания общественных дысциплин : материалы заочной Международной научно-практической конференции (28 марта 2014 г.). – Алматы : КазНПУ им. Абая, 2014. – С. 35–37.
  6. Гриценко А. П. Історія впровадження методики використання інформаційних ресурсів у практику навчання історії у вітчизняних школах на рубежі ХІХ-ХХ ст. / А. П. Гриценко // Сіверщина в історії України : зб. наукових праць. – К. ; Глухів : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – Вип. 7. – С. 249–252.
  7. Гриценко А.П. Методика формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси / А. П. Гриценко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету  : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – (Серія  "Педагогічні науки"). – Вип. 3. – С. 50–56.
  8. Гриценко А.П. Моніторинг сформованості у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії / А. П. Гриценко // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 17 (2-2014). – Кам’янець-Подільський : КНУ ім. І. Огієнка, 2014. – С. 23-27.
  9. Гриценко А.П. Поняття інформаційний ресурс як дидактична категорія / А. П. Гриценко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – (Серія "Педагогічні науки"). – Випуск 1.41 (93). – Т. 2. – С. 24–27.
  10. Гриценко А. Використання інформаційних ресурсів на уроках історії з метою активізації діяльності школярів / А. Гриценко // Історія в рідній школі. –2014. – № 2. – С. 31–32.

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2843