Return to С

СЛІПЧУК Валентина Леонідівна

88Валентина Леонідівна Сліпчук – доцент кафедри медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів – професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі України.

Валентина Леонідівна є автором таких публікацій:

  1. Сліпчук В.Л. Модернізація професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні у контексті Болонського процесу / В.Л. Сліпчук // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка / Благод. фонд імені Антона Макаренка; [голов. ред. С.О. Сисоєва.].– К.: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. − Вип. 1. – С. 43 – 50.
  2. Сліпчук В.Л. Тенденції розвитку професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі (XX – початок ХХІ століття) / В.Л. Сліпчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Науковий журнал. – Ж.: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 93 – 96.
  3. Сліпчук В.Л. Підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні в умовах євроінтеграції / В.Л. Сліпчук // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – К.: ТОВ Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. – Вип. 3-4 – С. 63 – 68.
  4. Сліпчук В.Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичної галузі в умовах неперервної професійної освіти / В.Л. Сліпчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. – Вип. 42. – Ч. 1. – С. 272 – 280.
  5. Slipchuk V. Professional training of specialists in the pharmaceutical branch in Ukraine in the first half of XX century / V. Slipchuk // Наука вчера, сегодня, завтра: сборник статей студентов, аспирантов, молодых учених и преподавателей. – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014. – С. 166 – 168.
  6.  Сліпчук В.Л. Прогностичні напрями професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції / В.Л. Сліпчук // Народна освіта: Електронне наукове фахове видання: ISBN 966-8358-22-8 УДК 1.37. – Біла Церква: Народна освіта, 2015. – Вип. №2(26). – 2015 р. – ISBN 978-5-906781-06-2.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2850