Return to Б

БАБИЧ В’ячеслав Іванович

В'ячеслав Іванович Бабич – доцент кафедри здоров'я і фізичної реабілітації Луганського національного університету імені Тараса Шевченка,  кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: формування соціального здоров’я юного покоління; професійна підготовка майбутніх учителів до формування соціального здоров’я школярів; формування культури здоров’я різних верств населення.

В'ячеслав Іванович є автором та співавтором таких публікацій:

1. Бабич В.І. Формування культури здоров’я підростаючого покоління  у науково-педагогічній спадщині зарубіжних педагогів / В.І. Бабич / Духовність особистості : методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / гол. ред. Г.П. Шевченко. – Вип. 5. – Луганськ : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2004. – С. 15-23.

2. Бабич В.И. Анализ состояния готовности учителей физического воспитания к формированию культуры здоровья школьников / В.И. Бабич / Олімпійський спорт і культура здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / під ред. Г.М. Максименко,  Н.П. Булкіної. – Луганськ, 2004. – С. 49-51.

3. Бабич В.И. Сущностная характеристика культуры здоровья личности / В.И. Бабич / Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – К.; Запоріжжя, 2004. – Вип. 32. – С. 448-451.

4. Бабич В.І. Формирование здоровья школьников в работах выдающихся педагогов начала ХХ столетия / В.І. Бабич / Наукова молодь : зб. пр. молодих учених. – Т. 2. – 2005. – С. 12-18.

5. Бабич В.І. Аналіз  змісту навчального предмета "Теорія та методика фізичного виховання" у контексті підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до формування культури здоров’я  школярів / В.І. Бабич / Науковий вісник Донбасу. – Вип. № 3(3), 2007. – Режим доступу : http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN8/09dyvukn.pdf.

6. Бабич В.І. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування культури здоров’я школярів у процесі викладання навчальної дисципліни "Історія педагогіки" / В.І. Бабич // Фізичне виховання, спорт, реабілітація та культура здоров’я у ХХІ столітті : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2008. –  С.6-11.

7. Бабич В.І. Деякі аспекти виховання соціально здорової молоді у контексті шкільного предмета  "Основи здоров’я" / В.І. Бабич // Вісник ЛНУ. – 2010. –  Ч. 2. – №17(204). – С. 233-239.

8. Бабич В.І. Деякі аспекти залучення студентів педагогчних спеціальностей до наукової діяльності в сфері соціального здоров’я сучасної молоді / В.І.  Бабич // Вісник Луганського національного університета імені Тараса Шевченка : Пед. науки. — 2013. —  № 23 (282) грудень, Ч ІІ. —  С. 151–157.

9. Бабич В.І. Прагнення до повної реалізації себе у суспільстві як один з компонентів  соціального здоров’я підлітка / В.І. Бабич // Педагогіка і психологія професійної освіти : науковий журнал. – Львів, 2012. – № 3. – С. 113-121.

10. Бабич В.И. Опыт внедрения в практику подготовки будущих учителей авторского метода обучения «адвокат» в контексте формирования профессионально важных качеств / В.И. Бабич // Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Современные проблемы развития образования и воспитания молодежи», Ежемесячный научно-практический журнал «Апробация». —  № 6 (9), 2013. —  С. 115–118.

11. Бабич В.І. Формування мотивації майбутніх учителів до виховання соціально здорових підлітків – важлива складова професійної підготовки у ВНЗ [Електронний ресурс] / В.І. Бабич // Науковий вісник Донбасу. – Луганськ, 2013. –  http://nvd.luguniv.edu.ua. – Дата доступа : 22.05.2013

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=299