Return to Б

БАТІЄВСЬКА Тетяна Вікторівна

Тетяна Вікторівна Батієвська – асистент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Коло наукових інтересів  – дослідження в галузі фахової підготовки майбутніх учителів з використанням засобів інформаційних технологій.

Тетяна Вікторівна є автором таких публікацій (за останні 5 років):

1. Батієвська, Т. В. Роль інформаційних технологій навчання в процесі реалізації завдань художньо-педагогічної освіти / Т. В.Батієвська // Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки". – Черкаси : Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, 2008. – Випуск 137. – С. 39-42.

2. Батієвська, Т. В. Педагогічні основи підготовки студентів до проектування навчальної діяльності в загальноосвітній школі з використанням інформаційних технологій навчання / Т. В. Батієвська // Наукові записки.: зб. наук. праць. Серія "Педагогіка і психологія" / Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського; редкол. : М. І. Сметанський (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2009. – Випуск 27. – С. 17-21.

3. Батієвська, Т. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів як умова забезпечення ефективності педагогічного процесу на основі  інформаційних технологій навчання / Тетяна Батієвська // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 3 (102). – С. 44-47.

4. Батієвська, Т. В. Інноваційна спрямованість навчального процесу майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Т. В. Батієвська // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія "Педагогічні науки" / М-во освіти і науки України, Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – № 4. – С. 9-14.

5. Батієвська, Т. Вивчення основ комп’ютерного дизайну в процесі фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Тетяна Батієвська // Молодь і ринок. – 2010. – № 11 (70). Листопад. – С. 149-154.

6. Батієвська, Т. Формування інформаційної готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Тетяна Батієвська // Мистецтво в реаліях сучасної освіти : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки  України, Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава, 2010. – С. 262-270.

7. Батієвська, Т. В. Проектування процесу фахової підготовки вчителів образотворчого мистецтва на основі інформаційних технологій / Тетяна Вікторівна Батієвська // Горизонти освіти. Серія "Психологія. Педагогіка". – 2011. – № 1 (31). – С. 35–38.

8. Батієвська, Т. Проектування навчального процесу майбутніх фахівців як педагогічна проблема / Тетяна Батієвська // Педагогічні науки : зб. наук. праць / Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка; [редкол. : М. Степаненко (гол. ред.) та ін.]. – Полтава, 2012. – Випуск 54. – С. 64–69.

9. Батиевская, Т. В. Педагогические условия проектирования учебного процесса будущих учителей изобразительного искусства средствами информационных технологий / Т. В. Батиевская // Моделирование этнокультурного пространства региона : сб. статей / М-во образования и науки РФ, Московский пед. гос. ун-т, Чувашский гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева; отв. ред. Н. Б. Смирнова. – М. : Прометей, 2012. – С. 180-190.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=307