↑ Return to Д

Print this Сторінка

ДЕГТЯРЬОВА Галина Анатоліївна

Галина Анатоліївна Дегтярьова – доцент кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін (секція методики викладання мов і літератури) Комунального вищого навчального закладу "Харківська академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук, учитель-методист.

Коло наукових інтересів:

– підготовка вчителів-предметників, зокрема філологів, до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;

– створення та застосування комп’ютерно орієнтованих систем у навчанні та викладанні української мови і літератури.

Галина Анатоліївна є автором та співавтором таких публікацій та видань за останні 5 років:

1. Дегтярьова Г.А. Оновлене звучання традиційного уроку (Конструювання уроків з використанням інформаційних технологій в умовах гуманізації освіти) / Г.А.Дегтярьова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – №2. – С. 34-44.

2. Дегтярьова Г.А. Нове наповнення дидактичних принципів навчання у процесі гуманізації освіти засобами інформаційних технологій при проектуванні комп’ютерно-орієнтованих систем навчання / Г.А.Дегтярьова / Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. Випуск 112. – Черкаси, 2007.  – С. 71-75.

3. Дегтярьова Г.А. Проблеми змісту освіти в умовах впровадження комп’ютерно-орієнтованих систем навчання / Г.А.Дегтярьова / Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 року, м. Суми); Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2008. – С. 45-49.

4. Дегтярьова Г.А. Використання Інтернет-ресурсів як засобу формування мовної культури особистості / Г.А.Дегтярьова / Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 13. – Глухів : ГДПУ, 2009. – С. 230-234.

5. Дегтярьова Г.А. Комп’ютерно орієнтовані системи як засіб створення особистісно зорієнтованого навчального середовища / Г.А. Дегтярьова, Л.Б. Чаговець // Нова педагогічна думка. – 2008. – №4. – С. 171-176.

6. Дегтярьова Г.А. Тематичні курси для вчителів української мови та літератури "Гуманізація навчально-виховного процесу в основній школі засобами інформаційно-комунікаційних технологій" як одна із форм модернізації роботи на курсах підвищення кваліфікації вчителів філологічного напряму / Г.А.Дегтярьова // Джерело педагогічної майстерності. Освіта протягом життя : науково-методичний журнал. Випуск № 2 (42). – Харків : ХОНМІБО, 2009. – С. 91-96.

7. Дегтярьова Г.А. Комп’ютерно орієнтовані засоби навчання з української мови та літератури : проблеми розробки / Г.А.Дегтярьова / Сучасне навчальне обладнання : інновації, технології, досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 25-26 лютого 2010 року. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – С. 17-20.

8. Дегтярьова Г.А. Використання елементів критичного мислення в ході застосування комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання на уроках української мови та літератури / Г.А.Дегтярьова // Дивослово. – 2010. – №4. – С. 2‑4.

9. Білоусова Л.І. Гуманізація навчального процесу в основній школі засобами інформаційно-комунікаційних технологій (на прикладі української мови та літератури) : навчальний посібник / Л.І.Білоусова, Г.А.Дегтярьова. – Харків : Факт, 2010. – 276 с.

10. Дегтярьова Г.А. Тематичні курси як одна із форм модернізації роботи на курсах підвищення кваліфікації вчителів / Г.А.Дегтярьова // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – №1. – С. 39-42.

11. Дегтярьова Г.А. Підготовка вчителя до проведення сучасного уроку в умовах інформатизації освіти : навчально-методичний посібник / Г.А. Дегтярьова, Т.В. Папернова; за заг. ред. Покроєвої Л.Д. – Харків : ХАНО, 2011. – 176 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=369