Return to Б

Білецька Ірина Олександрівна

131Ірина Олександрівна Білецька – завідувач, професор кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: іншомовна остіта в англомовних країнах: полікультурний підхід.

Ірина Олександрівна є автором і співавтором таких публікацій:

 1. Білецька І. О. Полікультурна освіта у США : постановка проблеми / І. О. Білецька // Порівняльно-педагогічні студії : наук.-пед. журн. – 2011. –
  № 1 (7). – С. 56–62.
 2. Билецкая И. А. Двуязычное обучение и его функционирование в Соединенных Штатах Америки / И. А. Билецкая // Современный научный вестник. – Белгород, 2011. – № 10 (106). – С. 71–75.
 3. Білецька І. О. Історичні передумови становлення мовної освіти в США у XVI-XIX століттях / І. О. Білецька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2011. – № 60. – С. 58–61.
 4. Білецька І. О. Вплив імміграційних процесів на мовну політику США / І. О. Білецька // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – (Серія "Педагогічні науки2). – № 2. – С. 34–38.
 5. Білецька І. О. Еволюція полікультурної освіти у Сполучених Штатах Америки / І. О. Білецька // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ
  ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 112. – С. 80–88.
 6. Білецька І. О. Загальна характеристика концепцій, теорій та науково-методичних підходів до вивчення іноземних мов у США / І. О. Білецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2012. – (Серія "Педагогіка"). – № 3. – С. 155–161.
 7. Білецька І. О. Проблема розвитку навчання мов у середніх навчальних закладах США у ХХ – на поч. ХХІ ст. / І. О. Білецька // Наукові записки / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – (Серія "Психолого-педагогічні науки"). – № 1. – С. 200–204.
 8. Білецька І. О. Іншомовна освіта в США : дослідження вітчизняних науковців / І. О. Білецька // Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – Ч 1. – С. 8–17.
 9. Білецька І. О. Багатомовність та соціально-педагогічні засади мовної політики США / І. О. Білецька // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 26. – С. 19–24.
 10. Білецька І. О. Теоретико-методологічні засади полікультурної освіти в США / І. О. Білецька // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 93–100.
 11. Білецька І. О. Історична ретроспектива розвитку іншомовної освіти у США / І. О. Білецька // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2012. – Вип. 16. – С. 266–271.
 12. Білецька І. О. Інтерактивні технології іншомовної освіти у вищих навчальних закладах США / І. О. Білецька // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 43. – Ч. 1. – С. 69–75.
 13. Білецька І. О. Професійна підготовка вчителів іноземних мов у США / І. О. Білецька // Педагогічна теорія і практика : зб. наук. пр. – К. : КиМУ, 2013. – С. 58–69.
 14. Білецька І. О. Американський досвід підготовки вчителів іноземних мов / І. О. Білецька // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – К. :  Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – (Сер. 16. "Творча особистість вчителя : проблеми теорії і практики"). – С. 24–28.
 15. Білецька І. О. Форми і методи професійної підготовки бакалаврів з іноземної мови в США / І. О. Білецька // Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий, 2013. – С. 42–50.
 16. Билецкая И. А. Билингвальное обучение в контексте многокультурного образования в США / И. А. Билецкая // Вестник академии знаний : всерос. журн. – 2013. – № 4 (7). – С. 114–117.
 17. Білецька І. О. Сучасний стан іншомовної освіти в Україні на засадах полікультурності / І. О. Білецька // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 7. – С. 314–322.
 18. Biletskaya I. Bilingual education in general schools of the USA / I. Biletskaya // Global competition on the markets for labor, education and innovations : research articles. – San Francisco, California : B&M Publishing, 2013. – P. 104–108.
 19. Білецька І. О. Полікультурний контекст професійно-педагогічної підготовки бакалаврів з іноземної мови в США / І. О. Білецька // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 278–286.
 20. Билецкая И. А. Теории, концепции и подходы к изучению иностранного языка в американской школе / И. А. Билецкая // Оралдын гылым жаршисы : науч.-теорет. и практ. журн. – Орал каласы, 2013. – (Серия  "Педагогические науки"). –  № 23 (71). – С. 29–34.
 21. Biletskaya I. Models of bilingual education in the U.S. secondary school / I. Biletskaya // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkuv : Central European Journal for Science and Research. – Praha : Publishing house Education and Science, 2013. – № 2. – S. 28–34.
 22. Білецька І. О. Становлення іншомовної освіти в США (XVI–XIX століття) / І. О. Білецька // Історико-педагогічний альманах. – 2013. – № 2. –    С. 66–71.
 23. Білецька І. О. Методи навчання іноземних мов у США / І. О. Білецька // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 46. – С. 76–85.
 24. Білецька І. О. Моделі двомовного навчання в середній школі США / І. О. Білецька // Електронне наукове фахове видання “Науковий вісник Донбасу”. – 2014. – № 1. – Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN25/index.html.
 25. Білецька І. О. Двомовна освіта та її функціонування у США / І. О. Білецька  // Молодь і ринок : щомісяч. наук.-пед. журн. – 2014. – № 2 (109). – С. 104–107.
 26. Билецкая И. А. Концептуальные подходы к изучению иностранных языков в США / И. А. Билецкая // Общество : научный журнал. – Чебоксары, 2014. – № 1. – С. 53–59.
 27. Білецька І. О. Полікультурні тенденції сучасної вітчизняної іншомовної освіти / І. О. Білецька // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2014. – Вип. 21. – С. 43–50.
 28. Білецька І.О. Багатомовність як індивідуальний та суспільний феномен / І. О. Білецька // Розбудова освіти для суспільства знань : мова, полікультурність, особистість : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (Умань,  27–28 трав. 2010 р.). – Умань : РВЦ "Софія", 2010. – С. 78–80.
 29. Білецька І. О. Двомовне навчання як ефективна форма навчання іноземних мов / І. О. Білецька // Іншомовна освіта як засіб міжкультурного взаєморозуміння націй і народів : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. науково-метод. семінару (Умань, 20 трав. 2011 р.). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – С. 53–55.
 30. Білецька І. О. Білінгвізм та вплив рідної мови при вивченні іноземної мови / І. О. Білецька // Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі : тенденції і прогнози : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук. конф. (Умань, 26–27 трав.  2011 р.). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – Ч. ІІ. – С. 37–40.
 31. Білецька І. О. Форми і моделі двомовного навчання у США / І. О. Білецька // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 квіт. 2011 р.) – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – С. 262–264.
 32. Білецька І. О. Двомовна освіта у середніх навчальних закладах США : історія становлення / І. О. Білецька // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 104 (2). – С. 14–18.
 33. Білецька І. О. З історії становлення двомовної освіти у США / І. О. Білецька // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук : мова, освіта, культура : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (26–27 квіт. 2012 р.) – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – С. 58–61.
 34. Билецкая И. А. Традиционные методы обучения иностранным языкам в США / И. А. Билецкая // Межкультурная коммуникация : теория и практика : сб. статей ХІІ Междунар. науч.-практ. конф. (Томск, 15–17 нояб. 2012 г.). – Томск : Изд-во Томского политех. ун-та, 2012. – С. 20–26.
 35. Билецкая И. А. Двуязычное обучение в контексте поликультурного образования в США / И. А. Билецкая // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012 : сб. научн. трудов SWorld. – Одесса : КУПРИЕНКО, 2012. – Вып. 4. – Т. 19. – С. 60–65.
 36. Билецкая И. А. Общая характеристика концепций, теорий и научно-методических подходов к изучению иностранных языков в США / И. А. Билецкая // Личность, семья и общество : сб. научн. трудов по материалам Междунар. заочн. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 26 декаб. 2012 г.). – Новосибирск : Изд. "СибАК", 2012. – С. 35–43.
 37. Biletskaya I. Traditional and modern foreign language teaching methods / І. Biletskaya // Moderni vymozenosti vedy. – 2013 : IX Mezinarodni vedecko-prakticka konference (27.01.2013–05.02.2013). – Praha : Publishing House "Education and Science". – S. 66–69.
 38. Білецька І. О. Моделі двомовного навчання в американській школі / І. О. Білецька // Україна в євроінтеграційних процесах : Проблеми державного будівництва в Україні : зб. матеріалів XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16–17 лют. 2013 р.). – К. : КиМУ, 2013. – С. 17–19.
 39. Білецька І. О. Національні стандарти вивчення іноземних мов у загальноосвітніх школах США / І. О. Білецька // Наука ХХІ століття : відповіді на виклики сучасності : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (Бухарест, 17 трав. 2013 р.). – Бухарест, 2013. – С. 31–36.
 40. Білецька І. О. Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя іноземних мов / І. О. Білецька // Наука і освіта у глобалізованому світі : традиції, сьогодення, перспективи : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 жовт. 2013 р.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – С. 19–22.
 41. Билецкая И. А. Поликультурные тенденции изучения иностранного языка в Украине / И. А. Билецкая // Science of future : materials of International scientific-practical conference of teachers and psychologists (Prague, the 5th of March, 2014). – Prague, 2014. – P. 11–13.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3714