Return to С

СІТОВСЬКА Любов Володимирівна

134Любов Володимирівна Сітовська – старший викладач кафедри права Академії рекреаційних технологій і права.

Коло наукових інтересів – моніторинг якості юридичної освіти; проблеми професійної підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України; способи підвищення якості підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України.

Любов Володимирівна є автором низки публікацій:

  1. Сітовська, Л. В.  Підготовка майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі України (термінологічна база)  / Л.В. Сітовська // Наукові записки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 117. – (Серія "Педагогічні та історичні науки"). – С.150–158.
  2. Сітовська Л.В. Теоретичні засади підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі України / Л. Сітовська // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 16. – С. 169–173.
  3. Сітовська Л.В.  Сучасний погляд на підготовку майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі в педагогічній теорії / Л. В. Сітовська // Наукові записки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2014. – Вип. 120. – (Серія "Педагогічні та історичні науки"). – С. 127–137.
  4. Сітовська Л.В. Особливості підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі України / Л. В. Сітовська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 39 (92). – С. 530–534.
  5. Ситовская Л.В. Некоторые аспекты подготовки будущих юристов к профессиональной  деятельности в пенитенциарной системе Украины /  Л. В. Ситовская // Молодой ученый. – 2014. – № 20. – С. 621–623.  
  6. Ситовская Л.В. Пути повышения качества  подготовки будущих юристов к профессиональной  деятельности в пенитенциарной системе Украины  / Л.В. Ситовская // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. –  2014. –  №12 (71). – Ч. ІІ. – С. 129–131.
  7.  Сітовська Л.В. Загальні проблеми підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі України / Л.В. Сітовська // Сучасна наука – пенітенціарній практиці : зб. матеріалів II Міжнар. практ.-конф. (м. Київ, 4 грудня 2014 р.) / за ред. В. П. Тихого, Є.Ю. Бараша. – К. : Ін-т крим.-викон. Служби ; Київський регіональний центр НАПрН України. – 2014. – С. 334–337.
  8.   Сітовська Л.В. Підготовка майбутніх юристів до професійної діяльності : деякі підходи щодо вдосконалення  / Л.В. Сітовська // Педагогика и психология в контексте современных исследований проблем развития личности : сборник материалов 6-й Международной науч.-практ. конф. (г. Махачкала, 24 октября 2014 года) / НИЦ «Апробация». – Махачкала : ООО «Апробация», 2014. – С. 55–57.
  9. Сітовська Л.В. Сутність готовності майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі України / Л.В. Сітовська // Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації вітчизняної вищої школи : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної  конференції (м. Дніпропетровськ, 26 грудня 2014 р.) : у 2-х частинах. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2015. – Ч. 2. – С. 76–78.   
  10. Sitovska L. Struktura przygotowania przyszłych prawników do pracy zawodowej w systemie penitencjarnym Ukrainy // Knowledge. Education. Low. Managеmеnt. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie. – 2015. – № 2 (10). – Р. 198–206.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3749