Return to Ф

ФЕДОРОВА Євгенія Володимирівна

scan0001.jpg

Євгенія Володимирівна Федорова – викладач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету.

Коло наукових інтересів: виховання громадянськості, інклюзія у вищій школі, теорія і методика виховання.

Євгенія Володимирівна є автором таких публікацій за останні 5 років:

1. Федорова Є.В. Громадянське виховання студентів з особливими потребами / Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. Вып. 34. "Педагогические науки". – Симферополь : НИЦ КИПУ, 2012. – С. 44-48.

2. Федорова Є.В. Функціонально-прогностична модель виховання громадянськості студентів з особливими потребами // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – Вип. 16.  Книга 3. – С. 269-278.

3. Федорова Є.В. Методика виявлення когнітивної складової громадянськості студентів з особливими потребами // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011.– Вип. 15. Книга 2. – С. 440-450.

4. Федорова Є.В. Моральні засади виховання громадянськості студентів з особливими потребами // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік / [за ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ : Типовіт, 2012. – Вип. 2. – С. 262-266.

5. Федорова Є.В. Критерії і показники громадянськості студентів з особливими потребами // Сучасний виховний процес : сутність та інноваційний потенціал : матеріали наук.-практ. конференції (за результатами науково-дослідної роботи Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 році) / за ред. І. Д. Беха, О. В. Мельника. – Івано-Франківськ : Типовіт, 2011. – Вип. 1. – С. 63-66.

6. Федорова Є.В. В.О.Сухомлинський і сучасне громадянське виховання особистості // Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки" / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [Б. в.], 2010. –Спецвипуск.  – Ч. 2. – С. 109-112.

7. Федорова Є.В. Державне громадянство та патріотизм як грані прояву громадянськості особистості // Інтелектуальний потенціал молоді в науці і практиці : матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених; 28 травня 2009 р. – Хмельницький : УЕП, 2009. – Ч. 2. – С. 269-273.

8. Федорова Є.В.Громадянське становлення студентської молоді як соціальна і педагогічна проблема // Соціально-педагогічна реабілітація в закладах освіти : проблеми та перспективи : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький : Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна", 2009. – С. 206-208.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=389