Return to Автори

Ф

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=258

ФІГУРСЬКА Любов Володимирівна

Любов Володимирівна Фігурська – викладач предметів математичного циклу Технічного коледжу Тернопільського державного технічного університету імені І. Пулюя; магістр педагогічної освіти; пошукувач Тернопільського національного педагогічного університету ім.В. Гнатюка. Коло наукових інтересів Л.В. Фігурської – питання підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності; тестові технології у професійній діяльності вчителя (викладача) математики. Любов Володимирівна має такі авторські публікації: 1. Фігурська Л. Навчаючі …

ФІЛОНЕНЕКО Леся Вікторівна

Леся Вікторівна Філоненеко – аспірантка Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Коло наукових інтересів – формування в учнів шкіл-інтернатів ціннісного ставлення до інших людей; соціальна реадаптація неповнолітніх до сучасного соціокультурного середовища; моральне виховання дітей-сиріт у прийомних сім’ях тощо. Леся Вікторівна  є автором та співавтором таких публікацій: Філоненко Л. В. Вивчення та аналіз аксіологічних асоціацій як показник …

ФІЛЬ Олена Анатоліївна

Філь Олена Анатоліївна в 1993 році закінчила Брестський державний педагогічний інститут ім. А.С.Пушкіна за спеціальністю «Педагогіка і психологія дошкільна», а в 2000 році – магістратуру Центрального Інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України за спеціальністю „Психологія”. З 2001 року – науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. В 2006 році захистила …

ФАНДЄЄВА Аліна Євгенівна

Аліна Євгенівна Фандєєва –  викладач кафедри іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, кандидат економічних наук. Коло наукових інтересів: педагогіка, філологія, іноземні мови, економіка. Аліна Євгенівна є автором низки таких публікацій: Фандєєва А. Є. Адаптація іноземних студентів до освітнього простору вищих навчальних закладів України / А. Є. Фандєєва // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : тези доповідей Міжнародної науково-практичної …

ФЕДІВ Володимир Іванович

Володимир Іванович Федів – завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Буковинського державного медичного університету, доктор фізико-математичних наук, професор. Коло наукових інтересів – нанотехнології; наномедицина; освіта. Володимир Іванович – автор і співавтор низки публікацій і видань за останні кілька років: Kovalchuk A. O.,  Rudko G. Yu.,  Fediv V. I.,  Chen W. M.,  Buyanova I. A. Phosphorescence of CdS nanoparticles in …

ФЕДОРЕНКО Ліна Миколаївна

Ліна Миколаївна Федоренко – доцент кафедри методики викладання природничих дисциплін Чернівецького обласного інституту  післядипломної педагогічної освіти, кандидат фізико-математичних наук. Коло наукових інтересів Л.М.Федоренко – філософія освіти в умовах Євро інтеграції, науково-методичний супровід профільної математичної освіти. Ліна Миколаївна – автор низки публікацій, зокрема  таких:  1. Федоренко Л. Якість освіти в контексті викликів Болонського процесу / Л.Федоренко, А.Федоренко …

ФЕДОРОВА Євгенія Володимирівна

Євгенія Володимирівна Федорова – викладач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Коло наукових інтересів: виховання громадянськості, інклюзія у вищій школі, теорія і методика виховання. Євгенія Володимирівна є автором таких публікацій за останні 5 років: 1. Федорова Є.В. Громадянське виховання студентів з особливими потребами / Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. Вып. …

ФЕДОРЧЕНКО Наталія Миколаївна

Наталія Миколаївна Федорченко – завідувач дошкільного навчального закладу №8 "Теремок" м. Славутича (Київська область). Коло наукових інтересів – упровадження педагогічної концепції Софії Русової в навчально-виховний процес сучасного дошкільного навчального закладу. Наталія Миколаївна є автором публікації: 1. Федорченко Н.М. Є у місті Теремок / Н.М. Федорченко // Дитячий садок. – 2009. – № 5. – С. 34.

ФЕДОРЧУК Валерій Анатолійович

Народився в Київській області. Після закінчення школи навчався в Київському державному педагогічному інституті  ім. М.Горького, який закінчив у 1989 році за спеціальністю "Математика і фізика". Педагогічну діяльність розпочав учителем математики і фізики в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №15 м. Білої Церкви Київської області. З 1999 р. працює в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів …

ФЕРЕНЧУК Наталія Володимирівна

Наталія Володимирівна Ференчук – вихователь навчально-виховного комплексу №31 "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня" м. Хмельницького, магістр дошкільної освіти. Коло наукових інтересів – використання методу моделювання в роботі з дітьми дошкільного віку.

ФОГЕЛЬ Тетяна Миколаївна

Тетяна Миколаївна Фогель – учитель іноземної мови Одеської спеціалізованої  загальноосвітньої школи №50, аспірантка кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Коло наукових інтересів – виховання культури міжетнічних стосунків підлітків. Т.М.Фогель має такі авторські публікації та видання за останні 5 років: 1. Головні напрямки роботи вчителя з розвитку емпатії у підлітків як педагогічної умови виховання культури міжетнічних …

ФОЛЬВАРОЧНИЙ Ігор Васильович

Ігор Васильович Фольварочний – докторант Інституту педагогічної освіти  та освіти дорослих АПН України; кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів – освіта дорослих в сучасних умовах;  сучасний освітній менеджмент; інтеграційні тенденції в діяльності європейської політики у сфері освіти дорослих. І.В. Фольварочний – автор таких публікацій: 1. Фольварочний І. В. До питання про відновлення престижності наукової праці / …

ФОМІНИХ Наталія Юріївна

Наталія Юріївна Фоміних – доцент кафедри міжнародної економіки Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи  Національного банку України, кандидат педагогічних наук. Основні наукові інтереси: застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови, проектування комп’ютерно орієнтованого середовища іншомовної професійної підготовки, викладання англійської для спеціальних цілей, англійська мова для майбутніх фахівців з інформаційних технологій.

ФРИЦЮК Валентина Анатоліївна

Валентина Анатоліївна Фрицюк – професор кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, доцент. Валентина Анатоліївна є автором таких публікацій за останні 5 років: Фрицюк В. А. Професійний саморозвиток майбутнього педагога : монографія / Валентина Анатоліївна Фрицюк. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – 368 с. Фрицюк В. А. Діагностика готовності …

ФРОЛОВА Маргарита Едуардівна

Маргарита Едуардівна Фролова –  старший викладач кафедри філософії, політології та українознавства Херсонського національного технічного університету. Коло наукових інтересів: педагогіка вищої школи, компетентнісний підхід у навчанні учнів і педагогічних працівників; упровадження тренінгових технологій навчання. Маргарита Едуардівна є автором і співавтором таких публікацій і видань: Фролова М. Е.  Діагностика стану сформованості дослідницьких компетентностей майбутніх спеціалістів з економічної кібернетики …

ФРОЛОВА Тетяна Яківна

Тетяна Яківна Фролова – доцент кафедри філології Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук. Наукові інтереси Т.Я.Фролової – методика викладання предметів філологічного циклу. Тетяна Яківна є автором таких публікацій і видань:  № п/п Назва Видавництво, журнал Прізвища співавторів 1. Русский язык: Учебник для 8-го класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения (седьмой …

ФУРМАН Інна Володимирівна

Інна Володимирівна Фурман – аспірант першого року навчання кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. Коло наукових інтересів – історія математичної освіти; відомі педагоги-математики; педагогічна та просвітницька діяльність Київського фізико-математичного товариства (друга половина ХІХ − початок ХХ ст.). Фурман Інна Володимирівна є автором таких публікацій: Фурман, І. В. Математична освіта …