Return to Ф

ФІЛОНЕНЕКО Леся Вікторівна

filonenЛеся Вікторівна Філоненеко – аспірантка Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.

Коло наукових інтересів – формування в учнів шкіл-інтернатів ціннісного ставлення до інших людей; соціальна реадаптація неповнолітніх до сучасного соціокультурного середовища; моральне виховання дітей-сиріт у прийомних сім’ях тощо.

Леся Вікторівна  є автором та співавтором таких публікацій:

  1. Філоненко Л. В. Вивчення та аналіз аксіологічних асоціацій як показник ціннісної динаміки у процесі вироблення позитивного ставлення до іншої людини / Л. В. Філоненко // Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя : матеріали Тридцять шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 5 січня 2016 року). – Запоріжжя, 2016. – С. 14–17.
  2. Філоненко Л. В.  Проблема формування ціннісного ставлення до інших людей на основі аксіологічної орієнтації учнів шкіл-інтернатів / Л. В. Філоненко // The fourth international congress on social sciences and humanities (Відень, 2 квітня  2015 року). – Відень, 2015. –  С. 179–184.
  3. Філоненко Л. В. Деякі аспекти морального виховання дітей-сиріт у спеціалізованих школах-інтернатах / Л. В. Філоненко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К. ; Вінниця, 2013.   – Вип. 35. – С. 66–70.
  4. Філоненко Л. В. Деякі аспекти морального виховання дітей-сиріт у прийомних сім’ях / Л. В. Філоненко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К. ; Вінниця, 2014. – Вип. 40. – С. 476–478.
  5. Філоненко Л. В. Особливості процесу інтеріоризації цінностей дітей-сиріт / Л. В. Філоненко // Розвиток особистості в освітньому процесі : психодіагностика, профілактика, психокорекція та формування : збірник мат. регіональної наук.-практ. конф. (Вінниця, 22–23 січня. 2015 року). – Вінниця, 2015. – С. 138–140.
  6. Філоненко Л. В. Виховання почуття патріотизму як необхідний компонент ціннісних установок учнів шкіл-інтернатів / Л. В. Філоненко //  Психолого-педагогічні засади патріотичного виховання : досвід, проблеми, перспективи : збірник мат. Всеукр. наук.-практ. сем. (Вінниця, 18–19 листопада 2015 року). – Вінниця, 2015. – С. 98–105.
  7. Філоненко Л. В. Комплексність і системність як основа успішного процесу соціальної реадаптації неповнолітніх до сучасного соціокультурного середовища / Л. В. Філоненко//  Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2014. – Т. ХVІ. – Ч. 1, 2. –  С. 229–236. 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4446