Return to Розділ 2. Педагогічна наука

Шафранська Т.Ю. Педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів

УДК : [17.023.36 : 615.15] : 37.091 

Шафранська Т. Ю.,
викладач фармацевтичних дисциплін Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету

 

Рецензент:  Конох А. П.,
завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання та спорту Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор

 

Педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів

 

У статті розкрито морально-особистісні, організаційно-навчальні, викладацько-впливові, взаємноформувальні, пізнавально-передові педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів. Визначено та охарактеризовано комплекс методів формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів.

Ключові слова: майбутні фармацевти, деонтологічна культура, фармацевтична деонтологічна культура, педагогічні умови.

 

Постановка проблеми. У професійній освіті України в умовах євроінтеграції визначено нові пріоритети в підготовці спеціалістів фармацевтичної галузі. Належність виконання професійних дій, обов’язковість і порядність фармацевта залежать від рівня сформованості в нього деонтологічної культури. Формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів залежить від забезпечення низки педагогічних умов, що розглядаються у статті.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню педагогічних умов формування деонтологічної культури присвячені роботи вітчизняних науковців – І. Камінської, Л. Переймибіди, С. Хлестової та ін.; педагогічні умови професійної культури фармацевтів розглянуто І. Бойчук, Л. Кайдаловою та ін.

Метою статті є визначення педагогічних умов формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів.

Виклад основного матеріалу. Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх медичних працівників відповідно до досліджень науковців  (І. Колісник-Гуменюк, Л. Переймибіда та ін.) трактуються як сукупність обставин для реалізації педагогічного процесу її формування.

Відтак за визначенням І. Колісник-Гуменюк, "до педагогічних умов формування професійно-етичної культури майбутніх медиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін слід віднести: забезпечення професійної спрямованості змісту гуманітарної підготовки; застосування комплексу психолого-педагогічних підходів, упровадження інтерактивних методик управління пізнавальною діяльністю; цілеспрямовану підготовку викладачів соціально-гуманітарних дисциплін до формування професійно-етичної культури майбутніх медиків" [4, с. 113].

У розумінні Л. Переймибіди  для реалізації змісту діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури майбутнього медика необхідним є "…створення навчального середовища, яке сприяє прояву творчого потенціалу кожного індивіда, удосконалення структури навчальних дисциплін, навчального плану, надання їм гнучкості й варіативності з метою підвищення рівня освітніх потреб і потреб учнів щодо деонтологічної підготовки; забезпечення професійно-творчої спрямованості змісту навчальних дисциплін, які сприяють розвитку деонтологічної культури майбутнього медика" [5, c. 11].

Окремою складовою частиною медицини є фармація, тому в підготовці фармацевтичних кадрів, зауважує Л. Кайдалова, високоефективними є такі реалізовані організаційно-методичні умови професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю: "упроваджено кредитно-модульну систему організації навчально-виховного процесу; розроблено й апробовано навчально-методичний комплекс професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі, психолого-педагогічну підготовку в підвищенні кваліфікації викладачів; оновлено технології неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю; здійснено моніторинг якості їхньої неперервної професійної підготовки" [2, с. 21].

За дослідженнями І. Бойчук  [1] педагогічні умови щодо забезпечення якісної підготовки майбутніх фармацевтичних фахівців включають  організаційні (забезпечення відповідної матеріально-технічної бази, упровадження нових форм організації навчального процесу, створення професійного середовища на основі міжсуб’єктної взаємодії зі студентом і потенційним роботодавцем); методичні (удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу; укомплектованість педагогічними кадрами відповідного рівня; функціонування системи методичної допомоги викладачам); психолого-педагогічні (забезпечення позитивної мотивації навчання, суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі "викладач-студент"; індивідуалізація і диференціація навчального процесу).

Професійна культура майбутніх фармацевтів пов’язана з деонтологічною культурою, проте формування деонтологічної культури має низку відмінностей. С. Хлєстова  наголошує, що педагогічні умови формування деонтологічної культури студентів передбачають "планування та організацію соціально-виховної роботи вищих навчальних закладів з урахуванням базових деонтологічних категорій; упровадження різноманітних інтерактивних форм соціально-виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів, спрямування комунікативної взаємодії суб’єктів соціально-виховної роботи на формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів" [7, с. 11].

І. Камінська вважає, що психолого-педагогічні умови процесу формування деонтологічної культури майбутніх медиків в умовах англомовного навчання полягають "у взаємозв’язку учнівської діяльності у вищому медичному навчальному закладі, а також оптимізації навчального процесу, введення інтерактивних форм і методів роботи із студентами" [3, с. 15].

Проаналізувавши наявні джерела, доходимо висновку, що педагогічними умовами формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів є такі: морально-особистісні, організаційно-навчальні, викладацько-впливові, взаємноформувальні та пізнавально-передові умови.  

Морально-особистісні педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів передбачають сформованість і виявлення загальнолюдських моральних цінностей кожним студентом, здатність до їх перетворення у стійкі морально-правові норми фармацевтичної діяльності, розвиток самосвідомості кожного майбутнього фармацевта, наявність особливих фізичних, психічних та соціальних характеристик, взяття до уваги вікових, гендерних особливостей, стійкості до негативного зовнішнього впливу.

Організаційно-навчальні педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів містять характеристики зовнішніх показників (мікросередовища – медичний коледж, засоби масової інформації), рівень засвоєння деонтологічних знань і вмінь, наявність та дієвість застосування технологій і засобів навчання для розвитку фармацевтичної деонтологічної культури, повноцінність деонтологічного змісту в традиційних друкованих носіях навчальної інформації, включення до всебічного виховання, формування обов’язковості та належності дій у професійній освіті майбутніх фармацевтів, доповнення професійно-орієнтованих дисциплін методами та засобами формування складових деонтологічної культури, викладання спецкурсу "Фармацевтична деонтологічна культура", неперервність педагогічного впливу з метою формування деонтологічної культури. 

Викладацько-впливові педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів означають залучення викладачів, кураторів, психологів, керівників виробничих практик на базах аптек до систематичного та послідовного формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів, наявність особистісно-орієнтованої педагогічної техніки формування деонтологічної культури, вияв педагогічної творчості, педагогічної майстерності та культури викладачами коледжу.

Особливу увагу звертаємо на педагогічні здібності наставника. Оскільки педагогічні здібності включають "гностичні, дидактичні, комунікативні, конструктивні, організаційні, перцептивні, прогностичні, сугестивні, експресивні, академічні й науково-дослідницькі здібності" [6, c. 38], у  контексті нашого дослідження зміст розглядуваного поняття доповнюємо такими здатностями: пізнання деонтологічної культури викладачем, уміння пояснювати, передавати знання деонтологічного змісту, проектувати навчально-виховний матеріал у такий спосіб, щоб формувати деонтологічну культуру; здатність проникати у внутрішній світ студентів, до співчуття, емпатійності, здійснювати педагогічне передбачення.

Взаємноформувальні педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів ураховують двосторонній вплив цього процесу, співучасть викладача, перенесення власних етико-деонтологічних домінант у професійну діяльність, упровадження регулярного моніторингу рівня сформованості компонентів деонтологічної культури майбутніх фармацевтів.

Пізнавально-передові педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів означають відповідність викликам сучасності, упровадження передового міжнародного досвіду, сучасних комп’ютерних технологій, інтерактивних технологій навчання, використання можливостей дистанційного надання інформації та перевірки рівня знань, забезпечення  електронного науково-методичного супроводу формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів.

Для реалізації формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів були визначено методи формування, а саме: анкети (багатоступеневі варіативні опитувальні завдання для визначення деонтологічної підготовки), бесіди (обмін думками щодо етичності фармацевтичної діяльності, обговорення положень деонтологічних кодексів), вправи (повторення алгоритмів надання належної фармацевтичної опіки, послідовність виконання належної виробничої практики, діалогові операції взаємовідносин: фармацевт – лікар, фармацевт – клієнт аптеки, фармацевт – фармацевтичний працівник тощо), демонстрації (відеопрезентації деонтологічного змісту), дискусії (круглі столи з обміну думками щодо професійного деонтологічного портрета майбутнього фармацевта, засідання експертних груп щодо проблеми необхідності деонтологічного виховання у фармацевтичній діяльності, дебати щодо вирішення конфліктних ситуацій в умовах діяльності в аптеці тощо), діалогові технології (деонтологічні тренінги "стосунки і взаємодія майбутнього фармацевта – завідувача аптеки" для розвитку комунікативної компетентності), імітаційні ігри (наприклад, належний обов’язковий контроль якості ліків в умовах діяльності в аптеці;  рольові ігри для активізації критичного мислення), конкурси (конкурс знавців деонтологічних теорій, конкурс професійно досконалого фахівця фармацевтичної галузі), метод асоціацій (завдання розроблення належної правомірної рекламної компанії лікарського засобу), метод евристичних запитань (самостійне міркування студентів щодо власної концепції належної фармацевтичної допомоги, самоаналіз особистих деонтологічних рис), метод емпатії (творчий спосіб розв’язання професійних складнощів комунікації завдяки ототожненню майбутнього фармацевта із клієнтом аптеки, провізором, лікарем, фармацевтичним працівником), метод кейсів (аналіз ситуацій неетичної поведінки фармацевтів, кейс-вправи щодо ресурсозбереження рідкісної лікарської рослинної сировини, кейс-ситуації з біоетики використання нетрадиційних лікарських препаратів), метод проблемного навчання (проблемний виклад навчального матеріалу в засвоєнні курсу "Фармацевтична деонтологічна культура"), метод "Створення ситуації успіху" (ситуації щодо застосування нефармакопейної лікарської рослинної сировини та належності в технологічних регламентах), творчі проекти (практичні випадки вияву деонтологічної культури).

З точки зору студентів медичного коледжу Запорізького державного медичного університету як оптимальні методи формування деонтологічної культури (анкетування) були обрані творчі проекти (ТП – 34,44%), діалогові технології (ДТ – 21,1%), методи проблемного навчання (МПН – 17,78%), імітаційні ігри (ІІ – 16,67%), метод асоціацій (МА – 10%) (рис. 1).

203 

Рис. 1. Динаміка зацікавленості студентів відділення "Фармації" інтерактивними методами навчання під час оволодіння фармацевтичною деонтологічною культурою

 

Висновки. Отже, ефективність формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів підвищується на основі дотримання таких педагогічних умов: морально-особистісних, організаційно-навчальних, викладацько-впливових, взаємноформувальних, та пізнавально-передових умов.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у створенні технологічної моделі формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів.

     

Список використаних джерел

  1. Бойчук І. Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / І. Д. Бойчук ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : [б.в.], 2010. – 22 с.
  2. Кайдалова Л. Г. Теоретичні та методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Л. Г. Кайдалова ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя : [б.в.], 2011. –  42 с.
  3. Камінська І. П. Психолого-педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх медиків в умовах англомовного навчання [Електронний ресурс] / І. П. Камінська. – Режим доступу : http://psytir.org.ua/upload/journals/10/authors/2015/Kaminska_Iya_Petrivna_psyhologo_pedagogichni_umovy_formuvannya_deontologichnoi_kultury_majbutnih_medykiv_v_umovah_anglomovnogo_navchannya.pdf.
  4. Колісник-Гуменюк Ю. І. Формування професійно-етичної культури майбутніх фахівців у процесі гуманітарної підготовки в медичних коледжах : монографія / Юлія Ігорівна Колісник-Гуменюк. –  Львів : Край, 2013. – 296 с.
  5. Переймибіда Л. В. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка" / Л. В. Переймибіда ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – 21 с.
  6. Сходинки до педагогічної майстерності : словник з курсу "Основи педагогічної майстерності" / уклад. : Л. Л. Бутенко, О. Г. Ігнатович. – Старобільськ, 2015. – 136 с.
  7. Хлєстова С. С. Формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07  "Теорія і методика виховання" / С. С. Хлєстова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : [б.в.], 2011. – 22 с.

 

Шафранская Т. Ю. Педагогические условия формирования деонтологической культуры будущих фармацевтов

В статье раскрыты морально-личностные, организационно-учебные, преподавательско-влиятельные, взаимноформирующие, познавательно-передовые педагогические условия формирования деонтологической культуры будущих фармацевтов. Выделен и охарактеризован комплекс методов формирования деонтологической культуры будущих фармацевтов.

Ключевые слова: будущие фармацевты, деонтологическая культура, фармацевтическая деонтологическая культура, педагогические условия.

 

Shafranska, T. Yu. Pedagogical Conditions of Formation Deontological Culture of Future Pharmacists

The morally-personality, organizationally-educational, teaching-influential, mutually-forming, cognitive-front-rank pedagogical conditions of formation deontological culture of future pharmacists are considered in the article. The complex of methods of formation deontological culture of future pharmacists is distinguished and described. Questionnaires, conversations, exercises, demonstrations, discussions, dialogue technologies, imitation games, competitions, method of associations, method of heuristic questions, method of empathy, method of case, method of problem studies, method of situational success, creative projects. Morally-personality pedagogical conditions of formation deontological culture of future pharmacists take into account expression and display of common to all mankind moral values of every student, capacity for their converting into the proof morally-legal norms of pharmaceutical activity. The organizationally-educational pedagogical conditions of formation deontological culture of future pharmacists contain descriptions of external indexes; level of mastering of deontological knowledge and abilities, presence and effectiveness of application of technologies and facilities of studies a pharmaceutical deontological culture. The teaching-influential pedagogical conditions of formation deontological culture of future pharmacists are characterized by connecting teachers, counsels, psychologists, leaders of productive practices on the bases of pharmacies to the systematic and successive formation of deontological culture by future pharmacists. The mutually-forming pedagogical conditions of formation deontological culture of future pharmacists take into account bilateral influence of pedagogical process of forming, participation of teacher. The cognitive-front-rank pedagogical conditions of formation deontological culture of future pharmacists envisage modern computer technologies, interactive technologies of studies.

Key words: future pharmacists, deontological culture, pharmaceutical deontological culture, pedagogical conditions.

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4014