↑ Return to Н

Print this Сторінка

НІКОЛАЄСКУ Інна Олександрівна

209Інна Олександрівна Ніколаєску – докторант кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Навчально-наукового інституту педагогічної освіти соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Коло наукових інтересів: імідж сучасного педагога, професійна освіта, професійно-педагогічна самореалізація викладача, інформаційно-комунікаційні технології.

Авторські публікації та видання за останні 5 років:

 1. Проектна діяльність сучасного педагога як засіб самореалізації в професійній кар’єрі // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Додаток 2 до №3. – Т.  ІV (29). – К., 2011. – С. 287–292.
 2. Професійне становлення педагога як складова педагогічної системи О. А. Захаренка / І. Ніколаєску, С. Мукомел // Вісник Черкаського університету. – Вип. 6 (219). – Черкаси, 2012. – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 108–112.
 3. Роль інститутів післядипломної освіти в розвитку культуротворчої особистості педагога // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Випуск 26. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота"). С. 136–139.
 4. Практичні основи акмеологічного розвитку педагога в умовах освітньо-інформаційного простору // Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць. – Вип.13. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 107–112.
 5. Професійно-педагогічна самореалізація викладача системи післядипломної освіти як предмет філософського дослідження // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Випуск 35. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота"). – С. 119–122.
 6. Профессионально-педагогическая самореализация преподавателя системы последипломного образования в условиях информационно-коммуникационного пространства // Современные научные исследования и инновации. – 2015. – № 2(46). – Ч. 4. – С. 91–98.
 7. Організаційно-змістова модель професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2015. – № 9. – (Серія "Педагогіка і психологія"). – С. 147–153.
 8. Інтернет-клуб-освітній салон "Педагогічний ексклюзив" як віртуальний центр інформаційно-комунікаційного простору для професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти // Педагогічні інновації у фаховій освіті : збірник наукових праць. – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2015. – Вип. 1(6). – С. 308–313.
 9. Професіоналізм викладача-андрагога як феномен інформаційно-освітнього простору закладів післядипломної освіти // Професійна освіта : методологія, теорія та технології : зб. наук. праць. / [ред. колегія : Доброскок І.І. (голов. ред.) та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2016. – Вип. 3. – С. 151–165.
 10. Організаційно-педагогічні умови професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Молодь і ринок. – 2016. – №8(139). – С. 11–15.
 11. Науково-методичний супровід професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Народна освіта. – 2016. – Випуск №3 (30). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4189.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4188