Return to Розділ 2. Педагогічна наука

Гаврилюк В.Ю. Теоретичні аспекти створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу

Гаврилюк В.Ю.,
викладач кафедри філософії освіти та управління, завідувач відділу позашкільної  освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»

 

Рецензент: Мачуський В.В.,
завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

 

Теоретичні аспекти створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу

 

Статтю присвячено актуальним питанням створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу. Розкрито зміст поняття «інформаційно-освітнє середовище», його сутнісні характеристики, структурні компоненти, змістове й функціональне наповнення, перспективи розвитку.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-освітнє середовище, структура освітнього середовища, позашкільні навчальні заклади.

 

Постановка проблеми. Швидкий розвиток інформаційно-комуніка­ційних технологій, зростання рівня володіння комп’ютерною технікою суб’єктів освітнього процесу, відкритість освітніх систем, популярність електронних освітніх ресурсів та віртуалізація навчальної діяльності, потреба в інформаційній взаємодії й контактах соціального партнерства, перехід до нової, активної форми фіксації процесу та результатів навчально-виховної діяльності актуалізували проблему формування й розвитку інформаційно-освітнього середовища закладу освіти.

У контексті модернізації змісту позашкільної освіти вважаємо важливим ураховувати загальні тенденції, що стимулюють корекцію інформаційного, управлінського, методичного та дидактичного забезпечення освітньої діяльності сучасних позашкільних навчальних закладів із використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Теоретичне обґрунтування організаційних, технологічних, психолого-педагогічних умов ефективного функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу дозволить суб’єктам регіональної системи позашкільної освіти змоделювати і створити оптимальну модель такого середовища, інтегруватися в єдине інформаційно-освітнє середовище Київщини та держави, досягти якості та доступності освітніх послуг в умовах інформатизації, реформування системи освіти й суспільних викликів.

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, використання електронних засобів навчального призначення в освітній діяльності, організації систем відкритого та дистанційного навчання досліджували В. Биков, Р. Гуревич, Н. Дементієвська, М. Жалдак, М. Кадемія, С. Литвинової, М. Смульсон, С. Тітов. Проблема формування інформаційно-освітнього середовища закладу освіти розглянута в роботах А. Андреєва, В. Бикова, Ю. Жука, Є. Полат, В. Ясвіна та інших учених.

У наукових працях В. Бикова, Р. Гуревича, М. Кадемії, С. Литвинової, М. Смульсон презентовано інформаційно-освітнє середовище як освітню систему, що забезпечує відкритість, варіативність, індивідуалізацію навчання, його адаптацію до здібностей, можливостей, інтересів суб’єктів педагогічної взаємодії, розвиток їхньої самостійності та творчості, доступ до нових джерел навчальної інформації, мотивацію самоосвітньої діяльності, формування інформаційної компетентності тощо. Названі дослідження традиційно стосуються функціонування освітніх середовищ вищих і загальноосвітніх навчальних закладів, у той час як проблема формування інформаційно-освітнього середовища позашкільних навчальних закладів не висвітлена у психолого-педагогічній літературі та потребує ретельного вивчення.

Мета статті – визначення змісту поняття "інформаційно-освітнє середовища сучасного позашкільного навчального закладу", його сутнісних характеристик, структурних компонентів, змістового й функціонального наповнення, а також основних чинників його успішного формування та розвитку.

Виклад основного матеріалу. Наявність гострих протиріч між реальним станом розвитку позашкільної освіти (суспільною значимістю, багаторічним досвідом, резуль­тативністю функціонування) і хаотичними проце­сами її реформування й фінансування, варіатив­ність освітніх послуг в умовах жорсткої конкуренції, складність вибору напрямів творчого розвитку дітей сучасними бать­ками, інформатизація системи освіти мотивує позашкільні навчальні заклади до формування власного інформа­ційно-освітнього середовище та його інтеграції в єдиний інформаційний простір. Багатофункціональний веб-сайт (портал), електро­нні портфоліо педагогічних працівників і вихованців гуртків, тематичні медіатеки та електронні бібліотеки, дистан­ційні навчальні курси для вихо­ванців тощо стають невід’ємною складовою структури й функціонування кожного позашкільного навчального закладу, дієвим механізмом фронтування ринку освітніх послуг, задоволення запитів і потреб його споживачів, гарантією позитивного іміджу та конкурентоспроможності.

Поняття "інформаційно-освітнє середовище" по-різному тлумачиться в сучасній психолого-педагогічній науці, що демонструє ємкість його сутності та альтернативність поглядів дослідників. На думку вчених, інформаційно-освітнє середовище – це: системно організована сукупність інформаційного, технічного, навчально-методичного забезпечення, яке нерозривно пов’язане з людиною як суб’єктом освітнього процесу (О. Ільченко) [5]; організаційно-методичні засоби, сукупність технічних і програмних засобів зберігання, оброблення, передавання інформації, що забезпечують оперативний доступ до інформації і здійснення освітніх наукових комунікацій (О. Соколова) [3]; система, у якій на інформаційному рівні задіяні та пов’язані між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація закладу – педагоги – учні – батьки (О. Кравчина) [5].

В. Ясвін вважає, що інформаційно-освітнє середовище ґрунтується на інтеграції інформації (на традиційних і електронних носіях), комп’ютерно-телекомунікаційних технологій взаємодії, віртуальних бібліотек, розподілених баз даних, навчально-методичних комплексів і розширеного апарату дидактики [4]. Інформаційно-освітнє середовище постійно розвивається, уможливлює реалізацію нових раціональних підходів, застосування інноваційних форм і методів навчання (В. Биков, В. Кухаренко) [1]; забезпечує сприятливі умови для особистісного та професійного розвитку активної, творчої, компетентної особистості, здатної до рефлексії, розв’язання різноманітних проблем (навчальних, дослідницьких, побутових), створення нових знань, ефективного визначення своєї життєвої позиції (А. Кудін, Н. Морзе, О. Спірін) [3; 7].

О. Трубіцина [6] трактує інформаційно-освітнє середовище як створювану суб’єктами освіти систему, здатну до саморозвитку, у якій між суб’єктами й компонентами встановлюються зв’язки й відносини на основі інформаційної діяльності для досягнення освітніх завдань. Це означає, що таке середовище має розглядатися у двох аспектах: як програмно-технічний комплекс і як педагогічна система, а отже, у його проектуванні повинні вирішуватися не тільки проблеми інформаційно-програмового характеру, але й психолого-педагогічні питання.

Теоретики і практики сучасної психолого-педагогічної науки єдині в тому, що інформаційно-освітнє середовище (ІОС) – це цілісна система, яка складається із сукупності підсистем, що функціонують і забезпечують педагогічну взаємодію учасників освітнього процесу на основі сучасних інформаційно-технічних і навчально-методичних засобів (насамперед – інформаційно-комунікаційних технологій) [1; 3].

В. Биков [1] зазначає, що широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та функціонування освітнього середовища мають забезпечити навчальні потреби суб’єктів педагогічної взаємодії, зокрема, завдяки створенню і використанню в освітній діяльності такого:

 • електронних освітніх ресурсів навчального призначення і комп’ютерно орієнтованих систем оцінювання навчальних досягнень, що доповнюють традиційні;

 • соціальних мереж навчального призначення, що підтримують відкрите ІКТ-середовище навчання у співпраці;

 • електронних портфоліо організаційно-педагогічного призначення, що відображають характер навчальної діяльності педагога та його вихованців;

 • інноваційних педагогічних технологій, що базуються на використанні засобів ІКТ, комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання, що уможливлюють нову організацію навчання.

Узагальнивши вищезгадані тлумачення дослідників і власний досвід науково-методичної й педагогічної діяльності в системі позашкільної освіти інформаційно-освітнє середо­вище (ІОС) позашкільного навчального закладу розуміємо як матеріально-технічне, психолого-педагогічне, дидактичне, комунікативне забезпе­чення освітнього процесу, що включає засоби навчання, які базуються на нових інформа­ційних і комунікаційних технологіях, навчальну й наукову інформацію, яка сприяє форму­ванню професійно значимих і соціально важливих якостей усіх суб’єктів позашкільної навчально-виховної діяльності (адміністрації, педагогічних працівників, вихованців, їхніх батьків тощо) [2].

Мета інформаційно-освітнього середовища позашкільного навчального закладу – формування інтелектуально та творчої розвиненої особистості (керівника, педагога, вихованця), яка володіє високим рівнем розвитку  інформаційної компетентності та функціонально готова до використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській, методичній, навчальній, виховній, дозвіллєвій, самоосвітній діяльності.

Важливими є основні принципи проектування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу:

 • інноваційний характер, відповідність принципам педагогічної доцільності, цілісності, індивідуалізації, синергетичності, пізнавальної активності й самостійності;

 • відкритість освітніх послуг, мобільність суб’єктів освітньої взаємодії (доступність будь-де і будь-коли), віртуалізація об’єктів навчання, наявність інформаційних обмінів;

 • системна побудова, створення нових організаційних структур, які забезпечують функціонування складових компонентів і технологій середовища (адміністратори, тьютори тощо);

 • створення персональної траєкторії розвитку всіх суб’єктів педагогічної взаємодії на основі високого рівня ефективності навчально-виховного процесу та самоосвітньої діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

 • варіативність організаційної структури відповідно до освітніх завдань позашкільного навчального закладу, освітніх запитів адміністрації, методичної служби, педагогічних працівників, вихованців і їхніх батьків, політики держави в галузі позашкільної освіти;

 • акумуляція та презентація сучасних тенденцій розвитку позашкільної освіти та сучасної психолого-педагогічної науки тощо [2, 5].

Відповідно ІОС сучасного позашкільного нав­чаль­ного закладу має забезпечити реалізацію наступних завдань:

 • сформувати інформаційну культуру та компетентність керівних, мето­дичних, педагогічних кадрів, вихованців гуртків, творчих об’єднань, батьків, сприяти їх інтеграції в інформаційний простір держави та світу;

 • забезпечити модернізацію та інтенсифікацію навчально-виховного процесу за рахунок використання сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій;

 • удосконалити систему управлінського контролю, методичної роботи, науково-методичного (навчально-методич­ного, дидактичного) забезпечення освітньої діяльності гуртків, творчих об’єднань і закладу в цілому;

 • акумулювати перспективний досвід організації управлінської, методичної, навчально-вихов­ної, інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності, забезпечити його адаптацію та упро­вадження в широку педагогічну практику;

 • запропонувати вихо­ванцям гуртків, творчих об’єднань нові технології, форми й методи навчально-виховної діяльності (на основі мережевого партнерства і творчої взаємодії, дистанційних навчальних курсів, веб-квестів, Інтернет-проектів тощо);

 • забезпечити діалог та мережеву взаємодію з батьківською громадськістю, сусідніми освітніми установами, органами влади, територіальною громадою тощо (форум, віртуальна приймальня, психолого-педагогічна он-лайн-консультація) [2].

Визначаємо такі функції інформаційно-освітнього середовища позашкільного навчального закладу:

 • комунікаційна – різнорівневе віртуальне спілкування всіх учасників освітньої діяльності закладу (адміністрації, педагогічного колективу, вихованців, батьків, громади);

 • інформаційна – надання відкритого доступу до навчальної, методичної, дозвіллєвої, фінансової інформації, обмін нею;

 • розвивальна – розвиток суб’єктів освітньої діяльності у процесі активного використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій, інноваційних форм і методів навчання на їх основі;

 • творча – процес і результат створення нового інтелектуального продукту (ідеї, техно­логій її реалізації, творчого виробу або заходу), його віртуалізація та популяризація засобами ІКТ;

 • координувальна – віртуальна взаємодія та соціальне партнерство всіх учасників освітнього процесу;

 • управлінська – відкритість і публічність управлінської діяльності, перехід до адміністра­тивного-громадського управління закладом;

 • контрольно-аналітична – діагностика, статистика, аналітика кількісних і якісних показників освітньої діяльності закладу за допомогою інформаційних систем та технологій тощо [2].

Формування інформаційно-освітнього середовища закладу освіти починається з його проектування – розроблення освітньої системи, що буде характеризуватися прогресивно організованим інформаційним середовищем, розвиненою техніко-технологічною, апаратно-програмною базою, що дозволяють інтегрувати переваги традиційних інформаційних технологій та охопити весь комплекс операцій зі збирання, збереження, оброблення, продукування й представлення інформації як потенційної освітньої послуги з метою її ефективного засвоєння.

Отже, інформаційно-освітнє середовище сучасного позашкільного навчального закладу має забезпечити:

 • створення та поширення електронних навчальних матеріалів – навчальних програм, навчальних (навчально-методичних) посібників, методичних рекомендацій тощо, які мають суттєві переваги порівняно з паперовими аналогами (можливість більш оперативного оновлення даних, доступність, невисока вартість, можливість додавати мультимедійні компоненти та інше);

 • розвиток персоніфікованого комп’ютерно-інтегрованого навчального середовища, у якому б забезпечувалося гнучке налаштування сервісів і технологій відповідно до індивідуальних потреб учасників навчально-виховного процесу (розроблення та застосування дистанційних навчальних курсів, електронних засобів навчального призначення);

 • створення й підтримування відповідних платформ, мереж, сервісів, які дозволили б педагогічним працівникам обмінюватися позитивним досвідом, авторськими напрацюваннями з вітчизняними й зарубіжними колегами, що сприятиме підвищенню якості навчання та виховання (використання хмарних сервісів і соціальних мереж з метою освітньої взаємодії та партнерства);

 • забезпечення прозорості й відкритості даних про функціонування позашкільного навчального закладу для споживачів освітніх послуг, громади, органів місцевого самоврядування, зокрема, про професійні та творчі досягнення, навчальні програми, упровадження інноваційних технологій, методик, ключові управлінські рішення тощо [7].

У процесі проектування базових компонентів інформаційно-освітнього середовища позашкільного навчального закладу виокремлюємо його змістову, організаційну та технологічну складові [3; 5; 7]:

 • змістова складова представлена віртуальним контентом, що забезпечує навчальну, науково-методичну, інформаційну підтримку освітньої діяльності закладу, мотивує суб’єктів навчально-виховного процесу до самоосвіти, сприяє якості прийняття управлінських рішень, упровадженню методичних інновацій, проведенню моніторингових досліджень тощо;

 • організаційна складова представлена системою інформаційного забезпечення освітньої діяльності, що передбачає функціонування єдиного банку даних навчальної інформації, що забезпечує зберігання та підтримку інформаційних фондів; підрозділами, які виконують роль структуроутворювальних елементів та забезпечують функціонування ІОС (адміністрація, методична служба, методичні об’єднання, педагогічні працівники, вихованці); системою інформаційного маркетингу, що передбачає вивчення наявного попиту на освітню інформацію (виявлення потреб у видах інформаційних послуг, знаходження оптимальних механізмів розповсюдження навчальної інформації);

 • технологічна складова складається із системи технічних засобів, що забезпечує проведення робіт з усіма видами освітньої інформації і включає механізми її оброблення, збереження, оперативного пошуку та тиражування (Інтранет, файлові сервери, сервери віддаленого доступу); системи засобів масової інформації та комунікації (веб-сайти, портали, блоги, сторінки в соціальних мережах); сервісної системи, що забезпечує введення в експлуатацію, обслуговування, ремонт і модифікацію використаних у роботі з освітньою інформацією технічних засобів (методист з інформаційно-комунікаційних технологій, координатор мережі тощо).

У проектуванні рівнів функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу виокремлюємо такі рівні:

 • мікролокальний рівень – внутрішню корпоративну мережу Інтранет, що об’єднує робочі комп’ютери, сервери, інші засоби ІКТ в єдину мережу, доступ до якої для задоволення своїх потреб (навчальних, методичних, управлінських, дозвіллєвих) мають усі суб’єкти освітньої діяльності закладу (адміністрація, методична служба, педагогічні працівники, вихованці гуртків, їхні батьки);

 • локальний (місто/район) та регіональний (область) рівні – для всіх учасників освітньої діяльності закладу, потенційних споживачів освітніх послуг, інших суб’єктів освітніх систем локального та регіонального рівнів, органів управління освітою, громади з можливістю відкритого зовнішнього доступу до позашкільного навчального закладу, що дозволяє спілкуватися, розміщувати інформацію, розраховану на широке коло користувачів, та службову інформацію для вузького кола учасників навчально-виховного процесу з обмеженим доступом у мережі Інтернет;

 • глобальний – інтеграція інформаційно-освітнього середовища позашкільного навчального закладу в інформаційний простір України та світу.

Отже, єдине інформаційно-освітнє середовище позашкільного навчального закладу – це відкрита система, у якій задіяні на інформаційному рівні та пов’язані між собою всі суб’єкти освітньої діяльності: адміністрація, методична служба, педагогічні працівники, вихованці та їхні батьки, педагогічна громадськість, органи управління освітою. Практично всі згадані учасники навчально-виховної взаємодії об’єднані між собою відповідними інформаційними потоками. Тому ефективне функціонування ІОС позашкільного навчального закладу надає суттєві переваги його учасникам, оскільки єдиний освітній простір дозволяє:

 • адміністрації – організувати раціональний електронний документообіг у межах закладу; використовувати автоматизовані системи управ­ління персоналом, електронні бази даних педагогічних працівників і вихованців; здійснювати розгорнений моніторинг навчальної, науково-методичної, господарської діяльності закладу, фінансовий облік; забезпечити функціонування Веб-сайту (порталу) як засобу формування позитивного іміджу зак­ла­ду, інформаційної взаємодії та соціального партнерства;

 • методичній службі – створити електронний банк нормативно-правових документів, навчаль­них програм, сучасних технологій навчання та виховання; забезпечити функціонування інформаційного та редакційно-видавничого центру, багатофункціональної медіатеки та електронної бібліотеки, віртуального методичного кабінету, віртуальних методичних об’єднань; упроваджувати інтерактивні форми методичної роботи з педагогічними працівниками з використанням ІКТ (вебінари, веб-конференції, методичні веб-квести); отримати нову, активну форму фіксації процесу та результатів освітньої діяльності педагогічних працівників;

 • педагогічним працівникам – забезпечити модернізацію власної освітньої діяльності на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес гуртків, творчих об’єднань; отримати доступ до електронного банку нормативних документів, навчальних про­грам, сучасних технологій і методик навчання, багатофункціональної медіатеки та електронної бібліо­теки; створювати електронні портфоліо як ефективний засіб оцінювання й узагальнення власної освітньої діяльності та професійного розвитку; розробляти дидактичні матеріали (мультимедійні презентації, технологічні картки) для вихованців; використовувати електро­нні конструктори навчальних занять, застосовувати нові форми й методи організації освітньої діяльності вихованців (дистанційне навчання, он-лайн-консультування, віртуальні лабораторії, Інтернет-проекти, веб-квести тощо);

 • вихованцям гуртків, творчих об’єднань – отримати вільний доступ до багатофункціональної медіатеки та електронної бібліотеки закладу, можливість створювати електронні портфоліо як засіб оцінювання власної освітньої діяльності та творчого розвитку; користуватися дистанційними навчальними курсами, віртуальними творчими лабораторіями, майстер-класами; отримувати інди­відуальне та групове он-лайн консультування; користуватися дидактичними матеріалами для вихованців (мультимедійними презентаціями, технологічними картками); отримувати психологічні он-лайн консультації тощо;

 • батькам дітей – ознайомитися з місією позашкільного навчального закладу, змістом та якістю його освітніх послуг; зробити віртуальні екскурсії закладом, ознайомитися з його матеріально-технічної базою та умовами навчання дітей; скористатися віртуальною он-лайн-приймальною адміністрації; побачити професійні здобутки педагогів і творчі досягнення вихованців; отримати психолого-педагогічні он-лайн консультації тощо.

З огляду на це принципово важливими освітніми та інформаційно-методичними ресурсами інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу [2] мають стати:

 • веб-сайт або портал;
 • віртуальний методичний кабінет та мережеві методичні об’єднання педагогічних працівників, що дозволяє усім учасникам освітнього процесу обмінюватися актуальною інформацією, представляти свої власні методичні напрацювання та використовувати передовий досвід колег;

 • електронні портфоліо керівників, педагогічних працівників і вихованців позашкільних навчальних закладів, що уможливлює презентацію професійних або особистісних досягнень суб’єктів освітньої взаємодії, визначення подальших перспектив їхнього творчого розвитку та вдосконалення;

 • структурована медіатека – тематична колекція фото-, відео-, аудіоматеріалів, веб-ресурсів, друкованої продукції, що забезпечує максимальну візуалізацію навчально-виховної, науково-методичної, дозвіллєвої діяльності закладу, задовольняє інтереси реальних і потенційних споживачів освітніх послуг щодо змісту освітньої діяльності його гуртків, творчих об’єднань;

 • віртуальна бібліотека – електронна бібліотека з навчальною, навчально-методичною, методичною літературою, каталогами інших електронних бібліотек;

 • дистанційні навчальні курси або їх елементи як форма організації і реалізації освітньої діяльності та самоосвіти вихованців із використанням ІКТ.

Із метою інформаційно-методичного супроводу освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів Київщини – суб’єктів регіонального інформаційно-освітнього середовища, – презентації альтернативних моделей ІОС та його окремих структурних компонентів Комунальним вищим навчальним закладом Київської обласної ради "Академія неперервної освіти" в цілому та вiддiлом позашкiльної освiти зокрема розроблено:

Важливими напрямами діяльності керівників, методичної служби, педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів Київщини, що сприятимуть формуванню та розвитку інформаційно-освітнього середовища, вважаємо такі:

 • дисемінація кращого досвіду створення інформаційно-освітніх середовищ позашкільних навчальних закладів Київщини та України, способів їх інтеграції в єдиний інформаційний простір;

 • удосконалення технічного забезпечення позашкільних навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою;

 • підвищення рівня володіння засобами інформаційно-комунікаційних технологій, формування інформаційної компетентності адміністрації та персоналу;

 • створення персональних Веб-сайтів (блогів) керівників, методистів, педагогічних працівників, сайтів (сторінок) кращих гуртків, творчих об’єднань, їхню подальшу інтеграцію з офіційними сайтами позашкільних навчальних закладів;

 • активне використання веб-сервісів для ведення блогів (Blogger, Facebook, Google+), зберігання медіафайлів (GoogleDrive, OneDrive, Flickr, Photobucket, Picasa, YouTube, SlideShare), створення інфографіки (Сreately, Visual.ly, Vizualize.me) і ментальних карт (Freemind, MindNote, Сoogle) тощо;

 • створення електронних портфоліо (професійних, методичних, творчих) керівників, педагогічних працівників і вихованців позашкільних навчальних закладів з їх подальшим розташуванням на наявих віртуальних ресурсах;

 • створення віртуальних методичних кабінетів, віртуальних методичних об’єднань;

 • використання в управлінській практиці автоматизованих систем управління персоналом;

 • розроблення та апробацію в педагогічній практиці електронних засобів навчального призначення, дистанційних навчальних курсів за основними напрямами позашкільної освіти.

Висновки. Очевидно, що перспективним напрямом модернізації змісту позашкільної освіти в умовах її реформування та суспільних викликів є формування інформаційно-освітнього середовища позашкільних навчальних закладів, удосконалення матеріально-технічного, психолого-педагогічного, дидактичного, комунікативного забезпе­чення позашкільного освітнього процесу, що включає засоби навчання, які базуються на нових інформа­ційно-комунікаційних технологіях.

Перспективними напрямками дослідження розглянутої проблеми вважаємо пошук дієвих способів підвищення інформаційної компетентності керівників і педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, їх мотивацію до професійного використання засобів ІКТ та творчої самореалізації завдяки  інформаційно-освітньому середовищі закладу.

 

Список використаних джерел

 1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В.Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.

 2. Гаврилюк В.Ю. Створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу : методичний посібник / В.Ю. Гаврилюк. – Біла Церква : КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2016. – 48 с.

 3. Гуревич Р.С. Інформаційні технології навчання : інноваційний підхід : навчальний посібник / Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С. ; за ред. Гуревича Р.С. – Вінниця : Планер, 2013. – 499 с.

 4. Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі : монографія / [М.Л. Смульсон, Ю.М. Лотоцька, М.М. Назар, П.П. Дітюк, І.Г. Коваленко-Кобилянська та ін.] ; за ред. М.Л. Смульсон. – К. : Пед. думка, 2015. – 221 с.

 5.  Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу / [Кадемія М.Ю., Козяр М.М., Ткаченко Т.В., Шевченко Л.С.]. – Львів : СПОЛОХ, 2008. – 186 с.

 6. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середо­вища : моно­графія / [Н.Копняк, Г.Корицька, С.Литвинова, Ю.Носенко та ін.] ; за заг. ред. С.Г. Лит­винової. – К. : Компринт, 2015. – 163 c.

 7. Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі : [посібник] / Ю.О. Жук, О.М. Соколюк, Н.П. Дементієвська, О.П. Пінчук / за ред. Ю.О. Жука. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с.

 

Гаврилюк В.Ю. Теоретические аспекты создания и функционирования информационно-образовательной среды современного внешкольного учреждения

Статья посвящена актуальным вопросам создания и функционирования информационно-образовательной среды современного внешкольного учебного заведения как перспективного направления модернизации содержания и организации внешкольного образования. 

Раскрыты содержание понятия "информационно-образовательная среда внешкольного учебного учреждения", сущностные характеристики и структурные компоненты информационно-образовательной среды современного внешкольного учебного учреждения (цель, принципы проектирования такой среды, ее функции, базовые компоненты), а также уровни функционирования и важные образовательные и информационно-методические ресурсы рассматриваемой среды.

Ключевые слова: информационные технологии, информационно-образовательная среда, структура образовательной среды, внешкольные учебные учреждения.
 

Gavrylyuk, V. The Theoretical Aspects of Creation and Functioning the Information-Educational Environment of Modern Non-Formal Educational Establishments

The article is devoted to topical issues of the establishment and operation of information-educational environment of modern non-formal educational establishment. Deals with the concept of «information-educational environment», the main stages of its formation, the semantic content of educational and technical components, the ways of development.

Key words: information technology, information-educational environment, educational environment model, non-formal educational establishments.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4261