Return to Г

ГЕРАСИМОВА Ірина Геннадіївна

Ірина Геннадіївна Герасимова – доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів – гендерний підхід до професійної підготовки фахівців, формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери.

Ірина Геннадіївна є автором таких видань і публікацій:

  1. Герасимова І.Г. Формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери : монографія / Ірина Геннадіївна Герасимова ; за ред. Л. Б. Лук’янової ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 512 с.
  2. Герасимова І.Г. Критеріально-рівнева структура готовності до виявлення професійної мобільності майбутніх випускників аграрних ВНЗ / І.Г. Герасимова // Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю : колектив. монографія викл. Вінниц. нац. аграр. ун-ту та технол.-промислов. коледжу ВНАУ. – Вінниця, 2015. – С. 16–30.
  3. Герасимова І.Г. Формування професійної мобільності фахівця крізь призму гендерних проблем / І.Г. Герасимова // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України, Акад. міжнар. співробітництва з креатив. педагогіки. – К., 2013. – Вип. 76. – С. 172–177.
  4. Герасимова І.Г. Гуманітаризація професійної підготовки як складова формування професійної мобільності випускників ВНЗ / І.Г. Герасимова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Шахов (голова) [та ін.]. – Вінниця, 2013. – Вип. 39 – (Серія "Педагогіка і психологія"). – С. 141–146.
  5. Герасимова І.Г. Андрагогічні виміри формування професійної мобільності випускників вищих навчальних закладів / І.Г. Герасимова // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац.   ун-т ім. Івана Огієнка ; голов. ред. П.С. Каньоса. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 14. – С. 47–51.
  6. Герасимова І.Г. Вплив способу життя на професійну мобільність майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / І.Г. Герасимова // Народна освіта : наук. електрон. фах. вид. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу : http://bit.ly/2bcpSmQ (дата звернення : 15.08.2016). – Назва з екрана.
  7. Герасимова І.Г. Проблеми формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі : соціально-історичний контекст / І.Г. Герасимова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Шахов (голова) [та ін.]. – Вінниця, 2013. – Вип. 40. –  (Серія "Педагогіка і психологія"). – С. 174–178.
  8. Герасимова І.Г. До обґрунтування моделі формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі в процесі психолого-педагогічної підготовки / І.Г. Герасимова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол. : І.А. Зязюн (голова) [та ін.]. – К. ; Вінниця, 2014. – Вип. 38. – С. 232–237.
  9. Герасимова І.Г. До проблеми розробки моделі формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери / І.Г. Герасимова // Наук. зап. Нац. ун-ту "Острозька академія" / редкол. : І.Д. Пасічник, Р.В. Каламаж, Л.В. Засєкіна [та ін.]. – Острог, 2014. – Вип. 26. – (Серія "Педагогіка і психологія"). – С. 42–49.
  10. Герасимова І.Г. Проблемне навчання як засіб формування професійної мобільності в межах контекстного підходу / І.Г. Герасимова // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; голов. ред. П.С. Каньоса. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 1. – С. 18–23.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=428