Return to С

САЄНКО Наталія Віталіївна

saenkoНаталія Віталіївна Саєнко – завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів: методи навчання іноземних мов; розвиток особистості; культурологічна підготовка.

Наталія Віталіївна є автором таких публікацій і видань:

  1. Саєнко Н.В. Формування світоглядної культури майбутнього інженера // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2015. – Вип. 43 (96). – С. 326–333.
  2. Саєнко Н.В. Інформаційна культура як елемент базової культури майбутнього інженера // Новий колегіум : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – Вип. 3 (81). – C. 41–45.
  3. Саєнко Н.В. Про деякі методи навчання мови професійного спрямування // Іноземні мови у вищій освіті : лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2014. – С. 192–194.
  4. Саєнко Н.В. Про досвід навчання міжкультурної комунікації // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань : матер. Всеукр. наук.-практ. конференції. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2014. – С. 147–150.
  5. Саєнко Н.В. Забезпечення художньо-eстетичного розвитку студентів вищих технічних навчальних закладів // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : РОІППО, 2014. – № 2 (78). – С. 102–105.
  6. Саєнко Н.В. Про досвід і завдання патріотичного виховання // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2014. – Вип. 42. – С. 269–277.
  7. Саєнко Н.В. Формування професійної гідності майбутнього інженера // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. пр. – Вінниця : ТОВ "Нілан ЛТД", 2013. – Вип. 40. – С. 272–276.
  8. Саєнко Н.В. Роль іносказань у духовно-моральному вихованні студентів ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Вип. LXIV. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – С. 14–22.
  9. Саєнко Н.В. Вдосконалення механізмів пам’яті в процесі вивчення іноземних мов // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 8. – Ч. 2. – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 97–103.
  10. Саєнко Н.В. Теоретичні та методичні засади культурологічної підготовки майбутніх інженерів : монографія / Н. В. Саєнко. – Харків : ХНАДУ, 2012. – 333 c.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4364