Return to Т

ТВЕРДОХЛІБ Тетяна Сергіївна

Тетяна Сергіївна Твердохліб – докторант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів охоплює питання організації освітнього процесу у вітчизняних духовних освітніх закладах в історико-педагогічній ретроспективі.

Тетяна Сергіївна є автором і співавтором низки публікацій:

  1. Твердохліб Т. С. Теоретична підготовка учнів духовних семінарій до педагогічної діяльності в останній чверті ХІХ століття (на матеріалах українських губерній) [Електронний ресурс] / Т. С. Твердохліб // Теорія та методика навчання та виховання. – 2019. – Вип. 45. – С. 178–193. – Режим доступу : https://doi.org/10.5281/zenodo.2620861.
  2. Твердохліб Т. С. Висвітлення питання розвитку педагогічної освіти в духовних семінаріях на сторінках вітчизняної духовної періодики (60-ті роки ХІХ століття) [Електронний ресурс] / Т. С. Твердохліб // Народна освіта. – 2017. – Вип. 3 (33). – Режим доступу :  https://www.narodnaosvita.kiev.ua /?page_id=5040.
  3. Твердохліб Т. С. Організація педагогічної практики в Харківському єпархіальному жіночому училищі (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) [Електронний ресурс] / Т. С. Твердохліб // Народна освіта. – 2017. – Вип. 2 (32). – С. 66–71. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2017_2_12.
  4. Твердохліб Т. С. Педагогічна спадщина Миколи Страхова  / Т. С. Твердохліб // Педагогічна персоналістика : теорія, історія, освітня практика : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження С. Русової (25 лютого 2016 року, м. Івано-Франківськ) / за заг. ред. Т. К. Завгородньої. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 64–67.
  5. Твердохліб Т. С. Навчальний проект як засіб формування пізнавального інтересу учнів основної школи / Твердохліб Т. С., Кошель Н. Д., Левицька Л. І. // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / [редкол. : Л. І. Білоусова та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 14. – С. 137–143.
  6. Твердохліб Т. С. Педагогічна підготовка студентів в Київській духовній академії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Т. С. Твердохліб  // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : Видавець Рожко С. Г., 2016.  – Вип. 53. – С. 320–329.
  7. Tverdokhlib, T. (2016), "Forms of Teaching Pedagogical Disciplines in Orthodox Religious Educational Institutions of Ukraine (The End of 19th – The Beginning of 20th Century)", International Letters of Social and Humanistic Sciences, vol. 71, pp. 40–46.
  8. Твердохліб Т. С. Внесок Харківського єпархіального жіночого  училища в розвиток початкової освіти  на Слобожанщині  (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Т. С. Твердохліб // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : Видавець Рожко С. Г., 2016.  – Вип. 54. – С. 300–309.
  9. Твердохліб Т. С. Дослідження роботи Архімандрита Антонія (Амфітеатрова) "Пастырское богословие" як історико-педагогічного джерела / Т. С. Твердохліб  // Методологія  сучасних  наукових  досліджень :  збірник  наукових праць  за  результатами  ХІІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції (10-11  листопада  2016 року,  м. Харків)  /  [ред.  кол. :  Андрущенко О. А.  (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. – С. 139–141.
  10. Твердохліб Т. С. Творча реалізація педагогічних ідей викладачів Київської духовної академії на сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти  / Т. С. Твердохліб  // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : Смугаста типографія, 2015.  – Вип. 50 – С. 265–273.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4506