Return to К

КАРПЕНКО Марина Ігорівна

Марина Ігорівна Карпенко – старший викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", кандидат педагогічних наук

Коло наукових інтересів: спадщина видатного українського педагога В.О. Сухомлинського; культура здоров’я; проблема формування культури здоров’я школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

Авторські публікації:

1. Карпенко М. І. Педагогічна свідомість В. О. Сухомлинського : новаторська парадигма / М. І. Карпенко // Збірник наук. пр. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – Вип. 53. – (Серія "Педагогічні науки").  – С. 70–75.

2. Карпенко М. І. Проблема розумового розвитку школярів як складової частини їхнього психічного здоров’я у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / М. І. Карпенко // Освіта Донбасу. – 2010. – № 1 (138). – С. 79–86.

3. Карпенко М. І. Розробка В. О. Сухомлинським концепції формування культури здоров’я школярів / М. І. Карпенко // Вісн. Черкаського ун-ту. – 2010. – Спецвип. –Ч. 1. – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 150–155.

4. Карпенко М. І. Соціально-історичний контекст розробки ідей формування культури здоров’я школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / М. І. Карпенко // Народна освіта : електрон. наукове фахове видання – 2011. – Вип. № 1 (13). – Режим доступу : http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/13/statti/karpenko.htm.

5. Карпенко М. І. В. Сухомлинський про проблему формування культури здоров’я учнів початкової школи / М. І. Карпенко / Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ПП Балюк І. Б., 2011. – Вип. 10. – С. 209–213.

6. Карпенко М. І. В. О. Сухомлинський про основні закономірності формування культури здоров’я школярів / М. І. Карпенко, І. В. Кліменко // Здоров’я та його сучасні детермінанти : культура здоров’я, фізичне виховання, фізична реабілітація, спорт : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції. – Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2010. – Ч. 1. – С. 81–88.

7. Карпенко М. І. Погляди В. О. Сухомлинського на проблему формування культури здоров’я школярів / М. І. Карпенко // Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (31 берез. – 3 квіт. 2011 р.) : у 2-х т. / за ред. М. С. Гончаренко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – Т. 1. – 2011. – С. 113-116.

8. Карпенко М. І. Принципи формування культури здоров’я школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / М. І. Карпенко // В. Сухомлинський у діалозі з сучасністю:  здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та ХІХ Всеукр. пед. читань : у 4-х т. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – 2012. – С. 153–156.

9. Карпенко М. І. Підготовка вчителів до виконання здоров’ятворчої функції (з досвіду роботи В.О. Сухомлинського) / М. І. Карпенко // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю : розвиток творчої особистості : матеріали VІ Міжнар. та ХХ Всеукраїнських пед. читань. – Кіровоград, 2013. – С. 122–126.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=463