Return to К

КАРТАШОВА Любов Андріївна

Любов Андріївна Карташова – докторант Київського національного лінгвістичного університету, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: інформаційні технології в освіті.

Любов Андріївна є автором та співавтором таких публікацій та видань за останні 5 років:

1. Карташова Л.А.  Використання мультимедіа як засобу професійної діяльності майбутніх учителів // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. Випуск 77. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Ч. 2. – С. 58-63.

2. Карташова Л.А.  Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання майбутніх вчителів у країнах світу / Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. Матвієнко О.В.; укл. Кудіна В.В. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010 – Випуск 41. – С. 160-167.

3. Карташова Л.А.  Особливості інформаційно-технологічних систем навчання майбутніх вчителів суспільно-гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах України / Вища освіта України № З (додаток 1). – Тематичний випуск : Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології. – Т. 3. – 2010. – С. 96-105.

4. Карташова Л.А.  Роль веб-технологій у підвищенні ефективності діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Комп’ютер у школі та сім'ї. – 2008. – №5 (69). – С. 19-21.

5. Карташова Л.А. Семантичний аналіз термінів, які позначають застосування інформаційних технологій учителями суспільно-гуманітарних спеціальностей / Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / за заг. ред. В.М. Мадзігона.  – Київ, 2010. – №1 (10). – С. 92-99.

6. Карташова Л.А. Соціально-економічні та педагогічні вимоги до інформаційно-технологічного забезпечення сучасного вчителя загальноосвітнього навчального закладу / Вища освіта України №3 (додаток 1). – Тематичний випуск : Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології. – К. : Генезис, 2009. – С. 534-539.

7. Карташова Л.А. Створення умов формування готовності майбутніх вчителів до впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання школи // Педагогічна освіта : теорія і практика. – Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, Інститут педагогіки АПН України, 2010.  – Випуск 4. – С. 180-186.

8. Карташова Л.А. Супровід навчального посібника засобами Web 2.0- технологій / Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.  – 2010. – №2 (26). – С. 39-47.

9. Карташова Л. Практикум з дисципліни "Комп’ютерні мережі та телекомунікації". (Модуль: Керування інформацією в офісі з використанням програми MS Outlook) для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" // за заг. ред. Т.І. Коваль. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. – 100 с.

10. Інформатика. Базовий курс для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю :  підр.-посіб. / [В.В.Лапінський, Л.А.Карташова, Л.В.Осипа, Т. П.Соколовська]. – К. : Педагогічна думка, 2009. – 260 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=465