Return to К

КОЛЄНЦОВА Віра Михайлівна

Колєнцова Віра Михайлівна – завідувач кафедри української та іноземних мов Одеського  державного аграрного університету. У 1993 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова за спеціальністю українська мова та література, одержала кваліфікацію спеціаліста філолога, викладача української мови та літератури.

У 2006 році захистила дисертаційне дослідження з теми «Методика навчання правопису ветеринарних термінів (з використанням трилінгвальних зіставлень латинської, російської та української мов)». Їй присуджено науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання: українська мова.

Коло наукових інтересів: методика викладання української мови  за професійним спрямуванням у вищій школі аграрного напрямку

Публікації В.М.Колєнцової за останні п’ять років:

1. Колєнцова В.М. Методичні основи розробки та впровадження вправ для навчання правопису ветеринарних термінів // Українська мова і література в школі. –  2005. – №3. – С.51 – 54.

2. Колєнцова В.М. Лінгвістичні основи навчання правопису слів іншомовного походження (на матеріалі ветеринарної термінології) // Українське мовознавство. Збірник наукових праць. – Випуск 29 – 30. – К.: Вид. дім Д.Бураго, 2004. – С. 84 – 87.

3. Колєнцова В.М. Психологічні основи навчання правопису слів іншомовного походження (на матеріалі ветеринарної термінології греко-латинського походження) // Наукові записки: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. / Укладачі П.В. Дмитренко, Л.Л. Макаренко. – К.: НПУ, 2003. Вип. 54.  – С. 71 – 79.

4. Колєнцова В.М. Експериментальна перевірка ефективності методики впровадження трилінгвальних зіставлень у процесі навчання правопису ветеринарної термінології латинського походження // Наукові записки: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. / Укладачі П.В. Дмитренко, Л.Л. Макаренко. – К.: НПУ, 2003. Вип. 56.  – С. 73 – 82.

5. Колєнцова В.М.  Лексико-граматичні та словотворчі  аспекти  ветеринарної термінології //  Українська термінологія  і  сучасність:  Збірник  наукових праць. Вип. IV / Відп. ред. Л.О.Симоненко. – К.: КНЕУ, 2001 – С. 171-174.

6. Колєнцова  В.М.  Практикум з правопису ветеринарної термінології: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2005. – 72 с. (Гриф Міністерства аграрної політики).

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=476