Return to К

КОТЕНКО Ольга Володимирівна

Ольга Володимирівна Котенко – завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів О.В.Котенко:  становлення світогляду майбутніх учителів іноземної мови у процесі їх професійного становлення; теоретико-методологічні засади полікультурної освіти студентів педагогічних вищих навчальних закладів; психолого-педагогічні особливості викладання іноземної мови у початковій школі; формування методичної культури майбутніх учителів початкової школи в системі неперервної освіти.

Публікації і праці Ольги Володимирівни:

1. Котенко О. В. Післядипломна освіта – складова неперервної професійної освіти / В.І. Пуцов, О.В Котенко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Частина друга : Неперервна освіта : проблеми, пошуки, перспективи. – 2008. – С.  204-208.

2. Котенко О. В. Полікультурна освіта вчителів / О.В. Котенко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 7. – С. 66-73.

3. Котенко О. В. Компетентнісний підхід в удосконаленні професіоналізму сучасного вчителя / О.В. Котенко // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. пр. – Вип. 4. – 2009. – С.71-78.

4. Котенко О. В. Післядипломна освіта вчителів у сучасних вимірах / О.В. Котенко // Обрії. – 2010. –  №1 (30). – С.11-14.

5. Котенко О. В. Моделювання педагогічного процесу в контексті розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури / О. В. Котенко // Педагогічний процес : теорія та практика / зб. наук. пр. – Вип. 3. – ч. I. – 2010. – С. 17-225.

6. Котенко О. В. Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури як фактор зростання професіоналізму / О.В. Котенко // Імідж сучасного педагога. – 2010. –  № 10 (109). – С. 38-41.

7. Котенко О. В. Критеріальний підхід до визначення рівня сформованості полікультурної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов / О.В. Котенко // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [“Актуальні проблеми педагогіки та психології”], (Львів, Україна,7 – 8 жовтня 2011року) : у 2-х частинах. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2011. – Ч. 2. – С. 9- 12.

8. Котенко О. В. До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови / О.В. Котенко // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 10. – С. 62 – 64.

9. Котенко О. В. Професійне становлення майбутніх учителів іноземних мов: полікультурний аспект / О. В. Котенко // Наукові записки : зб. наук. ст. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск XCIX (99). – С. 125-132. – (Серія педагогічні та історичні науки).

10. Котенко О. В. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов в умовах полікультурного середовища / О.В. Котенко // Міжнар. наук.-практ. конф. [“Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів”], (м. Київ, 16 листопада 2011р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Н. М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – С. 211 – 214.

11. Котенко О. В. Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови [Електронний ресурс] / О.В. Котенко // Вісник психології і педагогіки : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 6. – К., 2011. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua.

12. Котенко О. В. Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови / О.В. Котенко // "Молодь і ринок". – 2012. –  № 2 (85). – С. 62-66.

13. Котенко О. В. Професіоналізація майбутнього вчителя іноземної мови: теоретико-прикладний аспект / О.В. Котенко // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 8. – К., 2012. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua.

14. Котенко О. В. Полікультурна обумовленість здатності до міжкультурної комунікації майбутнього вчителя іноземної мови / О. В. Котенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 11 (202) – Донецьк : ДВНЗ „Дон НТУ”, 2012. – С. 87- 92.

15. Котенко О. В. Особистість вчителя у процесі іншомовної взаємодії на уроках іноземної мови в початковій школі / О.В. Котенко // materialy VIII mezinárodni vĕdecko – praktická conference, [“Efektivní nástroje moderních věd – 2012”] – Díl 19. Pedagogika : Praha. Publishing House "Education and Science" s.r.o. – Stran. 65-69.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=490