Return to К

КРАМАРЕНКО Алла Миколаївна

Алла Миколаївна Крамаренко – доцент кафедри початкової освіти Бердянського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів – екологічна освіта, формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи.

Алла Миколаївна є автором та співавтором таких публікацій і видань:

1. Крамаренко А. Методика викладання освітньої галузі "Людина і світ" : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 347 с.

2. Крамаренко А. Методика викладання освітньої галузі "Людина і світ" : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – 2-е вид., перероб. і допов. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 394 с.

3. Крамаренко А. Методика трудового навчання та художньої праці : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Донських. – Донецьк : ЮГ0-Восток, 2009. – 221 с.

4. Крамаренко А. Методика трудового навчання та художньої праці : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Донських. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 285 с.

5. Крамаренко А. Методика трудового навчання та художньої праці : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Донських. – 3-є вид., перероб. і доп. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 302 с.

6. Крамаренко А. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 “Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. – 354 с.

7. Крамаренко А. Н. Формирование экологических ценностей будущих учителей начальной школы : проблемы и пути решения / А. Н. Крамаренко //  ХХІ век : фундаментальная наука и технологии : материалы Междунар. наук.-практ. конф.; Москва, 24-25 декабр. 2012 г. – М. : Academic, 2012. – С. 92-100.

8. Крамаренко А. М. Принцип "коеволюції" як концептуальна основа формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової освіти / А. М. Крамаренко // Науковий вісник Миколаївського державного ун-ту імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія "Педагогічні науки". – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – Вип. 1.39. – С. 130-133.  

9. Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи в умовах євроінтеграції / А. М. Крамаренко // Гуманітарний вісник Державного ВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – Додаток 1 до Вип. 27. – Том VII (40) : Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – К. : Гнозис, 2012. – С. 173-180.

10. Крамаренко А. Н. Проблема формирования экологических ценностей будущих учителей начальной школы в исследованиях ученых России, Белоруссии и Украины / А. Н. Крамаренко // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия "Педагогика, психология". – Тольятти : Из-во Тольяттинского государственного университета, 2012. – № 4 (11). – С. 156-160.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=492