↑ Return to Л

Print this Сторінка

ЛАВРЕНТЬЄВА Олена Олександрівна

Олена Олександрівна Лаврентьєва – доцент кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України.

Коло наукових інтересів – дидактичні засади вивчення природничих дисциплін у загальноосвітній школі; формування професійної культури майбутнього вчителя.

Олена Олександрівна є автором і співавтором таких публікацій:

  1. Теоретические основы гармонизации интеллектуального и эмоционального факторов повышения качества профессиональной подготовки будущих педагогов : [монография] / кол. авт.; ред. проф. Л. В. Кондрашовой. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – 280 с.
  2. Проектна діяльність у технологічній освіті : [монографія[ / кол. авт.; ред. В.С. Пекельна. – Кривий Ріг : СПД Залозний В. В., 2012. – 310 с.
  3. Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : [монографія] / кол. авторів;  ред. проф. О.А.Коновала. – Кривий Ріг : Книжкове видавництво Киреєвського, 2012. – 380 с.
  4. Кваліфікаційна робота випускника педагогічного університету : навчально-методичний посібник [для студентів індустріально-педагогічного факультету] / О.О.Лаврентьєва, Л.О.Савченко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2007. –    84 с.
  5. Методика організації виховної роботи у сучасній школі : навчальний посібник / Кондрашова Л.В., Лаврентьєва О.О., Зеленкова Н.І. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – 200 с.
  6. Дидактичні ігри на уроках музики : науково-методичний посібник / Пермяков О.А., Власенко І.М., Лаврентьєва О.О. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 264 с.
  7. Лаврентьєва О. Застосування методу проектів на заняттях гуртка закладу позашкільної освіти технічного спрямування : навчально-методичний посібник / О. Лаврентьєва. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 45 с.
  8. Методика викладання у вищій школі : [навчальний посібник] / О.В. Малихін, І.Г. Павленко, О.О. Лаврентьєва, Г.І. Матукова. – Сімферополь : Дайпі, 2011. – 224 с.
  9. Методика виховної роботи. Практикум : [навчально-методичний посібник] / кол. автр.; ред. О. О. Лаврентьєва. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 102 с.
  10. Лаврентьева Е. Использование Интернет-ресурсов в общепедагогической подготовке учителя [Электронный ресурс] / Елена Лаврентьева // Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса государств – участников СНГ : сборник докладов Международной Интернет-конференции, Минск, 1-30 ноября 2012 г. / редкол. : М. А. Журавков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – Режим доступа : http://elib.bsu.by/handle/123456789/27930.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=520