Return to Автори

Л

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=240

ЛІТІКОВА Олександра Іванівна

Олександра Іванівна Літікова – заступник завідувача кафедри англійської мови в судновій енергетиці, доцент Херсонської державної морської академії, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: формування професійної й комунікативної компетентності майбутніх економістів і мореплавців у процесі вивчення дисципліна "Англійська мова за професійним спрямуванням". Олександра Іванівна має такі авторські публікації за останні п'ять років: 1.  Seven Seas …

ЛАБУДЬКО Степан Пилипович

Степан Пилипович  Лабудько –  старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Коло наукових інтересів С.П. Лабудько – інноваційні технології навчання,  інформаційно-комунікаційні технології в освіті дорослих; сучасне навчальне обладнання, питання його використання у навчально-виховному процесі в загальноосвітньому навчальному закладі; мережні спільноти, проблеми їх створення і функціонування. Степан Пилипович має такі авторські публікації …

ЛАВРЕНТЬЄВА Олена Олександрівна

Олена Олександрівна Лаврентьєва – доцент кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України. Коло наукових інтересів – дидактичні засади вивчення природничих дисциплін у загальноосвітній школі; формування професійної культури майбутнього вчителя. Олена Олександрівна є автором і співавтором таких публікацій: Теоретические основы гармонизации …

ЛАЙЧУК Андрій Миколайович

Андрій Миколайович Лайчук – тренер-викладач триатлону, аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Коло наукових інтересів: розвиток морально-вольових якостей учнів ДСШ; виховання, саморозвиток, самовиховання школярів. Андрій Миколайович має такі публікації: Розвиток фізичних якостей бар’єристів на різних етапах підготовки // Стан, проблеми та перспективи педагогічних досліджень і соціальної роботи : збірник наукових праць. – …

ЛАПІНСЬКИЙ Віталій Васильович

Віталій Васильович Лапінський – завідувач  лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки АПН України, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Коло наукових інтересів В.В.Лапінського – комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище, теорія використання електронних засобів навчального призначення в навчальному процесі. Віталій Васильович – автор та співавтор низки публікацій, посібників, серед яких такі: – Лапінський В.В. Проблемні аспекти розробки і використання електронного підручника: Комп’ютерно-орієнтовані …

ЛЕБЕДЄВА Алла Володимирівна

Алла Володимирівна Лебедєва – старший викладач Київського інституту соціальних та культурних зв’язків імені Святої княгині Ольги, кандидат педагогічних наук. Алла Володимирівна є автором таких публікацій за останні 5 років: 1. Лебедєва А.В. Взаємодія в системі "Учитель-учень" у процесі розвитку творчого потенціалу особистості / А.В.Лебедєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2009. …

ЛЕВЧЕНКО Людмила Степанівна

Людмила Степанівна Левченко – директор Інституту педагогіки та практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доцент кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту СДПУ ім. А.С.Макаренка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: управління навчальними закладами, маркетинг та менеджмент в освіті. Людмила Степанівна – автор низки публікацій і видань:     Левченко Л.С. Формування професійно-педагогічного інтересу в …

ЛИСЕНКОВА Ірина Петрівна

Ірина Петрівна Лисенкова – доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Миколаївського національного  університету імені В.О. Сухомлинського кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: арт-терапія, корекційна педагогіка, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

ЛИСИЧАРОВА Галина Олександрівна

Галина Олександрівна Лисичарова – доцент кафедри фізичної та економічної географії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів – соціально-економічна географія, країнознавство, методика викладання географії. Авторські публікації та видання за останні 5 років: 1. Лисичарова Г.О. Проблеми викладання теми "Політична карта світу" в шкільному курсі географії // Шкільна географічна освіта: проблеми і …

ЛИТОВЧЕНКО Олена Віталіївна

Олена Віталіївна Литовченко – старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів, кандидат педагогічних наук, докторант Інституту проблем виховання НАПН України. Коло наукових інтересів: проблеми соціального становлення особистості; виховний та соціально-педагогічний потенціал позашкільних навчальних закладів; специфіка соціально-педагогічної діяльності у позашкільних навчальних закладах (соціально-педагогічна підтримка, соціальна профілактика, соціальна реабілітація дітей з особливими потребами та інше). Олена Віталіївна …

ЛОДАТКО Євген Олександрович

Лодатко Євген Олександрович, проректор з навчальної роботи Слов’янського інституту науково-педагогічної та виробничої інфраструктури (Донецька область), кандидат педагогічних наук, доцент. Автор понад 140 публікацій. Основні наукові інтереси зосереджені навколо проблем, пов’язаних з математичною культурою і математичною підготовкою майбутніх учителів початкових класів, інформатизацією освіти та правовою інформатикою. Авторські публікації за останні 5 років: 1. Лодатко Є. О. Математична культура …

ЛОЗА Тетяна Володимирівна

Тетяна Володимирівна Лоза – доцент кафедри соціальної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: соціальна педагогіка, соціальна робота. Тетяна Володимирівна є автором таких публікацій і видань: Лоза Т. В. Соціально-педагогічна підтримка особистісного становлення : соціальний та психологічний аспект / Т. В. Лоза // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти …

ЛОМОВ Станислав Петрович

Ломов Станислав Петрович – доктор педагогических наук, профессор, академик РАО. Родился в 1948 году. Образование: Художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина (1980). Кандидатская диссертация по проблеме: «Формирование художественных потребностей школьников» (1986). Докторская диссертация по теме: «Особенности цветовосприятия в профессиональной подготовке учителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства» (2000). Член-корреспондент Российской академии образования (2004). Действительный член Российской академии образования (2006). Инспектор …

ЛУК’ЯНЕНКО Ганна Іванівна

Ганна Іванівна Лук’яненко – завідувач лабораторії змісту професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів – проблеми модернізації змісту підготовки кваліфікованих робітників в умовах ринку праці.

ЛУКІЯНЧУК Алла Миколаївна

Лукіянчук Алла Миколаївна – викладач психології гуманітарно-педагогічного коледжу КОІПОПК. Аспірантка лабораторії психології профорієнтації Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. Працює над дослідженням проблеми розвитку професійної ідентичності у майбутніх молодших спеціалістів педагогічного профілю.  Результати досліджень висвітлені в наукових статтях. Список друкованих праць:  1. Лукіянчук А.М.. Професійна ідентифікація студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації …

ЛУНЬОВА Ганна Сергіївна

Луньова Ганна Сергіївна працює на посаді доцента кафедри прикладної математики  Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: методика навчання інформатики у вищій та старшій середній школах. Інформаційне моделювання, системи баз даних та знань. Авторські публікації: 1. Луньова Г.С. Професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики до методики технологічного навчання // Наукові праці: Науково-методичний …

ЛУЦЕНКО Інна Василівна

Луценко Інна Василівна – практичний психолог загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 міста Білої Церкви. Має вищу кваліфікаційну категорію. З 2002 року є консультантом проекту «Запобігання насильства над дітьми», з 2004 року – тренером Всеукраїнського Фонду «Крок за кроком». З 2006 року очолює Регіональний осередок Всеукраїнської Фундації «Захист Прав Дітей» у Київській області. Працює над питаннями: …

ЛЮРІНА Таніта Іванівна

Таніта Іванівна Люріна – професор кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, професор. Таніта Іванівна є автором таких публікацій впродовж останніх 5 років: 1. Люріна Т. І. Педагогічні технології підготовки майбутнього педагога до управлінської діяльності : навчально-методичний посібник / Т. І. Люріна. – Мелітополь : Видавн. центр МДПУ ім. …

ЛЯХОЦЬКА Лариса Леонідівна

Лариса Леонідівна Ляхоцька – професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент. Автор понад  100 наукових та науково-методичних праць із проблем теорії та історії педагогіки, теорії і методики професійної освіти, теорії й методики дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації …

ЛЯШЕНКО Ірина Володимирівна

Ляшенко Ірина Володимирівна – доцент кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: сприяння професійному зростанню, міжкультурна компетенція, новітні методики викладання іноземних мов. Авторські публікації та видання за останні 5 років: 1. Ляшенко І.В.  Аналіз поняття „комунікативна компетенція” особистості // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія "Психолого-педагогічні …

ЛЯШЕНКО Ірина Володимирівна

Ірина Володимирівна Ляшенко – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: сприяння професійному зростанню, міжкультурна компетенція, новітні методики викладання іноземних мов. Ірина Володимирівна є автором та співавтором таких публікацій за останні 5 років: 1. Ляшенко І.В. Професійна готовність студентів аграрних університетів до реалізації міжнародних …