↑ Return to Ш

Print this Сторінка

ШВЕЦЬ Оксана Вікторівна

Оксана Вікторівна Швець – асистент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

Коло наукових інтересів: освіта, виховання та навчання дітей дошкільного віку та учнів початкових класів;  професійна підготовка вихователів дітей дошкільного віку до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності; методики роботи з поетичними творами для дітей різного дошкільного віку; інновації у сфері дошкільної та початкової освіти та ін.

Оксана Вікторівна  є автором і співавтором таких видань і публікацій:

  1. Майхрук М. І. Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників. Практикум. Частина 1 / М. І. Майхрук, О. В. Швець. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 232 с.
  2. Майхрук М. І. Валеологія в системі дошкільної освіти. Практикум. Частина 2 / М. І. Майхрук, О. В. Швець. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 184 с.
  3. Швець О. В. Категоріальний аналіз поняття «поетичний твір» за допомогою методу контент-аналізу / О. В. Швець // Актуальні проблеми в системі освіти : загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2016 року,  м. Київ, Національний авіаційний університет) / наук. ред. Н. П. Муранова. – К : НАУ, 2016. – С. 281–284.
  4. Швець О.В. Педагогічні умови використання поетичних творів у процесі професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку / О. В. Швець // LITTERIS ET ARTIBUS : НОВІ ГОРИЗОНТИ : збірник наукових статей / за заг. ред. Р. О. Дубровського. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2017. –  Випуск I. – С. 138–146.
  5. Швець О. В. Характеристика компонентів моделі підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності  / О. В. Швець // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць // за заг. ред. Ломаковича А. М., Бенери В. Є. – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2017.  – Вип. 14 (31 січня 2017 року). – С. 64–69.
  6. Швець О. В. Експериментальна модель підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – К. : Гнозис, 2017. – Вип. 37-1. – Том VI (74). – (Тематичний випуск  «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»). – С. 577–586.
  7. Швець О. В. Науково-методичний супровід підготовки майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти до використання поетичних творів // Основні напрями розвитку педагогічної науки : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2017 року, м. Чернігів). – Херсон : ВД «Гельветика», 2017. – С. 123–125.
  8. Швець О. В. Організація самостійної роботи бакалаврів до використання поетичних творів з дошкільниками / О. В. Швець // Проблеми якості освіти і професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (26-27 жовтня 2017 року, м. Одеса) – Одеса : Видавець Букаєв В. В., 2017. –  С. 92–93.
  9. Швець О. В. Особливості розробки та впровадження авторської програми креативної студії «Поетичне зернятко» / О. В. Швець // WORD SCIENCE (Multidisciplinary Scientific Edition).  –   Poland, Warsaw : RS GLOBAL.  –  №2(30). – Vol. 4., February, 2018. – С. 64–68.
  10. Поетичні сходинки зростання : навчально-методичний посібник / авт.-упор. В. Є. Бенера, О. В. Швець. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2018. – 384 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5243