Return to В

ВОЛИНЕЦЬ Юлія Олександрівна

Юлія Олександрівна Волинець – старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти; наступність дошкільної і початкової освіти; співпраця закладу дошкільної освіти з батьками.

Юлія Олександрівна є автором і співавтором таких публікацій і видань за останні 5 років:

  1. Волинець Ю.О. Формування мотиваційно-ціннісного компонента професійної готовності майбутніх вихователів до дослідницької діяльності / Ю.О. Волинець // Стандарти дошкільної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / редкол. : В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, В.І.Юрченко, Г.В.Бєлєнька. – К. : ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 66–72.
  2. Волинець Ю.О. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності // Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку : компетентнісний підхід : моногр. / за заг. ред. Г.В. Бєлєнької, О.А. Половіної. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 161–181.
  3. Волинець Ю.О. Формування дослідницької компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Ю.О. Волинець // Zbior raportov naukowych «Pedagogika. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka». – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – 120 str. – С. 103– 108.
  4. Волинець К.І. Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості / Волинець К.І., Волинець Ю.О., Стаднік Н.В. // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology. – 2016. – № ІV (40). – Іssuе : 81. – С. 84–88.
  5. Волынец Е.И. Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений / Е.И. Волынец, Ю.А. Волынец // Дошкольное образование : опыт, проблемы, перспективы : сборник материалов VІІІ Международного научно-практического семинара. – Барановичи : БарГУ, 2017. – С. 21–22.
  6. Волинець Ю.О. Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти  / Ю.О. Волинець, Н.В. Стаднік // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць : [наук. записки РДГУ]. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 17 (60). – С. 153–157.
  7. Волинець Ю. О. Навчання на засадах дослідження як запит соціуму і ознака сучасності професійної підготовки педагога / Ю. О. Волинець // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017. – № 3.2 (43.2), березень. – С. 14–17.
  8. Волинець Ю.О. Дослідницькі уміння як професійна компетентність дошкільного педагога / Ю.О. Волинець // Молодий вчений. – 2017. – №7 (47), липень. – С. 272–275.
  9. Волинець К.І. Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції : теоретичний аспект / Волинець К.І. , Волинець Ю.О., Стаднік Н.В. // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017. –  № 10.2 (50.2), жовтень. – С. 14–17.
  10. Стаднік Н.В. Практичні аспекти проблеми підготовленості батьків до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку / Н.В. Стаднік, Ю.О. Волинець // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology. – 2018. – ІV (46). – Іssuе : 97. – С. 43–47.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5310