Return to К

КОЗАЧЕНКО Галина Вікторівна

Галина Вікторівна Козаченко – методист Житомирського базового фармацевтичного коледжу, аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Коло наукових інтересів: теоретичні засади розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю;  особливості професійної діяльності викладачів фармацевтичного профілю у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації; інноваційні підходи до навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у фармацевтичному коледжі; роль методичної роботи вищого навчального закладу фармацевтичного профілю у формуванні професійно-педагогічної компетентності викладачів; електронний методичний кабінет закладу вищої освіти, його ресурси й можливості.

Галина Вікторівна є автором і співавтором таких публікацій:

  1. Козаченко Г.В. Роль методичної роботи вищого навчального закладу фармацевтичного профілю у формуванні професійно-педагогічної компетентності викладачів // Андрагогічний вісник : наукове електронне періодичне видання. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 6. – С. 123–128.
  2. Козаченко Г.В. Науково-методичне забезпечення підготовки молодших спеціалістів-фармацевтів // Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Суми : Сумський медичний коледж,  2015. – С. 88–90.
  3. Козаченко Г.В. Інноваційність як провідний фактор розвитку викладача в умовах сучасної освіти // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ; Житомирський базовий фармацевтичний коледж (березень 2016 року) / голова ред. кол. Г. В.  Козаченко. – Житомир : ЖБФК,  2016. – С. 118-120. 
  4. Козаченко Г.В. Особливості професійної діяльності фахівців-фармацевтів // Якість вищої освіти : сучасний стан та шляхи забезпечення : матер. Всеукраїнської наук.-метод. Інтернет-конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. (17-18 квітня 2017 року) / ред. кол. : Т.С. Прокопенко та ін. – Харків : Коледж НФаУ, 2017. –  С. 148–153.
  5. Козаченко Г.В. Інноваційні підходи до навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у Житомирському базовому фармацевтичному коледжі // Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації : зб. матер. конференції (Житомир, 16 травня, 2017 року) /  ред. : Г.Л. Губарєв. – Житомир : Вид-во О.О. Євенок, 2017. – С. 273–276.
  6. Козаченко Г.В. Теоретичні засади розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017. – Випуск №1(87). – С. 64–71.
  7. Козаченко Г.В. Актуалізація розвитку педагогічної компетентності у викладачів фармацевтичного профілю у системі фармацевтичної освіти коледжу // Проблеми освіти : збірник наукових праць / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2017. – Вип. 87. – С. 117–122.
  8. Козаченко Г.В. Особливості професійної діяльності викладачів фармацевтичного профілю у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017. – Випуск №2 (88). – С. 146–151.
  9. Козаченко Г.В. Самоосвіта як фактор розвитку педагогічної компетентності викладача фармацевтичного профілю // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 4 (78). – С. 79–87.
  10. Козаченко Г.В. Навчально-методичний посібник – складова забезпечення результатів навчання через набуття фахових компетентностей на практичному/лабораторному занятті // Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 травня 2018 року) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 163–164.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5404