Return to Т

ТИМЧЕНКО Олена Вікторівна

Олена Вікторівна Тимченко – завідувач навчально-методичного кабінету, викладач природничих дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради  "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж", спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Коло інтересів Олени Вікторівни – використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій; організація веб-квестів в освітньому процесі коледжу.

Олена Вікторівна – автор і співавтор низки публікацій, навчально-методичних посібників:

  1. Тимченко О. В. Використання ІКТ та можливостей Інтернет на заняттях хімії у коледжі [Електронний ресурс] / О. В. Тимченко // Європейський вимір відкритої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (2016 рік). – Режим доступу :  https://drive.google.com /file/d/0B2HAgUbJPh1IWlQ wajhFMzFsRHM/view.
  2. Тимченко О. В. Веб-квест як інноваційна форма організації самостійної роботи студентів [Електронний ресурс] / О. В. Тимченко // Відкрита освіта та дистанційне навчання : від теорії до практики : збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції (25-27 жовтня 2016 року) / [ред. кол. Олійник В. В. та ін.]. – К. : ДВНЗ "УМО" НАПН України, 2016. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/konferenciji/elektronnij-zbirnik-materialiv-konferenciji.
  3. Тимченко О. В.  Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників / О. В. Тимченко, О. П. Литвин // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих : історія, теорія, технології : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції (28 квітня 2017 року, м. Київ) / редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. – К. : ЦІППО, 2017. – С. 329–332.
  4. Тимченко О. В. Розвиток громадянської компетентності студентів у закладах вищої освіти / О. В. Тимченко // Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : тези доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 травня 2018 року) / за заг. ред. Я. В. Новака ; наук. ред. Т. М. Косач / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна". – Біла Церква, 2018. – С. 74–76.
  5. Тимченко О. Реалізація ідей Василя Сухомлинського в освітньому процесі сучасної початкової школи / О. Тимченко, О. Литвин // Humanitarium : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41. – Вип. 2. – (Серія "Педагогіка"). – С. 121–128.
  6. Тимченко О. В. Використання алгоритмів при розв’язуванні розрахункових задач з хімії : навчально-методичний посібник / О. В. Тимченко. – Біла Церква, 2015. – 79 с.
  7. Тимченко О. В. Анатомія, фізіологія, гігієна дітей шкільного віку : навчально-методичний посібник / О. В. Тимченко. – Біла Церква : ФОП "Кірілін Б. П.", 2017. – 130 с.
  8. Тимченко О. В. Анатомія, фізіологія, гігієна дітей шкільного віку : практикум / О. В. Тимченко. – Біла Церква : ФОП "Кірілін Б. П.", 2017. – 92 с.
  9. Тимченко О. В. Вікова фізіологія, валеологія : навчально-методичний посібник / О. В. Тимченко. – Біла Церква : ФОП "Кірілін Б. П.", 2017. – 192 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5533