Return to З

ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА Леніна Вікторівна

Леніна Вікторівна Задорожна-Княгницька – завідувач кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету, доктор педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: професійна підготовка менеджерів освіти, управлінська деонтологія, історія педагогіки.

Леніна Вікторівна є автором і співавтором таких публікацій:

  1. Задорожна-Княгницька Л. В. Педагогічна антропологія : навч. посіб. [для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів]. – Запоріжжя, 2015. – 208 с.
  2. Задорожна-Княгницька Л. В. Деонтологічна підготовка менеджерів освіти в університетах : теорія і практика : монографія. – Маріуполь, 2017. – 372 с.
  3. Задорожна-Княгницька Л. В. Забезпечення якості професійної підготовки менеджерів освіти в контексті глобалізаційних процесів // Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету : кол. монографія / за наук. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2017. – С. 323–346.
  4. Задорожна-Княгницька Л. В. Особистість директора школи як предмет наукового дискурсу (60-80-ті рр. ХХ ст.) // Освітологічний дискурс. – 2014. – №4 (8). – С. 145–155. 
  5. Задорожна-Княгницька Л. В. Деонтологічна складова кваліфікаційних стандартів керівників навчальних закладів у країнах Європейського Союзу // Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. –  Budapest, 2015. III (36), Issue 74. рр. 23–27.
  6. Задорожна-Княгницька Л. В. Ґенеза становлення та розвитку управлінської деонтології // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – 2016. – Вип. 26 (36). – (Серія 16 "Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики"). – С. 47–54. 
  7. Задорожна-Княгницька Л. В. Професійний портрет інспектора народних училищ в Україні (за матеріалами педагогічної періодики другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) // Український педагогічний журнал. – 2016. – №2. – С. 120–126.
  8. Задорожна-Княгницька Л. В. Концептуальні основи деонтологічної підготовки керівників навчальних закладів на другому рівні вищої освіти //   Неперервна професійна освіта : теорія і практика. – 2017. – № 3–4. – С. 19–26.
  9. Задорожна-Княгницька Л. В. Форми і методи деонтологічної підготовки менеджерів освіти в умовах магістратури // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". –  2017. – Вип. 21. – Кн. 3. – Т. IV (78). – С. 178–189.
  10. Задорожна-Княгницька Л. В. Обґрунтування змісту й структури деонтологічної компетентності менеджера освіти // Sciencerise : pedagogical education. – 2018. – №2(22). – С. 24–28.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5554