Return to В

ВОЛИНЕЦЬ Катерина Іванівна

Катерина Іванівна Волинець – професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: ціннісне ставлення до природи;  наступність між дошкільною й початковою освітою; організація та управління в дошкільній освіті.

Катерина Іванівна є автором і співавтором таких публікацій:

  1. Волинець К. І. Методологічні підходи до формування здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу / Волинець К. І. , Ващенко О. М. , Бережна Т. І. // Promoting healthy lifestyle : realities and prospects  : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – р.p.75–80.
  2. Волинець К. І.  Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості / Волинець К. І. , Волинець Ю. О. , Стаднік Н. В. // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology. – 2016. – № 40 (4). – С. 84–88.
  3. Волинець К. І. Інноваційний потенціал  вищого навчального закладу як необхідна умова підготовки педагога до інноваційної діяльності / К. І. Волинець // Науковий вісник  Національного університету біоресурсів і природокористування  України / редкол. С. М. Ніколаєнко  (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 239. – (Серія  "Педагогіка, психологія, філософія"). – С. 42–49.  
  4. Волынец К. И. Воспитание у детей старшого дошкольного возраста ценностного отношения к природе / К. И.  Волынец // Педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся : от традиции к инновации : сб. материалов I Междунар. науч.-практ. конф. (20 апреля 2018 года, Барановичи, Респ. Беларусь) / редкол. : В. В. Климук (гл. ред.) и др. – Барановичи : БарГУ,  2018. – С. 29–31.       
  5. Волинець К. І. Формування ціннісних орієнтацій майбутнього дошкільного педагога в умовах сучасного вищого навчального закладу / К. І. Волинець // Молодий вчений : науковий журнал. – 2018. –  № 8.1 (60.1), серпень. – С. 27–32.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5696