Return to Б

БЄЛЄНЬКА Ганна Володимирівна

Ганна Володимирівна Бєлєнька – завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів: виховання й освіта дітей дошкільного віку; формування професійної компетентності вихователів дітей дошкільного віку.

Ганна Володимирівна – автор та співавтор таких публікацій і видань:

  1. Беленькая А. В. О развитии чувства равновесия в дошкольном детстве / А. В. Беленькая // Дошкольное образование : опыт, проблемы, перспективы : сборник материалов VІІІ Международного научно-практического семинара. – Барановичи : БарГУ, 2017. – С. 179–181.
  2. Бєлєнька Г. В. Підготовка фахівців для дошкільної галузі : стратегія змін / Г. В. Бєлєнька // Молодий вчений. –  2017. – № 3.2 (43.2), березень. – С. 1–4.
  3. Бєлєнька Г. В. Студентські експрес-дослідження в контексті фахової підготовки / Г. В. Бєлєнька // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць – К. : КиМУ, 2017. – Вип. 1 (6). – C. 64–82.
  4. Бєлєнька Г. В. Площина свободи сучасного дошкільника крізь призму викликів соціуму / Г. Бєлєнька // Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський і національний вимір : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2017 року) / А. В. Лякішева (заг. ред.)., І. М. Брушневська, П. М. Гусак та ін. – Луцьк : ФОП Покора І. О., 2017. –  С. 21–25.
  5. Бєлєнька Г. В. Формування фахової компетентності майбутніх педагогів під час навчання в університеті  / Г. В. Бєлєнька // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць : [наук. записки РДГУ]. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 17 (60). – С. 15–18.
  6. Бєлєнька Г. В. Європейські вектори нової стратегії підготовки дошкільних педагогів / Г. В. Бєлєнька // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017. –  № 10.2 (50.2), жовтень. – С. 1–4.
  7. Беленькая А. В. Трансформации игровой деятельности современного ребенка : причины и следствия / А. В. Беленькая // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology. – 2017. –№ V (62). – С. 14–17.
  8. Система розвивально-ігрових занять з ейдетики для дітей старшого дошкільного віку : методичний посібник / укладачі : Н. В. Стаднік, Г. В. Бєлєнька, Ю. О. Волинець. – К. : Компринт, 2018. – 105 с.
  9. Бєлєнька Г. Вплив ідей Нової української школи на зміст діяльності педагогів закладів дошкільної освіти // Освітній простір України : науковий журнал ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". – 2018. – № 12. – С. 7–14.
  10. Бєлєнька Г. В. Дошкільний заклад і родини вихованців : співпраця заради дитини / Г. В. Бєлєнька // Дошкільне виховання. –  2019. – № 2. – С. 2–5.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5705