Return to К

КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна

Світлана Миколаївна Коваленко – доцент кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: освіта дорослих за кордоном.

Світлана Миколаївна є автором і співавтором таких публікацій:    

  1. Коваленко С. М.  Ґенеза явища освіти дорослих в Англії : ретроспективний огляд / С. М. Коваленко // Сучасна іншомовна освіта в Україні. – Суми : ФОП Жовтий О.О., 2015. – С. 116–119. 
  2. Коваленко С. М. Особливості сучасних реформ у галузі регулювання освіти дорослих в Англії / С. М. Коваленко, Л. І. Клочко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 6 (50). – С. 404–411.
  3. Коваленко С. М. Современная модель управления образованием взрослых в Англии / С. М. Коваленко // Халқ таълими (Народное образование) : научно-методический журнал Министерства народного образования республики Узбекистан, 2016. – № 4. – С. 133–138.
  4. Коваленко С. М. Реалізація концепції неформальної освіти дорослих : британський досвід / С. М. Коваленко // Культура і традиції в сучасному світі : збірник наукових праць. – К., 2017. – С. 162–165.
  5. Коваленко С. М. Концепт "освіта дорослих" у педагогічних поглядах Пітера Джарвіса / С. М. Коваленко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 9–16.
  6. Коваленко С. М. Андрагогічні принципи у поглядах британських теоретиків освіти (ретроспективний аналіз) / С. М. Коваленко // Вісник Черкаського університету. – 2017. – Випуск 2. – (Серія "Педагогічні науки"). –  С. 53-59.
  7. Коваленко С. М. Роль коледжів у реалізації концепції освіти дорослих (британський досвід) / С. М. Коваленко, М. М. Чикалова // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2018. – Випуск 37. – С. 157–162.
  8. Коваленко С. М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з аудіювання : для студентів [1-го курсу денної та заочної форм навчання факультетів іноземних мов] / С. М. Коваленко // Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 52 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5758