Return to Г

ГАРАЩЕНКО Лариса Василівна

Лариса Василівна Гаращенко – старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів становлять питання підготовки педагогів дошкільної освіти до здоров’язбережувальної діяльності. 

Лариса Василівна має такі авторські публікації:

  1. Harashchenko, Larysa, Komarovska, Oksana, Маtviienko, Olena, Ovsiienko, Liudmyla, Pet'ko, Lyudmila, Shcholokova, Olga, Sokolova, Olga (2019). Models of corporate education in the United States of America. Journal of Entrepreneurship Education (JEI), USA, Vol 22, Issue: 3, pp. 1−7. 
  2. Гаращенко Л. В. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження сучасних оздоровлювальних технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти / Л. В.  Гаращенко // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – 2019. – №2(38). – Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5826.
  3. Гаращенко Л. В. Шляхи вдосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до здоров’язбережувальної діяльності / Л. В. Гаращенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2019. – №1(324) березень. – Ч. ІІ.– С. 195–202.
  4. Гаращенко Л. В. Удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності в закладах дошкільної освіти / Л. В.  Гаращенко // Освітній простір України : науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2018. – № 14. – С. 141–146.
  5. Гаращенко Л. В. Реалізація ідеї здоров’язбереження у фізичному вихованні дітей дошкільного віку : фізична культура на повітрі / Л. В.  Гаращенко, В. В. Крижанівська // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А. А. Сбруєва. –  Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. –  2019. – №9 (93). – С.68–76.
  6. Половіна О. А. Формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід / О. А. Половіна, Л. В. Гаращенко // Молодий вчений. – 2018. – № 8.1 (60.1) серпень. – С.47–53.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5827