Return to Розділ 3. Педагогічна практика

Петрик Ю.Ф. Управління впровадженням моделі національного виховання в умовах освітньої системи міста

Петрик Ю.Ф.,

начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області

 

Управління впровадженням моделі національного виховання в умовах освітньої системи міста

 

У статті обґрунтовано складові моделі національного виховання освітньої системи міста Білої Церкви.          

 

Ключові слова:  управління, упровадження моделі, модель національного виховання, виховна система, авторські програми, управлінські технології, сучасні педагогічні технології.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.  Со­ціа­ль­но-економічні зміни, притаманні сьогоденню, реформи в суспільстві, зокрема й освіті, актуалізують проблему вихо­ва­ння юного покоління (особливо дітей шкільного віку).

Згідно із Законом України "Про освіту", Національною доктриною розвитку освіти Ук­ра­їни у ХХІ столітті, Державною національною програмою "Освіта" ("Ук­раїна ХХІ сто­лі­т­тя"), "Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі ос­віти", про­ек­том "Кон­цепції громадянської освіти та виховання в Україні" [2] винят­ко­­вого зна­чення набуває національне і громадянське виховання, яке має за­без­пе­чи­ти все­­­бічний розвиток, соціальну активність і цілісність особистості, здат­ної до са­мо­с­тій­­ного мислення, суспільної діяльності, успадкування духовних на­дбань укра­їн­сь­кого на­­роду. Це потребує створення системи управління ви­­ховною роботою, уп­ро­­вад­же­н­ня якої сприяло б успішному формуванню грома­дя­ни­на суверенної Ук­­раїн­сь­кої держави.

Вітчизняні та зарубіжні дослідники з питань управління освітніми системами (В.І.­Бо­ндар (дидактичний аспект управлінської діяльності), Л.І.Даниленко, Н.М.Ос­­­т­­­ро­верхова (соціально-педагогічний аспект управління загальноосвітньою шко­лою), Г.В.Єль­­никова (наукові основи розвитку управління загальною середньою ос­­вітою в ре­гіо­ні), О.І.Зай­че­н­ко (теорія і практика управлінської діяльності райо­н­ного від­ді­лу ос­ві­ти), Н.Л.Коло­мін­сь­кий (психологія педагогічного менеджменту), В.І.Ма­с­лов (уп­ра­в­­лін­ська компетентність ке­­рівника школи), В.В.Олійник (мето­до­ло­гічні за­сади цільо­во­­го управління), Н.І.Клокар (уп­рав­ління професійним роз­вит­ком пе­да­гогічних праців­­ників) [6], В.С.Пікельна (тео­ре­тичні основи управління, теорія і ме­то­­дика моде­лю­ва­н­ня управлінської діяльності), К.І.Сте­пакіна (уп­рав­ління пр­о­це­­сом виховання) та ін.) ви­­­значають, що підвищення резуль­та­тивності виховної роботи можливе за умови ство­ре­­ння науково обґрунтованої системи управління такою діяльністю.

Необхідність розв'язання наявних освітянських проблем зумовила пошук но­вих під­­ходів до організації виховної роботи зі школярами, зокрема, за місцем їхнього про­жи­ва­н­ня в місті. Незважаючи на те, що в Україні досить давно функціонують різні по­за­шкі­льні со­­ціально-педагогічні системи (будинки дитячої та юнацької творчості, еколого-на­ту­ра­лістичні станції, центри науково-технічної творчості учнівської молоді тощо), су­ча­сними до­слід­ни­ка­ми визнано, що ефективність їх діяльності є недо­с­тат­ньою. Ра­зом із тим пе­ре­бу­дова виховної роботи з учнями в місті відповідно до наявних вимог, від­об­ра­жених у су­­час­них принципах освіти,  потребує серйозної уваги вче­них і прак­ти­ків. Проблеми уп­рав­ління ви­ховною роботою в закладах освіти привертають увагу багатьох до­слід­ників. Загальні ас­пек­ти управлінської діяльності шкіл розглядали  І.Д.Бех, Л.І.Да­ни­лен­ко, Г.В.Єль­никова, В.І.Маслов, Л.М.Карамушка [3; 4; 5; 9].

Сьогодення потребує подолання педагогічних стереотипів на основі переходу від ок­­ре­­мих напрямів виховання до розроблення, проектування й моделювання  пер­спек­ти­в­них виховних систем закладів освіти. Це і є ос­новною метою і способом реалізації положень наказу "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних за­кла­дів України"   [1], які враховуються в ор­га­нізації виховного про­цесу в закладах освіти міс­та та під час розроблення авторських ви­хов­них програм. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих практичних результатів.  У закладах освіти м. Білої Церкви внутрішньошкільне управління розглядається як спосіб зв’язку між окремими підсистемами і структурними компонентами школи, які вза­є­­мопов’язані і виконують різні функції. Управління – важливий ком­по­нент системи виховної діяльності навчального за­кладу; його завдання – створити умови для ус­пішного і всебічного формування особистості школяра, забезпечити його позитивну спрямованість до саморозвитку на основі власної активності. У моделі національного виховання ос­­­вітньої системи міста Білої Церкви враховано такі особливості нинішнього стану кра­ї­ни, як перехід України до ринкових відносин, процес розбудови самостійної, не­за­леж­ної держави, оскільки потреби українського суспільства визначають мету на­­ціонального виховання в державі, регіоні й конкретному навчальному закладі. Ме­тою національного виховання є формування особистості громадянина України з на­ціо­на­льною свідомістю і само­свідо­містю, характером, світоглядом та ідеалами на тра­ди­ці­ях культури, духовності рідного на­ро­ду і міжнаціональних відносин, основою яких є на­ціональна рівність, взаємна толе­рантність [1]. Ця мета кон­кре­ти­зу­єт­ь­ся в завданнях, які визначаються окремими навчально-виховними осередками з ураху­ва­нням спе­цифіки їх впливу на юне покоління.

Універсальним методом національного виховання є організація життєдіяльності учнів, включення їх у різні види діяльності із забезпеченням права вибору. Такими ви­да­ми є шкільне самоврядування, участь у громадському житті школи, взаємини спів­ро­бітництва. За останні роки учнівське самоврядування, яке здійснюється на основі дія­ль­ності Білоцерківської міської ради учнівських депутатів, піднялося на якісно новий рі­вень розвитку. У жовтні 2011 року поновлено тристоронню угоду про співпрацю між управлінням освіти і науки Біло­церківської міської ради, Асоціацією бать­ків­сь­кої громадськості та Білоцерківською міс­ькою радою учнівських депутатів. У лис­то­па­ді 2012 року під час зустрічі лідерів учнівського самоврядування з міським голо­вою В.П.Савчуком було підписано угоди про спів­працю між комісіями Біло­цер­ків­сь­­кої ради учнівських депутатів і відповідними структурними підрозділами Біло­цер­­ківської міської ради.

Фундаментальною базою для моделі національного виховання освітньої системи Білої Церкви є система ціннісних орієнтацій, що включає загальнолюдські та націо­на­льні цінності. Абсолютні (загальнолюдські) цінності як універсальні – це ідеали добра, спра­вед­ливості, совісті, честі, гідності, мудрості тощо. Останнім часом учені до цієї групи цінностей додають ще й космополітизм [8]; це поняття трактується як одна з форм інтеграції мо­ло­ді в загальноєвропейське політичне та громадянське життя. Космополітизм як цінність забезпечує розуміння різноманітних культур, головних проблем діяльності де­мо­кра­тичних режимів, рівності як соціальної норми, толерантного ставлення до націо­на­ль­них меншин тощо. 

Нині в місті розроблено й упроваджуються авторські виховні програми в за­га­ль­ноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №№ 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, економіко-правовому ліцеї, гім­­на­зії № 2, ве­чір­ній школі № 1, колегіумі. У програмах виховної роботи ліцею "На шляху до зрілості", гім­назії № 2 "Че­рез систему цінностей до формування ключових жит­тє­вих ком­пе­тент­но­­стей", спеціа­лізованої природничо-математичної школи № 16 "Ви­хов­ний проект "Шко­ла життєтворчості", спеціалізованої школи № 13 з по­глиб­ле­ним вивченням фран­цу­­зької мови "Співдружність", загальноосвітньої школи № 20 "Цін­нісні орі­єнтації жи­т­­тєво компетентної соціалізованої успішної особистості", вечірньої шко­ли № 6 "Ми – ук­­раїнці" ураховано особливості навчального закладу, контингент уч­нів, педагогів, ба­­тьків, визначено реальні цілі і завдання, що є актуальними са­ме для цього за­­кладу й визначені на основі ґрунтовної діагностики.

За авторськими програмами виховної роботи з учнями результативно працюють  82 класних керівники. Програми дев'яти класних керівників представлено в навчально-мето­ди­ч­ному збірнику "Зростаємо в любові" та рекомендовано науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до впро­ва­д­ження в навчально-виховний процес закладів освіти області.

Проектні технології виховання активно впроваджуються в загальноосвітніх шко­лах І-ІІІ ступенів №№ 3,  5, 11, 15, 18, у приватному навчально-виховному об’єднанні "Шко­­ла – дитячий садок "Міцва-613", економіко-правовому ліцеї, у спеціалізованих школах № 9, 12, 16, Білоцерківському навчально-виховному об’єднанні "Перша Біло­це­р­­­ків­сь­ка гімназія – школа І ступеня", гімназії  № 2,  Білоцерківському колегіумі.

Активно працюють над упровадженням здоров’язбережувальних технологій у на­вчально-виховний процес заклади освіти, що включені до Національної  мережі  Шкіл спри­яння здоров’ю: гімназія № 2, економіко-правовий ліцей, загальноосвітні шко­ли І-ІІІ ступенів №№ 5, 11, 18, 21, спеціалізована зага­ль­но­освітня школа І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій.

Вихованню правової культури учнів, створенню в закладі системи превентивного ви­хо­вання значна увага приділяється в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №№ 5, 7, 11, 21, 22, спе­ціалізованих школах І-ІІІ ступенів № 1, 9, 12, 16, економіко-правовому ліцеї, колегіумі, Біло­цер­ків­ському навчально-виховному об’єднанню "Перша Біло­це­р­­­ків­сь­ка гімназія – шко­ла І ступеня", гімназії № 2. У зазначених навчальних закладах щороку проводяться те­ма­тичні періоди з питань правової освіти та виховання, турніри юних правознавців, зу­с­т­річі із працівниками правоохоронних органів, дебати, бесіди, круглі столи з метою фор­мування в учнів правової культури, попередження негативних проявів у поведінці неповнолітніх.

Завдання патріотичного виховання покладено в основу навчально-виховного про­­це­су кадетських класів військово-гімназійного спрямування Білоцерківської гім­на­зії № 2, у яких вивчається історія українського війська, Статут Збройних Сил Ук­ра­ї­ни, ос­но­­ви руко­пашного бою, що сприяє формуванню патріотичних почуттів, ста­­нов­ле­н­ню від­по­відної почуттєво-емоційної сфери, активної соціальної позиції вихованців.

Принцип полікультурності покладено в основу виховної системи Білоцер­­ківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням сло­в’я­н­ських мов, яка базується на знаннях про свою національну спільність (мова, культура, особливості на­ціонального ідеалу, характеру тощо) та інші спільності. Саме на цій основі у школярів фор­му­єт­ься поняття національної самоідентифікації, національної само­сві­до­мо­сті, відбувається усвідомлення соціально зумовлених елементів логічного ланцюжка: сім’я  – гро­мада  − етнос – нація, тобто сприймання себе як частини нації, від­­чуття духовно-кро­вного зв’язку зі своєю нацією, з її духовною і матеріальною культурою.

Позитивним є досвід роботи загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №№ 4, 5, 22, 23, спеціа­лізо­ва­ної загальноосвітньої школи № 13, навчально-виховного об’єднання "Перша Біло­це­р­­­ків­­сь­ка гімназія – школа І ступеня", гімназії № 2 зі створення ефективної системи ви­хо­вання учнів на основі християнської духовної, моральної і культурної традиції. У на­зва­них закладах вивчається курс "Біблійна історія та хри­с­ти­янська етика".

На база Білоцерківської загальноосвітньої школи-родини № 21 більше 10 років реа­лізується проект "Громадсько активна школа". Загальноосвітня школа І-ІІІ сту­пенів № 6 є асоційованою школою ЮНЕСКО. У сис­тему виховної роботи школи впро­­ва­джу­є­ть­ся ідея педагогіки толерантності.

Важливою складовою моделі національного виховання Білої Церкви є крає­зна­в­чо-пошукова дія­ль­ність, розвиток мережі шкільних музеїв. На часі в місті ус­пі­ш­но діє 17 шкі­льних му­зеїв; із них 6 мають почесне звання "Зразковий музей": етно­гра­фіч­ний музей на­род­­ного побуту "Світлиця" ЦТДЮ "Соняшник", краєзнавчий му­зей гім­на­­зій­ної освіти Біло­церківського навчально-виховного об’єднання "Перша Біло­цер­ків­сь­ка гімназія – шко­ла І ступеня", музей історії навчального закладу "Ви­то­ки" гімназії № 2, на­­ціо­на­ль­но-патріотичний музей бойової слави Біло­цер­ків­сь­кої спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій, літе­ра­тур­ний музей І.С.Не­чуя-Ле­ви­цького Білоцерків­сь­кої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21, музей фольклору та етнографії Білоцерків­сь­кої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Очікуваними результатами управління впровадженням моделі націона­ль­но­го ви­ховання в умовах освітньої системи міста є розроблення, апробація і впро­вад­­же­­ння мо­делі національного виховання в умовах освітньої системи Білої Церкви, на­у­ково-ме­тодичного забезпечення виховного процесу в навчальних закладах на за­са­дах ди­­тиноцен­т­ризму, підготовка педагогічних працівників до реалізації дослідно-екс­пе­ри­мен­­таль­ної роботи та інноваційної діяльності виховного спрямування, а також по­зи­­ти­вна дина­мі­ка розвитку профе­сій­ної компетентності управлінських, педагогіч­них і ме­­то­дичних працівників освіт­ньої системи міста.

Список використаних джерел

 

  1. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://govuadocs.com.ua/docs/index-19246059.html
  2. Концепція громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245841402.
  3. Бех І.Д. Виховання особистості / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 602 с.
  4. Даниленко, Л.І. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності ди­рек­то­ра загальноосвітньої школи : монографія / Л.І.Даниленко. – К. : Логос, 2002. – 140 с.
  5. Єльникова, Г.В. Функції управління загальною середньою освітою / Г.В.Єль­ни­кова // Ве­ресень : науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. – Миколаїв : ОІУВ, 2000. – №2  (12). – С. 76-79.
  6. Клокар, Н.І. Управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників в умо­вах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу : дис. до­к­то­ра пед. наук : 13.00.06 / Наталія Іванівна Клокар. – К., 2011. – 605 с.
  7. Кремень, В.Г. Освіта в контексті цивілізаційних змін / В.Г.Кремінь // Шлях освіти. – 2010. – № 4. – С. 2-4.
  8. Кулішенко, Л.А Інформаційна модель національного виховання (на матеріалі су­час­ної освітянської преси) [Електронний ресурс] / Л.А. Кулішенко. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/754/3/Kulishenko%202.pdf.
  9. Карамушка, Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти : монографія / Л.М. Ка­рамушка. – К. : Ніка-Центр, 2000. – 332 с.

 

Петрик Ю.Ф. Управление внедрением модели национального воспитания в условиях городской образовательной системы

В статье обоснованы составляющие модели национального воспитания образовательной системы города Белая Церковь.

 

Ключевые слова: управление, внедрение модели, модель национального воспитания, воспитательная система, авторские программы, управленческие технологии, современные педагогические технологии.

 

Petryk, Y. Managing Implementation of National Upbringing Model in a Local Educational System

In the article there are substantiated components of national upbringing model in educational system of Bila Tserkva.

 

Keywords: management, implementation of model, model of education, educational system, authorial programs, management techniques, modern educational technology.

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=590