Return to А

АКСЬОНОВА Олена Петрівна

Олена Петрівна Аксьонова працює на посаді завідувачки кафедри фізичної культури і спорту Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; кандидат педагогічних наук (13.00.07.  – теорія і методика виховання), доцент, учитель-методист вищої категорії, майстер спорту СРСР.

Коло наукових інтересів: фізичне виховання, формування фізичної культури особистості, формування культури здоров'я суб’єктів освітнього середовища.

Авторські публікації та видання О.П.Аксьонової за останні 5 років:

Наукові статті:

1. Аксьонова О.П. Навчально-методичне забезпечення формування фізичної культури учнів в умовах диференційованого підходу // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Випуск №10. – 2006. – С.29-31.

2. Аксенова Е.П., Рыбалка О.И. Модель кондиционных способностей студенток с позиции системного подхода к их формированию средствами баскетбола / Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. научн. тр. под ред. проф. Ермакова С.С. – Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2006. –  № 4. – 172с. – С.53-59.

3. Аксьонова О.П. Дидактичний компонент моделі школи сприяння здоров'ю суб'єктів освітнього середовища // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – №9. – С.19-24.

4. Аксьонова О.П. Інтерактивні форми діяльності учнів на уроках фізичної культури // Фізичне виховання в школі. – 2007. – №5-6. – С.35-38.

5. Аксьонова О.П. Технологічні аспекти конструювання особистісно-зорієнтованого змісту системи фізичного виховання дітей і учнів в умовах навчального закладу – школи сприяння здоров’ю // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – №1. – С.13-19.

6. Аксьонова О.П. Визначення здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих педагогічних технологій у моделі школи сприяння здоров’ю / Сучасні проблеми науки та освіти: Матеріали 8-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 28 квітня – 9 травня 2007 р., м. Алушта. – Харків: Українська асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2007. – (392с.) – С.251-254.

7. Аксьонова О.П., Рибалка О.І. Системний підхід у навчально-виховному процесі як психолого-педагогічна проблема / Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 55. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: Збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. – № 55. – Т.1. – (468с.) – С.129 – 132.

Методичні статті й посібники:

1. Аксьонова О.П. Наука бути здоровим. Програма формування фізичної культури учнів початкової школи. – Запоріжжя, 2005. – 42с.

2. Аксьонова О.П. Орієнтовні плани-конспекти на серію уроків з фізичної культури для учнів різних вікових груп: методичні розробки для вчителів, які викладають предмет “Фізична культура” в школах, ПТУ, технікумах. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС. Лтд”,  2005. – 106с.

3. Аксьонова О.П. План-конспект на сері (блок) уроків з виховання фізичної культури учнів 6-8 класів / Здоров’я та фізична культура. – № 18 (42). – 2006. – С.13-17.

4. Аксьонова О.П. Професійна компетенція вчителів з формування фізичної культури дітей і учнів / Управління школою. – № 7 (27). – 2006. – С.1-6.

5. Денисенко Н.Ф., Аксьонова О.П., Дайнеко Н.С. Гартуємося, діти! Разом і завжди. – Запоріжжя, 2006. – 145с. (30%)

6. Денисенко Н.Ф., Аксьонова О.П. Через рух – до здоров’я учнів. – Запоріжжя: 2006. – 122с.

7. Родзинки педагогічної творчості вчителів фізичної культури: Методичні розробки уроків та позакласних заходів для вчителів, які викладають предмет «Фізична культура» в школах, ліцеях, коледжах / О.П.Аксьонова. – Запоріжжя: Диво , 2007. – 178с.

   

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=658