Return to К

КАРАМУШКА Людмила Миколаївна

У 1977 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка  за спеціальністю «психолог, викладач психологічних дисциплін».

Доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, дійсний член Міжнародної кадрової академії, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

Протягом 25 років працює в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України. З 1992 р.  очолює лабораторію психології управління (з 2002 р. –  лабораторія організаційної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України).

Автор численних публікацій з проблем психології управління та організаційної психології, зокрема – монографії "Психологія управління закладами середньої освіти" (2000 р.), навчальних посібників "Основи психолого-управлінського консультування" (2002 р.),  "Психологія управління" (2003 р.), “Синдром “професійного вигорання“ та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти” (2003 р.), “Психологія освітнього менеджменту”(2004 р.), «Технології роботи організаційних психологів» (2005 р.) та ін.

Підготувала 11 кандидатів психологічних наук.

Редактор фахового збірника ВАК України "Соціальна психологія.  Організаційна психологія. Економічна психологія". Член двох спецрад із захисту дисертаційних досліджень із психології (в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України).

Учасник міжнародних проектів:  вивчення крос-культурних особливостей діяльності менеджерів 47 країн (Англія, 2000–2001 рр.); розробки стандартів діяльності менеджерів освіти та системи їх підготовки (Нідерланди, 2002–2003 рр.); розробки та впровадження моделей дистанційного навчання з проблем організаційної психології та психології праці (Австрія, Словенія, Хорватія, Угорщина, 2001–2002 рр.);  дослідження етно-національної ідентичності (проект INTAS, 2004-2006 рр.); профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» і здійснення успішної кар'єри жінок та чоловіків у закладах середньої освіти (Канадсько-український ґендерний фонд, 2003–2004 рр.). Пройшла стажування у Школі освітнього менеджменту Амстердамського університету (Нідерланди, 2002 р.).

Брала участь у міжнародних психологічних форумах  – IV та V Європейських психологічних конгресах (Афіни, Греція, 1995 р., Дублін,  Ірландія, 1997 р.),    XXVІ та XXVІІ Міжнародних психологічних конгресах (Монреаль, Канада, 1996 р., Стокгольм, Швеція, 2000 р.), симпозіумах з організаційної психології та психології праці (Париж, Франція, 1999-2006 рр.), XXII Європейському конгресі з  організаційної психології та психології праці (Стамбул, Туреччина, 2005 р.), XXX конгресі Міжнародної Асоціації досліджень з економічної психології (Прага, Чехія, 2005 р.), ІХ Європейській конференції з проблем організаційної психології та психічного здоров’я (Дрезден, Німеччина, 2005 р.)  та ін.

Автор біля 400 публікацій з проблем психології управління та організаційної психології, у тому числі, монографій: "Психологія управління закладами середньої освіти" (2000 р.), навчальних посібників "Основи психолого-управлінського консультування" (2002 р.), "Психологія управління" (2003 р.), “Синдром “професійного вигорання“ та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти” (2003 р.), “Психологія освітнього менеджменту”(2004 р.), «Технології роботи організаційних психологів» (2005 р.) та ін., навчальних програм :

1. Соціальна психологія управління. Навчальна програма та методичні матеріали до вивчення дисципліни для аспірантів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Уклад. Л.М.Карамушка. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2001. – 36 с.

2. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навчально-методичний комплекс. – К.: Київський міжнародний університет, 2002. – 52 с.

3. Карамушка Л.М. Психологія управління. Навчальна програма. – К.: Міленіум, 2003 –53 с.

4. Карамушка Л.М. Основи психолого-управлінського консультування: Навчальна програма. – К.: Міленіум, 2003 – 48 с.

5. Карамушка Л.М. Гендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами: План, програма та методичні матеріали для викладання навчального модуля на курсах підвищення кваліфікації резерву керівників шкіл. – К.: ЦІППО, 2003. – 23 с.

6. Карамушка Л.М. Тестові завдання з дисципліни   ”Конфліктологія”. – К.:  МАУП, 2002 – 23 с.

7. Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Креденцер О.В. Економічна   психологія: Навчальна програма та комплекс діагностичних методик для підготовки економістів, менеджерів та практичних психологів: – К.: Міленіум, 2004. – 36 с.

8. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навчальна програма для підготовки менеджерів та практичних психологів. – 2-е вид., доповн. – К.: Міленіум, 2004. – 52 с.

9. Карамушка Л.М. (в співавторстві).  Базовий стандарт професійної діяльності директора школи України. АКШУ-Україна, VVO – Нідерланди. – К. – 2003.-20 с.

10. Карамушка Л.М., Філь О.А. Формування конкурентноздатної команди сучасної організації: Навчальна програма для підготовки менеджерів організацій та організаційних психологів. –  К.: Міленіум, 2004. – 36 с.,

 методичних рекомендацій, інформаційних бюлетенів (ред.), збірників наукових праць (наук. ред. ), статей, серед них:

1. Карамушка Л.М. Роль технологічного підходу в роботі організаційних психологів / Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Психологія. – Харків: ХНПУ, 2005. – Вип.. 15 – Частина 1. – С. 94-104.

2. Карамушка Л.М. Концепция психологического обеспечения управления образовательными организациями. // Последипломное образование: достижения и актуальные направления развития / Материалы междунар. науч.-практич. конференции.  (22 сентября 2005 г., Минск), Ч.1 / М-во образования Респ. Беларусь, ГУО «Акад. Последиплом. Образования»; Отв. ред. Н.Н. Кошель, – Мн.: АПО, 2005. – С.200-204.

3. Карамушка Л.М. Роль організаційної психології у психологічному забезпеченні діяльності організацій  /Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 31. Серія: психологічні науки: Збірник наукових праць у 3-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2005. – № 31. – Т. 1. – С.188-195.

4. Карамушка Л.М. Ділова гра. //Психологічний довідник вчителя. Книга 1. В 4-х книгах. / Упоряд.: В. Андрієвська.  Наук. ред. С. Максименка – К.: Главник, 2005. – С. 85-86.

5. Карамушка Л.М. Навчально-рольова гра. //Психологічний довідник вчителя. Книга 2. В 4-х книгах. / Упоряд.: В. Андрієвська. Наук. ред. С. Максименка – К.: Главник, 2005. – С.71-72.

6. Карамушка Л.М. Рольова гра. //Психологічний довідник вчителя. Книга 3. В 4-х книгах. / Упоряд.: В. Андрієвська.  Наук. ред. С. Максименка – К.: Главник, 2005. – С. 94-95.

7. Карамушка 8. Л.М.Психологічне консультування керівників закладів середньої освіти. //Психологічний довідник вчителя. Книга 3 . В 4-х книгах. / Упоряд.: В. Андрієвська. Наук. ред. С. Максименка – К.: Главник, 2005. – С. 76-79.

9. Карамушка Л.М. Соціально-психологічний клімат педагогічного колективу. //Психологічний довідник вчителя. Книга 4. В 4-х книгах. / Упоряд.: В. Андрієвська  Наук. ред. С. Максименка – К.: Главник, 2005. – С. 34-36.

10. Карамушка Л.М. Управління закладами середньої освіти. //Психологічний довідник вчителя. Книга 4. В 4-х книгах. / Упоряд.: В. Андрієвська. Наук. ред. С. Максименка – К.: Главник, 2005. – С. 66-67.

11. Карамушка Л.М. Психологічні особливості введення змін в освітніх організаціях // Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2005, частина 16. – С. 5–21.

12. Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В. Система психологічної підготовки адміністративного та педагогічного колективів середніх освітніх закладів до роботи з синдромом „професійного вигорання” у педагогів // Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування . Матеріали наук.-практ. Конференції 12 травня 2005 р. м. Черкаси. /Ред. кол.: В.В. Москаленко, Н.І. Кривоконь, Н.М. Дембицька. – К.: Фенікс, 2005. – С. 34-42

13. Карамушка Л.М., Корень Л. В. Задоволеність персоналу освітніх організацій роботою: зміст, структура та основні психологічні детермінанти // Освіта і управління. – 2005. – Т.8. – № 3–4. – С. 43–54.

14. Карамушка Л. М., Філь О. А. Психологічний аналіз особливостей роботи конкурентноздатних управлінських команд в освітніх організаціях // Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2005, частина 16. – С. 15–35.

15. Карамушка Л. М., Зайчикова Т. В., Панасюк О. І. Особливості прояву синдрому «емоційного вигорання» у працівників банківських структур // Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2005, частина 16. – С. 75–79.

16. Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Філь О.А. Система діагностичних методик для вивчення психологічних особливостей підприємницької діяльності // Актуальні проблеми психології. Том.1.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України  /За ред. С.Д.Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2005, частина 14. – С.10-16.

17. Карамушка Л.М., Філь О.А., Сіушкіна С.В. Формування команди як фактор забезпечення конкурентноздатності підприємців // Актуальні проблеми психології. Том.1.:  Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України  /За ред. С.Д.Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2005, частина 15. – С.55-61.

18. Карамушка Л. М., Зайчикова Т. В., Філь О. А., Івкін В. М. Про участь членів Української асоціації організаційних психологів та психологів праці у IX Європейській конференції з організаційної психології та психології здоров’я // Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2005, частина 16. – С. 121–123.

19. Карамушка Л. М., Філь О. А., Креденцер О. В., Івкін В. М. Про роботу секції економічної психології Української асоціації організаційних психологів та психологів праці та національного представництва Міжнародної асоціації наукових досліджень в сфері економічної психології (IAREP) в Україні // Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2005, частина 16. – С. 115–121.

20. Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В., Івкін В.М., Ковальчук О.С., Креденцер О.В., Філь О.А., Федосова Г.Л. Організаційна, економічна та психологія праці в Україні в контексті Європейської інтеграції // Актуальні проблеми психології. Том.1.:  Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України  /За ред. С.Д.Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2005, частина 15. – С.176-180.

21. Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В., Ковальчук О.С., Федосова Г.Л., Філь О.А., Креденцер О.В., Івкін В.М., Тополенко О.О. Технології роботи організаційних психологів в умовах соціально-економічних змін // Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України /За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип.. 26. Том 2. – С.218-222 (0,4 д.а.)

22. Karamushka L., Fil O., Kredentser O. Some trends in the development of economic psychology in Ukraine // Newsletter of IAREP – November, 2005. – P. 15–16.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=751