Return to К

КЛИМЕНКО Жанна Валентинівна

Клименко Жанна Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання російської мови і світової літератури НПУ імені М.Драгоманова. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію з теми “Взаємозв’язане вивчення зарубіжної та української літератур у 5-8 класах загальноосвітньої школи”. Нагороджена знаком “Відмінник освіти”, подякою МОН України за вагомий внесок у становлення та розвиток Малої академії наук.

Клименко Ж. В. є автором понад 100 публікацій, серед яких такі (за останні 5 років):

Монографії

1.    Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 340 с. – Бібліогр.: С. 308 – 338.

 

Навчальні програми, підручники й посібники

2.    Клименко Ж. В. Зарубіжна література: Підручник для 6 кл. загальноосв. школи. – К.: Навчальна книга, 2006. – 368 с. (Схвалено МОН України).

3.    Клименко Ж. В. Зарубіжна література: Підручник для 5 кл. загальноосв. школи. – К.: Навчальна книга, 2005. – 288 с. (у співавторстві з Л.Ф.Мірошниченко; схвалено МОН України).

4.    Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 10-11 кл. (Проект) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. –  №7-8. – С. 96-112 (Схвалено МОН України, у співавторстві з Б.Шалагіновим, Л. Мірошниченко, О. Ісаєвою та іншими).

5.    Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 5-6 класи. – Харків: Ранок, 2004. – 128 с.  (у співавторстві з О.О. Ісаєвою).

6.    Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 7-8 класи. – Харків: Ранок, 2004. – 128 с.  (у співавторстві з О.О.Ісаєвою).

 

Статті в наукових журналах

7.    Клименко Ж. В. Тестування як складова оцінювання знань та вмінь учнів із літератури в школі // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2003. –  № 1. – С. 30-33.

8.    Клименко Ж. В. Специфіка викладання зарубіжної літератури в школі (деякі аспекти) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2003. – № 3. – С. 35-37.

9.    Клименко Ж. В. Творче читання поглибить сприйняття твору (Методика використання коментарів) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2004. – № 2. – С. 8-13.

10.   Клименко Ж. В. Осмислення світової літературно-критичної думки як поштовх до власних суджень // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2004. – № 4. – С. 2-7.

11.   Клименко Ж. В. Порівняння оригіналу й перекладу в процесі вивчення зарубіжної літератури в старших класах // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2004. – № 6. – С. 16-20.

12.   Клименко Ж. В. Палкий протест проти тоталітаризму. Методичні рекомендації до  вивчення новели Т. Манна “Маріо і чарівник”. 11 кл. // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2003. – № 1. – С. 30-33.

13.   Клименко Ж. В. Повторювана неповторюваність (Організація гурткової діяльності старшокласників з урахуванням специфіки перекладної літератури) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2005. – № 2. – С. 53-55.

14. Клименко Ж. В. Два портрети одного сонета (Зіставлення кількох перекладів як засіб формування об’єктивного сприйняття оригіналу) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2005. – № 4. – С. 8-13.

15. Клименко Ж. В. Є така країна – Грінландія (Заочна оглядова екскурсія залами Феодосійського літературно-меморіального музею О. Гріна) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2004. – № 12. – С. 16-18.

16. Клименко Ж. В. Розкриття значення перекладної літератури як важливого чинника формування української нації // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2005. – № 6. – С. 36 – 39.

17. Клименко Ж. В. Підручник як провідник шляхом творчого читача // Зарубіжна література. – 2005. –  № 35 (435). – С. 1 – 3 (у співавторстві з Мірошниченко Л. Ф.; автором розроблено окремі положення концепції підручника із зарубіжної літератури для 5 класу).

18. Клименко Ж. В. “Чародей русской лирики”. Литературный праздник «Поэзия С. Есенина в зеркале украинской культуры» // Русская словесность. – 2006. – № 2. – С. 52-54.

19. Клименко Ж. В. Етнокультурологічний шлях аналізу як ефективний засіб осягнення національної специфіки художніх творів // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2006. – № 5. – С. 55-56.

20. Клименко Ж. В. За апробованою концепцією (“Зарубіжна література”. 6 клас: методичне керівництво до підручника) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2006. – № 8. – С. 13-15.

21. Клименко Ж. В. Вторая жизнь оригинала. Формирование представления школьников о переводной литературе как составной национальной культуры // Русская словесность. – 2006. – № 3. – С. 5-7.

22. Клименко Ж. В. Міжсеміотичний переклад як засіб поглибленого вивчення художнього твору (Методичні рекомендації щодо використання зразків такого  перекладу) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2007. – № 3. – С. 13-15.

23. Клименко Ж. В. Специфіка діалогічного підходу до викладання зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школі. – 2007. –  № 9 (57). – С. 2-5.

24. Клименко Ж. В. Організація виразного читання перекладних художніх творів // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2007. – № 4. – С. 12-14.

25. Клименко Ж. В. Воспитание культуры межнациональных отношений в процессе преподавания литературы // Русский язык и литература в школах Украины. – 2007. – № 5 (113). – С. 9-12.

26.  Клименко Ж. В. Чи усвідомлюють наші учні специфіку перекладної літератури? (Методичні рекомендації до моніторингу її сприйняття) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2007. – № 6. – С. 10-12.

27. Клименко Ж. В. Концептуальні засади вивчення перекладної художньої літератури в загальноосвітній школі // Зарубіжна література.  – 2007. –  № 24 (520). –  С. 18-20.

 

Матеріали  науково-практичних конференцій

28. Клименко Ж. В. Шкільний предмет “Зарубіжна література” – важливий чинник у формуванні особистості учня // Громадянське виховання молоді засобами мови та літератури. Зб. м-ів конф. – Полтава: ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2003. – С. 189-194.

29. Клименко Ж. В. Особливості вивчення перекладних художніх творів у шкільному курсі “Зарубіжна література” // Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Том ХХХVІІІ. – С. 75-80.

30. Клименко Ж. В. Вивчення творчої спадщини М. Гоголя в процесі формування уявлення учнів про художній переклад // VІІ Міжнародні гоголівські читання: Зб. наук. праць. – Полтава: ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2004. – С. 198-202.

31. Клименко Ж. В. Урахування читацького сприйняття перекладних творів як передумова ефективного викладання зарубіжної літератури // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2004. – Вип. 1. – С. 135-139.

32. Клименко Ж. В. Формування уявлення учнів про художній переклад у процесі вивчення зарубіжної літератури // Вісник Житомирського педагогічного університету. Вип. № 15. – Житомир: ЖДПУ ім. І. Франка, 2004. – С. 24 – 27.

33. Клименко Ж. В. Образ переводчика в русской и украинской поэзии  ІІ пол. ХХ в. (Методические рекомендации к изучению темы) // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школах и высших учебных заведениях Украины: Сб. науч. тр. – К., 2005. – С. 103-106.

34. Клименко Ж. В. Особливості сприйняття перекладних художніх творів у ранньому юнацькому віці // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія “Педагогічні науки”. Вип. 7. – Глухів: ГДПУ, 2006. – С. 185-189.

35. Клименко Ж. В. Специфіка шкільного аналізу перекладного художнього твору // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хм. державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди”: Наук.-теор. зб. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – С. 86-93.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=755